Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Udvinding af fosfor fra renseanlæg i Europa

15. februar 2018
Udvinding af fosfor fra renseanlæg i Europa
Ny tysk lovgivning kræver udvinding af fosfor fra større kommunale renseanlæg indenfor 15 år, og teknologierne er under modning. God oversigt i ny rapport.

Svenskt Vatten har netop udgivet en rapport med en opsamling fra en konference i oktober, hvor der var fokus på udvikling af den tyske og schweiziske lovgivning om spildevandsslam fra kommunale renseanlæg. Rapporten resumerer også flere konferenceoplæg om teknologier til at udvinde fosfor fra spildevandsslam.

Tyskland vedtog en ny slambekendtgørelse i september 2017 med krav om udvinding af fosfor fra spildevandsslam, som indeholder med mere end 2 % fosfor i tørstoffet (normalt indhold er 3-4 % P). Der skal udvindes mindst 50 % af fosforen mhp. genanvendelse, og hvis slammet brændes, skal mindst 80 % af fosforen udvindes. Slamforbrænding er meget udbredt i Tyskland. Kravene gælder for alle renseanlæg over 50.000 PE - svarende til 66 % af alt kommunalt spildevand i Tyskland - og skal være opfyldt inden 15 år. Mindre renseanlæg vil fortsat have mulighed for at udbringe (kvalitetskontrollet) slam på landbrugsjord uden at fosfor skal udvindes særskilt.

Schweiz har forbud mod at anvende spildevandsslam til jordbrugsformål og brænder derfor slammet. De er inspireret af den nye tyske lovgivning og ser på, hvordan de kan ændre deres lovgivning for at få genanvendt fosforen i spildevandsslammet.

En håndfuld af teknologier blev gennemgået på konferencen, og de varierer fra laboratorieskala, til pilot- og demonstrationsskala og enkelte findes i fuldskala. En figur i den svenske rapport stammer fra fra en stort, afsluttet EU-projekt, P-Rex. Denne figur giver et godt overblik over de fleste teknologier til at udvinde fosfor fra spildevand og spildevandsslam.

Omkostningerne ved de forskellige teknologier til fosforudvinding varierer meget. En opgørelse offentliggjort i Water Science & Technology i 2017 beregner meromkostningerne til den dyreste fosforudvindingsteknologi til 3 % i forhold den gennemsnitlige omkostning til spildevandshåndtering i Tyskland (92 EUR/person årligt).

Struvit-processen med indvinding af fosfor fra vandfasen blev ikke nærmere gennemgået på konferencen. Struvit-teknologierne anvendes i fuldskala på mange renseanlæg i dag, fx på renseanlæg i Aarhus, Herning og Helsingør. En væsentlig, positiv ”sideeffekt” ved implementering af struvit-teknologierne er færre problemer med udfældninger og blokerede spildevandsledninger internt på renseanlægget.

’Fosforåtervinning i Europa. Rapport från European Nutrient Event 2017. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr. 2018-2’ kan hentes her 

Den nye tyske slambekendtgørelse (AbfKlärV) fra september 2017, inkl. en omtale på engelsk, kan findes her 

Biofos m.fl. arbejder som del af et stor udviklingsprojekt VARGA på renseanlægget i Avedøre også med at udvinde fosfor fra slamaske, se en beskrivelse her 

Læs mere i vidensbanken

Slam
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.