Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Producentansvar for emballage: forhandlingsudvalg om økonomisk kompensation

24. april 2023
Producentansvar for emballage: forhandlingsudvalg om økonomisk kompensation
Miljøstyrelsen har nedsat to udvalg, der skal komme med indstillinger om hhv. serviceniveau og beregningsmetode for økonomisk kompensation den 30. november 2023

Som følge af Emballagedirektivet skal medlemsstaterne sikre, at der senest den 31. december 2024 oprettes ordninger for udvidet producentansvar for al emballage i overensstemmelse med artikel 8 og 8a i Affaldsdirektivet 2008/98/EF

Den 30. august 2022 indgik en række politiske partier aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter, hvor bl.a. rolle- og ansvarsfordeling for emballageaffald fra husholdninger blev fastlagt. Blandt aftalepunkterne er:

  • at kommuner forsat er ansvarlige for indsamlingen af affald fra borgerne i tørre fraktioner med emballage. Dvs. plast, glas, pap, papir, metal, mad- og drikkekartoner sorteres fortsat hos borgerne i de samme spande, uanset om det er emballageaffald eller ikke-emballageaffald.
  • at de indsamlede tørre fraktioner (emballageaffald og ikke-emballageaffald) overdrages til producenterne via kollektive ordninger, som får ansvar for den videre affaldshåndtering og ansvar for at dokumentere efterlevelse af miljøkrav til reel genanvendelse af affaldet.
  • at kommunerne bidrager til at nå genanvendelsesmål igennem en effektiv affaldsindsamling samt kommunikation og vejledning til borgerne om affaldssortering.

Derfor nedsætter Miljøstyrelsen to forhandlingsudvalg: 

Forhandlingsudvalg for husholdningsaffald
Det fremgår af den politiske aftale, at den økonomiske kompensation skal fastlægges ved en forhandlingstilgang, hvor et udvalg bestående af repræsentanter fra kommuner og kollektive ordninger forhandler et serviceniveau for de kommunale indsamlingsopgaver. Det fremgår, at serviceniveauet ikke må påvirke borgernes hverdag eller medføre forskelle mellem land- og byområder, samt at der forhandles med en fast kadence på hvert 4-5 år, dog første gang for en kortere periode. Producenterne skal afholde kommunernes omkostninger til indsamling af emballageaffald. Kommunerne har fortsat mulighed for at sætte et højere serviceniveau end det niveau, som betales af producenterne, og så skal kommunens omkostninger hertil finansieres over affaldsgebyret. Producenterne skal desuden afholde kommunernes nødvendige omkostninger til administration.

Forhandlingsudvalget er startet ultimo marts 2023 og skal aflevere endeligt forslag til serviceniveau til Miljøstyrelsens godkendelse ultimo november 2023.

Udvalg for økonomisk kompensation i relation til erhvervsemballageaffald
Det udvidede producentansvar for erhvervsemballageaffald består i, at producenterne skal afholde de affaldsproducerende virksomheders nødvendige omkostninger til indsamling, afsætning og behandling af den del af affaldet, der er emballageaffald. Den affaldsproducerende virksomhed skal fortsat afholde omkostningerne til den del af affaldet, der ikke er emballage.

I praksis udmøntes dette ved, at der fastlægges en beregningsmetode for fastsættelse af den økonomiske kompensation, som de private affaldsindsamlere på vegne af de affaldsproducerende virksomheder får ret til at få dækket via den kollektive ordning eller individuelle producent, der har fået tildelt det geografiske område, hvor den affaldsproducerende virksomhed er beliggende.

Udvalgets opgave er at komme med en anbefaling til beregningsmetoden for den økonomiske kompensation. Udvalget kan desuden give en anbefaling til, hvor tit denne beregningsmetode skal genbesøges og evt. tilrettes. Udvalget skal starte primo maj 2023 og skal aflevere en anbefaling til beregningsmetode til Miljøstyrelsens godkendelse 30. november 2023.

Miljøstyrelsen bistår de to udvalg som sekretariat. 

På DAKOFAs konference om kommunernes udrulning af de 10 fraktioner den 9. maj vil vi høre mere om overgangen til producentansvaret. 

Læs mere
Miljøstyrelsen, 14. marts 2023, Opstart af forhandlingsudvalg for husholdningsaffald
Miljøstyrelsen, 20. april 2023, Opstart af Udvalg for økonomisk kompensation i relation til erhvervsemballageaffald under det kommende producentansvar

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.