Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan

12. marts 2020
EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan
Kommissionen har netop præsenteret en ny handlingsplan for cirkulær økonomi, der skal ændre måden, hvorpå vi producerer og forbruger. Planen, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses for værende et væsentligt skridt på vejen til bæredygtig og klimaneutral vækst i EU.

Halvdelen af de samlede europæiske drivhusgasemissioner stammer fra ressourceudvinding og -behandling. Hvis EU skal nå det fælles mål om klimaneutralitet i 2050 vil en fuld overgang til en cirkulær økonomi være nødvendig. Den nye europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, som følger op på den tidligere cirkulære handlingsplan fra 2015, skal derfor, ved hjælp af en lang række initiativer, som rammer hele produktlivscyklus, sikre at ressourcerne bliver holdt i den europæiske økonomi så længe som muligt.

Målet med planen er at reducere det europæiske miljøaftryk samt at fordoble unionens fælles anvendelsesgrad af materialer inden for de kommende ti år. Ved en fuld implementering af handlingsplanen, som også er en del af den fælleseuropæiske industrielle strategi, forventes EU at kunne forøge sit BNP med 0,5% frem mod 2030 samt at skabe omkring 700.000 nye jobs.

Den nye plan indeholder tiltag der skal fremme design, produktion og forbrug til en cirkulære økonomi. Mere specifikt skal de:

 • Gøre bæredygtige produkter til normen i EU
  Kommissionen vil foreslå en bæredygtig produktpolitik, der skal sikre at produkter, der sælges på det europæiske marked, er designet til at holde længere, er nemmere at genbruge, kan repareres og genanvendes samt indeholde, så mange som mulige, genanvendte materialer. Engangsbrug vil blive begrænset, planlagt forældelse vil blive tacklet og destruktionen af ikke-solgte funktionsdygtige produkter vil blive forbudt.
 • Give magten til forbrugerne
  For bedre at kunne træffe bæredygtige valg skal forbrugeren have adgang til pålidelig information om eksempelvis reparerbarhed og holdbarhed. Forbrugerne vil opnå en egentlig ret til reparation ”Right to Repair”.
 • Fokusere på de sektorer, der anvender flest ressourcer og som har et stort cirkulært potentiale
  Kommissionen vil derfor præsentere konkrete tiltag inden for elektronik, biler, batterier, emballage, plast, tekstiler, fødevarer samt bygge- og anlæg.
 • Sikre mindre affald
  Fokus vil være at forebygge affald samt at omdanne affaldet til sekundære ressourcer af en høj kvalitet, der kan handles på et velfungerende marked. Kommissionen nævner, at de vil se nærmere på muligheden for at introducere en EU-harmoniseret model for separat indsamling af affald og mærkning. Handlingsplanen fremlægger i øvrigt en række tiltag, der skal minimere eksport af affald og tackle illegale transporter.

Halvering af kommunalt restaffald inden 2030
Under afsnittet om mindre affald fremgår det, at Kommissionen vil foreslå affaldsreduktionsmål for specifikke affaldsstrømme, som led i opfølgning på det reviderede affaldsdirektiv. Kommissionen vil også forbedre gennemførelsen af de nyligt vedtagne krav til ordninger for udvidet producentansvar, skabe incitamenter og tilskynde til udveksling af oplysninger og god praksis inden for genanvendelse af affald. Alt dette skal tjene målet om i væsentlig grad at reducere den samlede affaldsproduktion og halvere mængden af kommunalt restaffald inden 2030.

Cirkularitet som en forudsætning for klimaneutralitet 
Af planen fremgår det ligeledes at Kommissionen vil intensivere synergierne mellem den cirkulære økonomi og reduktionen af drivhusgasemissioner for at opnå klimaneutralitet. Det skal ske ved at:

 • analysere, hvordan virkningerne af cirkularitet for afbødning af og tilpasning til klimaændringer kan måles på en systematisk måde
 • forbedre modelleringsværktøjerne for at få den cirkulære økonomi til at reducere drivhusgasemissionerne mest muligt på EU-plan og nationalt plan
 • fremme styrkelsen af den cirkulære økonomis rolle i fremtidige gennemgange af de nationale energi- og klimaplaner og, hvor det er relevant, inden for andre klimapolitikker. 

I forbindelse med lanceringen af den nye handlingsplan udtalte Frans Timmermans, som er ledende næstformand og ansvarlig for den europæiske Green Deal, at: "Det kræver en fuldt ud cirkulær økonomi, hvis vi skal nå målet om klimaneutralitet i 2050, bevare miljøet og styrke vores økonomiske konkurrenceevne. Vores økonomi er stadig overvejende lineær, idet blot 12 % af de sekundære materialer og ressourcer føres tilbage i økonomien igen. Mange produkter går for nemt i stykker, kan ikke genbruges, repareres eller genanvendes eller er kun beregnet til at blive brugt én gang. Der er et enormt potentiale at udforske for både virksomheder og forbrugere. Med handlingsplanen iværksætter vi i dag tiltag, der skal ændre vores måde at producere produkter på og sætte forbrugerne i stand til at træffe bæredygtige valg til gavn for både dem selv og miljøet."

Læs mere

DAKOFA har i følgende nyheder skrevet mere dybdegående om enkelte fokusområder i planen:

Elektronik har høj prioritet i Kommissionens nye CØ-handlingsplan
Bæredygtigt byggeri er en del af EU's CØ-handlingsplan
Plast og emballage fylder i EU's handlingsplan for cirkulær økonomi
Omfattende EU-strategi for tekstiler i 2021

Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa", COM(2020) 98 final, fra 11. marts 2020 kan hentes her  (der er to filer -et hoveddokument og et bilag med tidpunkter for de beskrevne tiltag).

Kommissionens Q&A "Spørgsmål og svar: En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi — For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa" fra 11. marts 2020 kan hentes her 

Kommissionens pressemeddelelse "Ændrede produktionsmåder og forbrugsmønstre: Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi viser vejen mod en klimaneutral, konkurrencedygtig økonomi, hvor forbrugerne står stærkere" fra 11. marts 2020 kan hentes her 

Du kan finde hele pressemeddelelsen her. Nederst på samme side finder du også en række links til bl.a. Q&A, et factsheet, en ny hjemmeside for handlingsplanen, en række videoklip mm.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.