Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Risikovurdering ved deponering af affald i Danmark

04. januar 2019
Risikovurdering ved deponering af affald i Danmark

To nye rapporter om stofudvaskning fra deponeret affald danner grundlag for det videre arbejde mod en fælles metodik for, hvordan den stedsspecifikke miljøpåvirkning fra affaldsdeponeringsanlæg kan vurderes.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Dansk Affaldsforening og DepoNet gennemført et projekt, som har til formål at udvikle en metodik til at synliggøre den stedsspecifikke forureningspåvirkning af miljøet omkring danske deponeringsanlæg i forhold til grundvand, overfladevand samt natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af påvirkning af miljøet. De to nye rapporter omhandler kildestyrken.

Den første af de to rapporter dokumenterer grundlaget for at opstille en model til beregning af frigivelsen af forureningsstoffer som funktion af tiden (kildestyrken). Der opstilles konceptuelle modeller for kildestyrken og eksisterende viden om forhold, der vides at være kritiske i forhold til bestemmelse af kildestyrken, beskrives. Overvejelser og beslutning om, hvordan kritiske forhold håndteres i modellen dokumenteres i rapporten. Kritiske forhold omfatter viden om affald, der gennem tiderne er modtaget til deponering, viden om udvaskning af potentielt miljøfremmede stoffer fra affaldet, regnvandets heterogene flow gennem affaldet samt viden om stoffernes spredning til det omkringliggende miljø. På det grundlag er der opstillet et forslag til, hvilke stoffer og stofgrupper, der for forskellige typer af deponeringsenheder og lossepladser bør indgå i en risikovurdering i forhold til påvirkning af grundvand, overfladevand og natur.

Hent Miljøprojekt nr. 2057, 2018: Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Delopgave 1 – Kildestyrke – Konceptuelle modeller

Den anden af de to baggrundsrapporter omhandler opbygning af delelementer i kildestyrkemodellen. I rapporten beskrives modellens randbetingelser samt de grundoplysninger, der er nødvendig for modellen. Det beskrives endvidere, hvordan mængden af perkolat opgøres i alle faser af deponeringsanlæggets levetid, hvordan stoffrigivelsen bestemmes ud fra rutinemæssig monitering af perkolatets stofindhold, samt hvordan flere deponeringsenheder kan indgå i risikovurderingen. Endelig er der i rapporten opstillet forslag til ”default-værdier”, som vil kunne anvendes til beregning af kildestyrken, i de tilfælde, hvor det stedsspecifikke datagrundlag er utilstrækkelig. Rapporten vil kunne fungere som et opslagsværk for brugeren, som således har mulighed for at sætte sig ind i de enkelte delelementer i modellen samt de valg, der er truffet i udviklingen af modellen.  

Hent Miljøprojekt nr. 2058, 2018: Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Delopgave 1 – Kildestyrke – Opbygning af kildestyrkemodel

På baggrund af de to rapporter er der udviklet et beregningsværktøj, som kan beskrive frigivelsen og udvaskningen af forureningsstoffer fra affaldet som funktion af tiden. Modellen forventes publiceret i begyndelsen af 2019 på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Den samlede metodik vil ud over kildestyrkemodellen også omfatte værktøjer og retningslinjer for stoftransport i umættet og mættet zone ved udsivning af perkolat fra én eller flere deponeringsenheder, samt vurdering af påvirkning i grundvand og overfladevand. 

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.