Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt input til bioaskebekendtgørelsen

20. august 2020
Nyt input til bioaskebekendtgørelsen
Miljøstyrelsen har udgivet et miljøprojekt om forbrænding af husdyrgødning og tungmetalindhold i asken.

Projektet bidrager til grundlaget for en kommende regulering af anvendelse af husdyrgødningsaske til jordbrugsformål, hvor en revideret bioaskebekendtgørelse forventes sendt i høring i efteråret 2020 samtidig med en revideret biomasseaffaldsbekendtgørelse.

Der er gennemført et litteraturstudie til afdækning af eksisterende viden om forbrænding af husdyrgødning. Studiet omfatter et overblik over typer og mængder af husdyrgødning i Danmark, mulige forbehandlingsmetoder til husdyrgødning før forbrænding, viden om næringsstoffer og tungmetaller i aske fra husdyrgødning, viden om diverse miljøfremmede stoffer fra forbrænding af husdyrgødning, viden om emission af CO og NOx fra forbrænding af husdyrgødning samt en vurdering i forhold til bioaskebekendtgørelsen.

Der blev udført forbrændingsforsøg med syv forskellige typer input, herunder bl.a. tørret biogas-fiber. Emissionerne ved forbrændingsforsøgene har vist, at i alle tilfælde har målingerne af NOx og støv været over grænseværdien i Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. Det er således nødvendigt at anvende nogle af de mulige tiltag til reduktion af disse på anlæggene, som skal afbrænde husdyrgødning.

Det konkluderes overordnet, at aske fra forbrænding af husdyrgødning i overvejende grad overholder grænseværdierne gældende for aske fra forbrænding af træ og halm, der bruges til jordbrugsformål, men at der bør tilføjes grænseværdier for kobber og zink. Det konkluderes, at det fra et miljømæssigt perspektiv er oplagt at anvende samme grænseværdier for aske fra forbrænding af halm, træ og husdyrgødning ifm. jordbrugsformål. Det konkluderes yderligere, at forbrænding af husdyrgødning kan give mulighed for at udnytte energiindholdet i gødningen og at opkoncentrere næringsstoffer i en askefraktion, dog mistes kvælstof og kulstof i gødningen.

Find Miljøprojekt nr. 2136, 2020: Miljøprojekt om forbrændt husdyrgødning – litteraturstudie og forbrændingsforsøg her https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/miljoeprojekt-om-forbraendt-husdyrgoedning-litteraturstudie-og-forbraendingsforsoeg/

 

 

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.