Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Østdanske kommuner – planer og priser for evt. centralsortering af tørre affaldsfraktioner

04. december 2014
Analyse for KARA/NOVEREN viser, at kildeopdeling og central sortering kan indføres uden ekstra omkostninger. Flere kommuner på Sjælland har i deres nye affaldsplaner vedtaget at indføre husstandsindsamling af kildeopdelt affald, og der er generelt øget opmærksomhed på finsortering af kildesorteret affald for at opnå højere afsætningspriser.

Systemer med central finsortering af kildeopdelte/kildesorterede materialer synes at være lidt billigere end systemer med fuldt udbygget kildesortering og med afsætning af de indsamlede materialer direkte til genvindingsindustrien. Der regnes med udsortering af papir, karton, plast, metal og glas. Stort set alle scenarier, inkl. reference-scenariet, har således samlede budgetøkonomiske omkostninger på ca. 1.400 kr. for håndtering af et ton dagrenovation (medregnet de udsorterede genanvendelige affaldsfraktioner som ellers ville være at finde i dagrenovationen). Scenarier med fuldt udbygget kildesortering er ca. 150 kr. dyrere pr. ton.

Der er i alle scenarier i KARA/NOVERENs undersøgelse benyttet gennemsnitlige og ensartede priser/omkostninger for indkøb og for tømning af beholdere, og disse reflekterer det gennemsnitlige omkostningsniveau i ejerkommunerne. Reference-scenariet afspejler så vidt muligt de ordninger, som de enkelte kommuner har på bl.a. papir og bioaffald og opnået kildesorteringseffektivitet.

Økonomiberegninger er barmarksantagelser undtagen for eksisterende biogasanlæg og forbrændingsanlæg, hvor der benyttes eksisterende takster regnet på lang sigt. Der er beregnet ud fra et vægtet gennemsnit af de eksisterende ordninger for alle KARA/NOVERENS kommuner og korrigeret med de opnåede udsorteringsprocenter. Dagrenovation fra ubeboede sommerhuse er skønnet til producere 25 % af affaldsmængden ift. enfamilieboliger men med samme affaldssammensætning.

Et samarbejde med andre affaldsselskaber om et større sorteringsanlæg vil være økonomisk fordelagtigt for behandlingsprisen og for bedre aftaler med aftagerne pga. store tonanger. Fordelen ved central finsortering er primært muligheden for lavere omkostninger forbundet med indsamling af de kildesorterede materialer (færre beholdere og færre tømninger, især hos enfamilieboliger) og højere afsætningspriser for de udsorterede affaldsfraktioner efter en finsortering. Samtidigt vurderer analysen, at service for enfamilieboliger er bedre i scenarierne med kildeopdeling (og central sortering) end ved fuldt udbygget kildesortering, fordi der er brug for færre beholdere og sorteringsvejledningen er enklere.

Det konkluderes, at nye henteordninger for karton, plast og metal fra dagrenovationen ideelt bør afvente evt. beslutning om etablering af et centralt finsorteringsanlæg, og at et stordrift centralt finsorteringsanlæg helst skal have et opland på mindst 0,7 mio. indbyggere (dog afhængig af input materialer til et sådan anlæg).

Der er ifølge et notat fra AffaldPlus ca. 1,2 mio. indbyggere i østdanske kommuner, som ifølge affaldsplanerne forventes at aflevere eller som overvejer at aflevere tørre (kildeopdelte) affaldsfraktioner til central affaldssorteringsanlæg i denne affaldsplansperiode eller inden for næste affaldsplansperiode. Hertil kommer mulig finsortering af kildesorteret affald fra ca. 0,6 mio. indbyggere i Københavns Kommune.

 

KARA/NOVEREN kan kontakteres vedr. yderligere oplysninger om deres analyse om sorteringsanlæg (rapporten "Systemanalyse - resultater og forudsætninger" fra 19. maj 2014 udført af COWI)

AffaldsPlus’ notat af 4. juli 2014 om østdanske kommuners affaldsplaner og centrale sorteringsanlæg kan findes her

DAKOFAs nyhed fra 2. dec. 2014 om ARC’s videre arbejde mod et sorteringsanlæg kan findes her

Læs mere i vidensbanken

Indsamling & sortering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.