Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Designing out Construction Waste

27. marts 2017
Designing out Construction Waste

Zero Waste Scotland har udgivet en ny guide om affaldsminimering fra byggesektoren gennem ”design” (eller tilrettelæggelse) af hele byggeprocessen. Vejledningen fremhæver mulighederne for at anvende en mere cirkulær tilgang i hele byggeprocessen med fokus på at reducere affaldsmængderne til bortskaffelse. Vejledningen indeholder praktiske løsninger på hvert trin i processen.

Vejledningen fra Zero Waste Scotland bygger på følgende 5 overordnede principper:

”Design for waste-efficient” indkøb
Dette princip er et hjørne af hele forvaltningen og styringen af den samlede byggeproces. Det indebærer tidlig og løbende dialog mellem kunder, design teams, entreprenører og underleverandører, samt en gennemgang af eventuelle specifikationer, der kan begrænse muligheder for reduktion af affald. Eventuelle afvigelser fra standardspecifikationer gennemføres lettest, når behovet identificeres og drøftes så tidligt i forløbet som muligt.

Design for materialeoptimering
Princippet fokuserer på, at materialerne anvendes så effektivt som muligt uden at design og kvalitet kompromitteres. 

Design for off-site konstruktion
Begrebet er ikke nyt, og det bygger på princippet om, at så meget af arbejdet som muligt sker på en fabrik, og kun simple samleprocesser sker på stedet. Off-site fremstillede komponenter skal selvfølgelig være fremstillet efter princippet om ”designing out construction waste”.

Design for genbrug og genanvendelse
I dette princip er der fokus på materialernes livscyklus gennem levetidsforlængelse, genbrug og genanvendelse. Princippet omfatter genbrug af eksisterende bygninger, forberedelse mhp. genbrug, genanvendelse af f.eks. tagskiffer eller trækomponenter og/eller nyttiggørelse af knuste materialer.

Design for dekonstruktion og fleksibilitet
Design for fleksibilitet i anvendelsen og dekonstruktion, samt klimatilpasning, er et princip med fokus på hele bygningens livscyklus. Det er stærkt knyttet til princippet ”design for genbrug og genanvendelse” da det giver mulighed for, at materialer kan genbruges eller genanvendes på det tidspunkt den eksisterende bygning ikke længere kan finde anvendelse.

Sidst men mindst fremhæves betydningen og vigtigheden af samarbejdet og dialogen mellem de involverede parter – ikke mindst kunden. 

Vejledningen indeholder eksempler på, hvordan principperne indarbejdes i konkrete projekter og arbejdsplaner.

Se også Scotlands strategi for cirkulær økonomi ”Making things last 2016”