Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Analyse af affaldstilsynet offentliggjort

13. december 2018
Analyse af affaldstilsynet offentliggjort
Det skattefinansierede affaldstilsyn efter miljøbeskyttelsesloven bør ensartes og styrkes ifølge analysen. Tre nye modeller for tilsynet med forskellig vægt på roller for henholdsvis kommunen og centraladministration beskrives. Affaldsdatasystemet tiltænkes større aktiv rolle.

Revision, skat og rådgivningsvirksomheden PwC udførte i 2017 en analyse af kommunernes skattefinansierede affaldstilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 6. Rapporten er nu offentliggjort. Deloittes rapport om evaluering af de politiske aftaler om organisering af affaldssektoren fra februar 2016 havde påpeget, at kommunerne anvendte for få ressourcer på det opsøgende tilsyn på affaldsområdet. Endvidere blev der generelt ikke skelnet mellem, om kommunerne gennemførte almindelig rådgivning/vejledning, udførte gebyrfinansieret tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om forurenende virksomheder eller udførte affaldstilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 6.

PwC fremhæver i rapporten, at der bør fastlægges en central strategi for udvælgelse af kontroller i tilsynet samt en strategi i forhold til ambitionsniveauet for tilsynet. Der bør også fastsættes proceduerer for, hvordan såkaldte skrivebordskontroller kan gennemføres.

PwCs forslag til design af en ny affaldstilsynsmodel indeholder fem roller, der er defineret som:

 • Regeludsteder (Miljøstyrelsen)
 • Tilsynsfacilitator (ny rolle som ikke udfyldes i det nuværende affaldstilsyn)
 • IT-ansvarlig (Miljøstyrelsen gennem Affaldsdatasystemet men en udvidet rolle)
 • Tilsynsudvælger (kommunen, kan placeres hos central myndighed)
 • Tilsynsgennemfører (kommunen, kan placeres hos central myndighed)

Tilsynsfacilitators opgaver er i rapporten opsummeret som følger: Understøtte tilsynets gennemførelse, supportere og vejlede, kravspecificere værktøjer samt evt. føre tilsyn med tilsynsgennemfører.

Det vurderes også, at der er behov for at styrke system- og dataunderstøttelsen for at forbedre og effektivisere affaldstilsynet. Rollen som IT-ansvarlige indebærer således at stille programmer, software og databehandling til rådighed, at vedligeholde it-information og udvikle værktøjer samt at udtrække informationer.

PwCs analyse lægger op til, at Affaldsdatasystemet skal have en større rolle i forhold til affaldstilsynet. Et større fokus på anvendelse af data fra Affaldsdatasystemet (ADS) vurderes at ville have en positiv effekt på datakvaliteten i ADS fremadrettet, fordi data så forventes verificeret og opdateret løbende.

Analysen beskriver tre muligheder for en ny affaldstilsynsmodel, som alle forholder sig til følgende elementer i forhold til at vælge og udføre affaldstilsyn og -kontroller:

 • Udvælgelse baseret på baseret på risikomodel
 • Stikprøvebaseret udvælgelse
 • Tematiseret udvælgelse
 • Erfaringsbaseret udvælgelse
 • Skrivebordskontroller (på baggrund af data fra Affaldsdatasystemet)
 • Fysiske kontroller

De tre forslag til en ny affaldstilsynsmodel fordeler ansvaret for de 6 elementer ovenfor som følger:

 • Model 1 er en central model, hvor ansvaret for alle elementerne ovenfor tillægges en central myndighed (Miljøstyrelsen). 
 • Model 2 er en primært decentral model, hvor kommunerne har ansvaret for de sidste fire af elementerne ovenfor. 
 • Model 3 har de første tre elementer, dvs. inkl. central kampagneudvælgelse, hos central myndighed, og kommunen har ansvaret for de sidste tre elementer. 

Rapporten figur 11 (side 56) viser de tre modeller, mens PwCs identificerede fordele og ulemper ved modellerne er opsummeret i rapportens tabel 14 (side 58).

Endelig indeholder rapporten en analyse af det forventede tidsforbrug til de forskellige, styrkede affaldstilsynsopgaver. Dette ressourceforbrug bygger bl.a. på erfaringer fra tilsyn foretaget af fødevarestyrelsen, landbrugs- og fiskeristyrelsen samt arbejdstilsynet. Affaldstilsynsaktiviteterne mht. risikomodel, stikprøveudvælgelse samt årlige tilsynstemaer forventes at kræve 3-4 årsværk alt i alt. Skrivebordskontroller forventes at kunne gennemføres på ca. ½ time pr virksomhed og den fysiske kontrol på ca. 3 timer pr virksomhed alt inklusive. Det samlede forbrug af årsværk vil afhænge af ønsket totalantal gennemførte kontroller.

Rapporten ”Analyse af affaldtilsynet, Miljøprojekt 1952, 2018" er netop offentliggjort og kan hentes her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.