Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Opgaverne med jordforureninger og råstoffer skal samles i staten

16. januar 2019
Opgaverne med jordforureninger og råstoffer skal samles i staten

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Flytningen af opgaverne bliver resultatet af, at regeringen vil nedlægge regionerne, som en del af regeringens sundhedsudspil.

Flytningen af opgaverne med jordforurening til staten forventes fremover at bidrage til en bedre tværgående, national prioritering af midlerne til oprensning af de store generationsforureninger, som er Danmarks største og dyreste. Effektivisering og omprioritering forventes at frigive op mod 500 mio. kroner frem mod 2030, som vil blive øremærket til arbejdet med at rense generationsforureningerne.

De over 4oo mio. kroner, som regionerne årligt bruger på indsatsen mod jordforurening, bliver videreført, så samme beløb kan bruges på at rense forurenet jord fremover.

Miljøstyrelsen skal være ansvarlig for jordforureningsområdet, som dækker både trusler mod grundvand, overfladevand og menneskers sundhed. Der skal oprettes et nævn, der ud fra faglige vurderinger skal prioritere midlerne på området.

Også opgaven med at udstede indvindingstilladelser til råstoffer og opgaven med at udarbejde planer for råstofindvindingen til lands flyttes til staten, som i forvejen er myndighed, hvad angår råstofindvinding til havs. 

MFVM skriver envidere, at samlingen af råstofopgaverne forventes at give en bedre forvaltning og vil øge muligheden for en tværgående national planlægning. Derudover forventes det forventes at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, fordi ekspertisen på råstofområdet samles. Bygherrer og selskaber vil derved kun få én offentlig indgang, når der skal søges tilladelser til indvinding af råstoffer.

Se Regeringens sundhedsudspil her. På side 118-119 kan man læse om flytningen af jordforureningsopgaverne samt råstofopgaverne.

Læs mere i vidensbanken

JordBygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.