Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Biogas-pilotanlæg med 100 % madaffald i gang på Avedøre Renseanlæg

09. marts 2018
Biogas-pilotanlæg med 100 % madaffald i gang på Avedøre Renseanlæg
Særlige bakteriekulturer skal sikre en god biogasproduktion, og andre specielle mikroorganismer skal give et højere indhold af metan ved at kombinere brint med biogassens CO2 indhold. Laboratorieforsøg er opskaleret til pilotanlægstørrelse og indgår i fyrtårnsprojektet VARGA (VAnd Ressource Genvindings Anlægget) hos BIOFOS.

Udrådning og biogasproduktion på 100 % madaffald (pulp af kildesorteret organisk dagrenovation) giver særlige udfordringer pga. et højt saltindhold og et forhøjet indhold af ammoniak. Opformering af særlige bakteriekulturer (bioaugmentation) skal give bakteriekulturer særligt tilpasset dette miljø. Formålet er at kunne drive biogasprocessen ved et højere tørstofindhold og opnå en højere biogasproduktion (højere inputbelastning ved uændret volumen og opholdstid). Laboratorieforsøg hos DTU Miljø har vist, at denne tilgang er mulig og med god biogasproduktion (0,4 m3 metan/kg VS).

Som del af VARGA-projektet skal den producerede biogas opgraderes til naturgaskvalitet med en ny teknologi, hvor biogassens indhold af kuldioxid under tilsætning af brint omdannes til metan ved en biologisk proces uden at forhøje tryk eller temperatur. En speciel brintoverførende enhed tilkobles en recirkuleret væskestrøm, der tilføres en særskilt biologiske reaktor. Denne biologiske reaktor bygger også videre på laboratorieforsøg hos DTU Miljø, og der skal også opdyrkes særlige mikroorganismer til dette formål.

Det overordnede formål - med disse dele af VARGA-projektet - er at udrådne madaffald uden indblanding af andre typer organisk affald eller konventionel husdyrgødning for på denne måde at sikre, at økologiske jordbrug må anvende det afgassede restprodukt som gødning.

VARGA projektet er støttet af MUDP og er et samarbejde mellem BIOFOS, ARC, EnviDan, Unisense og DTU Miljø. Fyrtårnsprojektet startede i januar 2017 og forventes afsluttet i midten af 2020. I konceptet for hele projektet videreudvikles på følgende nye teknologier:

  • Bedre fordeling af organisk stof (kulstofhøst) ved finfiltrering på råspildevand og opkoncentrering af primærslam. Dette øger biogasproduktion og reducerer energiforbrug til vandrensning
  • Reduceret drivhusgaseffekt fra luftningsprocesser ved styret minimering af lattergas afgivelse
  • Fosforgenvinding fra rejektvand og/eller slamaske
  • Energioptimeret kvælstoffjernelse på vand fra afvanding af udrådnet slam
  • Mere energiholdig eller opgraderet biogas ved tilsætning af brint
  • Øget biogasproduktion fra kildesorteret organisk affald og anvendelse af restprodukt i økologisk jordbrug 

 

VARGA projektet har sin egne hjemmeside, som kan findes her 

Ph.D. afhandlingen på DTU Miljø "Hydrogen assisted biological biogas upgrading" (med dansk sammenfatning) fra maj 2017 kan findes her 

Forskningsartiklen "Process performance and modelling of anaerobic digestion using source-sorted organic household waste" fra Bioresource Technology, Jan. 2018, kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.