Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Asbest og miljøfremmede stoffer

25. november 2022
Asbest og miljøfremmede stoffer
Behandlingsmuligheder for linoleum, fliser og tagpap

Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet har for Miljøstyrelsen identificeret og vurderet mulighederne for håndtering af affald indeholdende både asbest og andre miljøfarlige stoffer i Danmark. Fokus var især på to muligheder:

  1. Deponering af affald indeholdende asbest og tungmetaller
  2. Termisk behandling af affald indeholdende asbest og PCB / PAH.

Meget få, præcise data
Forfatterne konkluderer, at der er ca. 200 Mton asbest er produceret siden 1920 og frem til i dag. Selvom asbest er forbudt i EU, produceres der ca. 2 Mton/år asbest i verden. Asbest anvendes mest i byggesektoren.  

Produktionen af asbestholdigt affald, er ca. 90.000 tons om året i Danmark, heraf skønnes 10.000-30.000 tons at være asbestfibre. Asbestholdigt affald i Danmark deponeres, eller eksporteres til særlig behandling i udlandet.

Det skønnes videre, at der genereres nogle få hundrede tons affald, som indeholder både asbest og miljøfremmede stoffer. De mest relevante materialefraktioner, enten på grund af hyppighed eller mængder, er:

  • Vinyl/linoleumsgulve + asbest + tungmetaller
  • Fliser + asbest + tungmetaller
  • Tagpap + asbest + organiske forurenende stoffer.

Behandlingsmuligheder
På baggrund af analysen har forfatterne identificeret nogle mulige behandlingsløsninger for affald med både asbest og andre miljøfremmede stoffer:

  • Linoleum med asbest, tungmetaller og kulbrinter: Kan deponeres som farligt affald (ved overholdelse af modtageregler). Kan forbrændes som farligt affald. 
  • Fliser med asbest, tungmetaller og kulbrinter: Kan deponeres som farligt affald. Ikke relevant at forbrænde som farligt affald. 
  • Tagpap med asbest, PCB og PAH: Kan deponeres som farligt affald, hvis PCB < 50 mg/kg og PAH(total) < 4 mg/kg. Kan forbrændes som farligt affald (hvis asbestfibre destrueres ligeså effektivt i tagpap som i linoleum). 

Ny grænseværdi på vej i EU
Europa-Kommissionen har fremsat et forslag til et revideret direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest. Den foreslåede grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (OEL) er 0,01 fibre/cm³. Europa-Parlamentet ønsker en grænseværdi på 0,001 fibre/cm³. Den nuværende grænseværdi er på på 0,1 fibre/cm³. Forslaget er et såkaldt ”minimumsdirektiv”, og EU-landene har dermed mulighed for at gå videre end det, som indgår i direktivet. Grænseværdien i Danmark har siden den 1. januar 2022 været 0,003 fibre/cm³.

Læs mere
Miljøstyrelsen, November 2022, Waste containing asbestos and other environmentally problematic substances, Characterization, risks and management, Environmental Project no. 2216
Euractiv, 23. november 2022, As homeowners renovate, Europe’s asbestos debt resurfaces

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.