Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Cirkulær beskatning – et nyt værktøj i værktøjskassen?

13. januar 2023
Cirkulær beskatning – et nyt værktøj i værktøjskassen?
bøger cirkulært
En ny rapport definerer og udfolder ”cirkulær beskatning” som et vigtigt værktøj til at fremme den cirkulære økonomi i EU’s medlemsstater.

Den Europæiske Kommission har adskillige gange fremhævet, at grønne skatter og afgifter er en oplagt mulighed for at ”sende de rette prissignaler og skabe de rette incitamenter for bæredygtig adfærd til både producenter, brugere og forbrugere”. En ny rapport undersøger status for brug af grønne skatter i EU’s medlemsstater, præsenterer konceptet ”cirkulær beskatning” og undersøger muligheder for, hvordan EU’s medlemsstater kan anvende netop cirkulære skatter til at komme videre hen mod den cirkulære økonomi.

I den nye rapport bliver det først og fremmest klart, at grønne afgifter på nuværende tidspunkt fylder meget lidt i det samlede billede for EU og at der dermed er masser af muligheder for at bruge denne type af instrumenter (meget) mere. Mere specifikt viser det sig, at mindre end 6 % af alle medlemsstaternes indtægter i 2020 kom fra grønne skatter, og at mere end tre fjerdedele af de samlede miljøafgifter var afgifter på energi, mens mindre end 4 % var afgifter på forurening eller ressourceforbrug. Som det tidligere er blevet dokumenteret i bl.a. denne rapport stammer en ganske betydelig del af de globale udledninger af drivhusgasser imidlertid fra forbrug og produktion, hvorfor denne yderst begrænsede anvendelse af skatter, der kan nedbringe ressourceforbruget, ser ud til at være en forpasset mulighed, der kan være med til at sikre både den cirkulære omstilling og en effektiv klimaindsats.

Som et første skridt i arbejdet for at fremme den cirkulære økonomi gennem skatter og afgifter præsenterer forfatterne bag rapporten en definition for ”cirkulær beskatning”, som skal gøre det klart, hvordan denne adskiller sig fra ”almindelig” grøn beskatning:
"Cirkulær beskatning er miljøafgifter, der går ud over målet om at internalisere eksterne omkostninger, med fokus på at reducere udvinding, produktion og forbrug af ressourcer, bevare materielle værdier og give incitamenter til at eliminere affald og forurening gennem design".
Ifølge rapporten er målet med den cirkulære beskatning at flytte fokus fra at skabe ”de rette priser” til i stedet at sikre, at vi arbejder mod det rette samfundsmål, nemlig at forblive inden for de planetære grænser.

Rapporten præsenterer herefter fire forskellige nuværende eksempler på, hvordan man kan arbejde med cirkulær beskatning. Idet cirkulær beskatning endnu er et nyt område, lever de fire eksempler ikke nødvendigvis op til hele ovenstående definition, men sammen med viden fra et mere generelt litteraturstudie, har både muligheder og udfordringer ved de læringer, som man har kunnet trække fra de fire cases, alligevel kunnet anvendes til at skabe nogle generelle anbefalinger på området.

Anbefalingerne kommer i grove træk ind på, hvad man skal overveje, når man designer og implementerer cirkulære skatter, herunder bl.a., at de skal sikre et tilstrækkeligt højt prisniveau for lineære produkter samtidig med, at man anvender (dele af) provenuet til at investere i cirkulære løsninger og infrastruktur. De påpeger også, at kommunikationen til de relevante aktører (herunder en passende implementeringstid) er vigtig, at man sikrer, at straf for unddragelse er tilpas høj til, at man skaber incitamenter til at ”gøre det rigtige” samt helt generelt, at skat flyttes fra arbejde til ressourcer og forurening. 

Helt generelt understreger rapporten, at en mere målrettet tilgang til en finanspolitisk reform er påkrævet og at det i den forbindelse er bydende nødvendigt, at cirkulære skatter spiller en stadig mere fremtrædende rolle i at drive en økonomi frem, der kan agere inden for de planetære grænser og som kan implementeres på tværs af flere sektorer og produktkategorier. Samtidig anbefales det, at dette implementeres på tværs af EU’s medlemsstater således, at markedsvilkårene er harmoniserede på tværs af det indre marked.

Rapporten er udarbejdet af det britiske konsulenthus Eunomia på vegne af EEB – Europas største netværk for europæiske miljøorganisationer.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.