Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affaldsklassificering og -tilsyn i én enhed?

14. december 2018
Affaldsklassificering og -tilsyn i én enhed?
CØ-strategien har et initiativ om at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Formålet er at skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Fordele og ulemper ved denne potentielt fremtidige centralisering blev belyst på en nylig DAKOFA-konference.

CØ-strategiens initiativ nr. 10 om at samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én (central) enhed blev uddybet på DAKOFA-konferencen ”Klassificering og affaldstilsyn – en indsats under CØ-strategien” den 11. december 2018.

Miljøstyrelsen uddybede på konferencen deres kommende arbejde med at udmønte dette initiativ fra CØ-strategien - et initiativ med stort politisk fokus og samtidigt det initiativ i CØ-strategien, som har fået tildelt flest midler.

Analysearbejdet om at samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed, som konsekvens af ”Initiativ nr. 10 - skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer”, er et arbejde med fem elementer:

 1. Udarbejdelse af økonomisk grundlag for samling af opgaver
 2. Undersøge hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver
 3. Risikobaseret affaldstilsyn
 4. Kortlægning af den eksisterende praksis 
 5. Udarbejdelse af fælles End-of-Waste-kriterier

Der vil blive set på tilsyns- og administrationsopgaver ud fra alle de relevante love og bekendtgørelser: miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, affald-til-jord-bekendtgørelsen, restproduktbekendtgørelsen, import-eksport-bekendtgørelsen, bioaskebekendtgørelsen og bilskrotbekendtgørelsen. Biprodukter og import og eksport af affald og organisk gødning er således også omfattet. Arbejdet med de kommunale affaldsplaner og affaldsregulativer er ikke omfattet, fordi dette stadig forventes varetaget af kommunerne. Styrelsens arbejde med CØ-initiativet ser også se på det økonomiske grundlag for at samle opgaverne, herunder kompensation til/fra kommunerne.

Analysearbejdet med de fem elementer vil blive udført i de næste fire år fra 2019 til 2022. Det skal munde ud i forslag til konkret organisering og geografisk placering, som vil blive forelagte (en kommende) regering til politisk stillingtagen.

Generelt viste oplæggene og spørgsmålene undervejs, at kommunernes klassificering af affald er varierende og uensartet. Det samme gælder kommunernes skattefinansierede affaldstilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 6, som er sporadisk og udføres i stærkt begrænset omfang (se evt. DAKOFA-nyheden ”Analyse af affaldstilsynet offentliggjort”).

Konferencedeltagerne forholdt sig i en workshop om eftermiddagen til udfordringer og fordele ved at samle ansvaret for klassificering og affaldstilsyn i en central (statslig) enhed. Nogle af de gennemgående punkter var følgende:

Udfordringer med det nuværende kommunale ansvar på området:

 • Uensartethed, manglende kompetencer, vilkårlighed i sagsbehandling
 • Manglende prioritering og tidsressourcer
 • Affaldsstrømme forbliver små
 • Vedr. bygge- og anlægsaffald nævnes også udfordringer med sporbarhed, standardisering af kortlægningsrapporter, opklassificering i forhold til affaldshierarkiet

Fordele med det nuværende kommunale ansvar på området:

 • Lokalkendskab, nærhed og direkte dialog
 • Praktisk orienteret tilsyn 
 • Systemet er i gang, mulighed for hurtig sagsbehandling

Konferencedeltagerne arbejdede også med at identificere de elementer, som indgår i den ideelle model for affaldsklassificering og affaldstilsyn, når ansvar skal fordeles mellem kommunen og staten:

Kommunal opgave bør (fortsat) være:

 • Lokal dialog og vejledning til virksomhederne
 • Tilsyn 
 • Klassificering efter flere og udbyggede centrale vejledninger
 • Vedr. bygge- og anlægsaffald nævnes også kampagner og anvisning

National opgave bør være/blive:

 • Vejledende udtalelser (flere)
 • Task-force for klassificering
 • Fremme større, ens affaldsstrømme
 • Opstille minimumskrav til og måltal for udførelse af tilsynsopgaverne
 • Tilsyn med indsamlere
 • Vedr. bygge- og anlægsaffald blev flere elementer fremhævet som national opgave: Godkendelse og tilsyn med nyttiggørelse af affaldsfraktioner, Notifikation og anvisning (inkl. IT-funktioner) ved eksport af affald, Fokus på selektiv nedrivning, Kampagner, Affaldsdatasystemet

Fælles kommunal-national opgave er/bliver:

 • Bedre data til Affaldsdatasystemet, datagrundlag (vedr. bygge- og anlægsaffald nævnes også fælles IT-platform med sporbarhed)
 • Sikre mere affald til genanvendelse og genbrug
 • Klageinstans for kommunale afgørelser om klassificering
 • Attraktivt og italesat fokus på genanvendelse 

Oplæggene fra DAKOFA-konferencen om klassificering og affaldstilsyn den 11. december 2018, kan hentes her 

Regeringens strategi for cirkulær økonomi, september 2018, kan findes her 

Se også DAKOFAs nyhed "Analyse af affaldstilsynet offentliggjort" fra den 13. december 2018 her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.