Hybrid-seminar: Nye rammer og regler for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og skærpet økonomisk tilsyn

Nye rammer og regler for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og skærpet økonomisk tilsyn
På dette seminar vil den endelige Lov 153 blive gennemgået; herunder særligt de seneste ændringer og justeringer til bemærkningerne.

Lov 153 om nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn blev d. 7. juni 2022 2. behandlet i Folketinget. I den forbindelse havde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fundet anledning til at foretage mindre justeringer af lovforslagets bemærkninger samt fremsat 5 ændringsforslag. Disse blev offentliggjort d. 3. juni 2022 i en såkaldt betænkning.

Det fremgår heri, at der er foretaget justeringer i lovforslagets bemærkninger på følgende områder:

  • Markedspriser
  • Ordninger for mindre virksomheder
  • Neddeling og knusning af byggeaffald
  • Samspil mellem lov, bekendtgørelser og forligskreds
  • Forhold mellem kommunale genbrugsbutikker og frivillige organisationer
  • Fri- og privatskolers mulighed for at omfattes af kommunale indsamlingsordninger
  • Forhandlinger om udligning af stigninger i affaldsgebyret

I betænkningen lægges som nævnt op til 5 ændringsforslag, som er tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af Enhedslisten. Disse ændringer medfører blandt andet, at klima-, energi- og forsyningsministeren vil kunne fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen vil kunne neddele og kompostere haveaffald, der er indsamlet på genbrugspladsen. Dermed vil behandling af haveaffald indsamlet i kommunen kunne undtages fra det generelle forbud. Endvidere lægges der op til en ændring af kommunernes mulighed for at overdrage genstande, der er afleveret til genbrugsområder på genbrugspladserne, så kommunen fremover også vil kunne overdrage genstandene til kommunale institutioner.

Der lægges ligeledes op til, at kommunerne først fra 1. januar 2023 skal opkræve en pris svarende til markedsprisen for indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdning.

Forslaget blev vedtaget ved 3. behandlingen torsdag d. 9. juni 2022 (se evt. DAKOFAs nyhed her)

Loven træder i kraft fra 1. juli 2022 sammen med de tilhørende bekendtgørelser. Med de indstillede ændringsforslag lægges dog op til, at lovforslagets regler for markedspriser først gælder fra den 1. januar 2023. Kommunerne vil dermed frem til 1. januar 2023 skulle opkræve gebyrer i stedet for markedspriser.

Deltag på seminaret og få præsenteret de kommende regler, der inden længe træder i kraft, og få et indblik i de første reaktioner fra en række centrale interessenter.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
9:45-10:15
L153 og den nye affaldsaktørbekendtgørelse samt seneste ændringer og justering af bemærkningerne
10:15-10:45
L153 og de seneste ændringer/justeringer set med advokatens briller
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
10:45-11:05
Pause
11:05-12:15
De første reaktioner fra udvalgte interessenter

Niels Bukholt, ARI
Nana Winkler, Dansk Affaldsforening
Kenneth Kamp Butzbach, ISOBRO

12:15-12:30
Afsluttende spørgsmål og bemærkninger
12:30-13:00
Sandwich og tak for i dag (for de fysisk fremmødte)
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

15. juni 2022
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK prisk ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 500,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
8. juni 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.