Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Cirkulært perspektiv på tekstiler i EU

13. august 2021
Cirkulært perspektiv på tekstiler i EU
Ny rapport gør status over produktion og affaldshåndtering af tekstiler i EU. Den ny viden skal danne grundlag for arbejdet hen imod det kommende krav om indsamling af tekstiler.

Den ny rapport fra den europæiske forskningsenhed JRC præsenterer først og fremmest en omfattende kortlægning af materialeflows, værdikæder og affaldsgenerering inden for tekstilområdet i EU. Rapporten viser data fra alle led af værdikæden, herunder bl.a. størrelsen af produktion, salg, im- og eksport af en række navngivne fibertyper og tekstilprodukter både i og uden for EU samt også antallet (og størrelsen) af produktions- og forarbejdningsvirksomheder og arbejdspladser, som sektoren bidrager med til den europæiske økonomi.

Her viser det sig bl.a., at EU på globalt plan er den næststørste importør af tekstilprodukter (næst efter USA) og at den gennemsnitlige europæer har forøget sit forbrug af tekstil med 20% i perioden fra 2003 til 2008.

Den nye rapport præsenterer også en række data omkring miljøeffekterne ved det europæiske forbrug af tekstiler. Man kan dermed bl.a. læse, at det europæiske tekstilforbrug medfører omkring 4-6% af de samlede europæiske miljøeffekter men også, at langt størstedelen af både materialeforbruget, vandforbruget, arealanvendelsen og klimagasudledningerne sker uden for de europæiske grænser.

Forbruget og affaldsmængderne stiger
I tillæg præsenterer rapporten et bud på de nuværende mængder af post-forbruger tekstiler, der er til rådighed med henblik på hhv. indsamling, genbrug og genanvendelse. Der er endnu kun tre lande og en enkelt region, som årligt indrapporterer indsamlingsdata, mens en række øvrige lande har foretaget sporadiske målinger af mængderne. Samtidig er målemetoderne meget forskellige, hvorfor data kan data ikke umiddelbart sammenlignes. Ud fra den eksisterende viden estimeres det imidlertid, at der indsamles omkring 2 mio. tons brugte tekstiler på tværs af unionen, mens resterende ca. 3 mio. tons formodes at ende i restaffaldet.

For at give en indikation af hvilken vej mængderne af brugt tekstil går, estimeres det bl.a. også, at eksport af brugte tekstiler fra EU til resten af verden voksede fra 400.000 tons i 2003 til 1,3 mio. tons i 2019, hvilket forventes kun at øges yderligere i takt med at medlemsstaterne får etableret indsamlingssystemer og at forbruget vokser.

Genanvendelse er fortsat en udfordring
I tillæg til det omfattende overblik over europæiske tekstilfibre og -flows, præsenterer rapporten også en opdateret oversigt og beskrivelse af nutidens sorterings- og behandlingsteknologier. Her finder man således en detaljeret gennemgang af både manuel, semi-automatisk og automatisk sortering samt en oversigt og beskrivelse af nuværende kemiske og mekaniske genanvendelsesmuligheder. I den forbindelse finder læseren bl.a. også en fire siders lang oversigt over eksisterende barrierer for fiber-til-fiber genanvendelse, men også med tilhørende bud på løsninger.

Baseret på de indsamlede data estimeres det, at genanvendelseskapaciteten for ikke-genbrugsegnede tekstiler skal vokse med mellem 60.000 og 90.000 tons om året, hvis markedet skal kunne følge med de stigende mængder. Når dette sammenholdes med, at fiber-til-fiber løsningerne stadig er begrænsede i forhold til både teknologi og kapacitet, konkluderes det bl.a., at de såkaldte closed-loop løsninger for tekstiler stadig ligger et betydeligt stykke ude i fremtiden og at vi derfor må forvente også at skulle investere i kapacitet til såkaldte open-loop løsninger. Ifølge projektgruppen er dette imidlertid ikke kun skidt idet man har identificeret flere produkter, baseret på open-loop løsninger, af høj kvalitet.

Generelt pointeres det, at der er behov for et langt tættere samarbejde mellem sorteringsvirksomheder og genanvendere således at input til genanvenderne bliver bedre. RFID tags eller andre løsninger, der kan sikre, at man kan identificere indholdet i de enkelte produkter efterlyses stadig.

Rapporten afsluttes med en længere gennemgang af mulighederne inden for nye forretningsmodeller for tekstiler, herunder hvad man politisk kan gøre for at fremme disse.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Circular economy perspectives in the EU textile sector” her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.