Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Aarhus Byråd har vedtaget at indføre en CO2-afgift

26. maj 2022
Aarhus Byråd har vedtaget at indføre en CO2-afgift
Aarhus har indført interne CO2-afgifter pr. 1. maj 2022 for kommunens køb af diesel, benzin og flyrejser på 850 kr/ton CO2 og har besluttet at indføre en CO2-afgift for indkøb af fødevarer fra efteråret 2022. Kommunen forstærker arbejdet med at få data for CO2-emissioner og -skyggepriser for bygge- og anlægsarbejder med ønske om at indføre en intern CO2-afgift i løbet af 2023.

Aarhus har nu - med inspiration fra Middelfart kommune - vedtaget at indføre en intern CO-skyggepris til oplysningsformål og kommunikation. Denne skyggepris skal, hvor datakvaliteten for CO2-emissionen er tilstrækkelig god og hvor de administrative byrder vil være overkommelige, resultere i en konkret intern CO2-afgift med det formål at ændre udbudskrav, indkøbspraksis og adfærd. 

Et notat fra Borgmesterens afdeling fra 31. marts 2022 beregner, at kommunens interne CO2-afgift vil udgøre ca. 4,8 mio. kr. årligt for indkøb af fødevarer, ca. 0,9 mio. kr for diesel, ca. 0,4 mio. kr for benzin og 0,08 mio. kr.  for flyrejser.

Det fremgår endvidere af ændringsforslag 1 fra SF, at for byggeri og anlæg er intentionen fremover at pålægge leverandører/entreprenører at fremlægge tal for CO2-udledningen som del af tilbudsgivningen.

Aarhus Byråd vedtog den 27. april 2022 at:

1) der vedtages en skyggepris på CO2 i Aarhus Kommune på 850 kr./ton stigende til 1.500 kr./ton i 2030. Denne tilpasses over tid iht. klimarådets anbefalinger og de nationale retningslinjer. Den interne værdisætning i kr. pr. ton CO2 for det kommende år vedtages årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

2) skyggeprisen på CO2 bygges ind i Aarhus Kommunes indkøb og udbud, når det er foreneligt med relevante regler på området samt et tilgængelig datagrundlag.

3) der indføres allerede i 2022 en intern klimaafgift svarende til skyggeprisen på udvalgte varegrupper i kommunens indkøb. I første omgang indføres afgiften på flyrejser og på benzin og diesel fra 1. maj, samt på udvalgte fødevarer, når en ny fødevareaftale træder i kraft, forventeligt 1. september. Når der undtagelsesvist købes fødevarer udenom aftale, pålægges af administrative grunde en generel afgift på alle fødevarer.

4) der udarbejdes en konkret belysning af hvordan en klimaafgift kan indføres på områder med fuld brugerbetaling, som fx forældrebetalte madordninger i daginstitutioner.

5) provenuet ved afgiften på flyrejser tilføres den nationale skovfond, restprovenuet på benzin og diesel tilføres klimafonden og provenuet på fødevarer bruges til et generelt løft af fødevarebudgetterne, og evt. aktiviteter, der understøtter omstillingen i køkkenerne.

6) der afsættes årligt 250.000 kr. til Borgmesterens Afdeling i en periode på fire år fra 2022-2025, som skal dække den eksterne del af udviklingsarbejdet ifm. forbrugsbaserede CO2-opgørelser. Beløbet finansieres af provenuet fra klimaafgiften på benzin/diesel.

7) restprovenuet fra klimaafgiften på benzin/diesel i 2022 og 2023 øremærkes til strakstiltaget i Grøn Transportplan Implementering af koordineret flådeoptimering vedrørende GPS i kommunens køretøjer.

8) der vil årligt ifm. budgetvedtagelsen blive besluttet et katalog af områder, hvor der skal påføres klimaafgifter. Kataloget vedtages første gang i forbindelse med budgettet for 2023. I forbindelse med regnskabet rapporteres årligt på erfaringerne med skyggepriserne og klimaafgiften.

9) det allerede igangsatte arbejde med klimavenligt byggeri og anlæg fortsættes, og en afklaring om en skyggepris og evt. en klimaafgift på CO2 for byggeri og anlæg forventes til vedtagelse i 2023 budgettet.

 

Find referat fra Aarhus Byråds møde den 27. april 2022 her (se efter punkt 18, herunder bl.a. også bilagene til punkt 18, fx "Notat BA 31.03.2022" og "Bilag 1 til notat fra BA").

Se program mv. for DAKOFA hybrid-seminar "Klima og bygninger: hvilke data efterspørger bygherre og hvad betyder det?" den 21. juni kl 9.00-12.00 her

Se program for møde i DAKOFAs Netværk for Klima og Cirkulær Økonomi den 21. juni kl. 12.00-15.30 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.