Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye idéer til organisk affald?

02. september 2020
Nye idéer til organisk affald?
Det Europæiske Miljøagentur har præsenteret en ny rapport om organisk affald, herunder status for både affaldsforebyggelse, -generering, -indsamling og -behandling. Målet med rapporten er at videndele og erfaringsudveksle landene imellem med henblik på at vende udfordringer til muligheder. I rapporten findes dermed også en række interessante cases.

Mere end 34% af de mængder husholdningsaffald, som den europæiske befolkning genererer, er organisk affald. Baseret på vægt, bliver det organiske affald dermed den største fraktion i husholdningsaffaldet, hvilket også betyder, at det bliver afgørende at fokusere på det organiske affald, når det fælles-europæiske mål om at genanvende 65% af ”det kommunale affald” i 2035 skal nås. Det organiske affald bør således betragtes som en væsentlig brik i det samlede cirkulære puslespil – en brik der kan bibringe værdifulde, jordforbedrende materialer såvel som biogas.

Ifølge den nye undersøgelse af praksis i de europæiske medlemsstater bliver det først og fremmest tydeligt, at der er betydelig forskel på, hvor gode landene er til at indsamle det organiske affald separat. Man erkender samtidig, at der, selv i de lande, hvor man har haft et separat indsamlingssystem, stadig er masser af uudnyttet potentiale. Hvis det organiske affald skal indgå i en cirkulær økonomi, er det afgørende, at renheden er høj og mængderne store. I den forbindelse anbefales det bl.a., at man på nationalt niveau udarbejder en strategi for det organiske affald, som i øvrigt gerne skal indgå som en brik i en bredere affalds- og ressourcestrategi.

Fælles standarder kan være vejen frem

Man påpeger også, at det er vigtigt, at det separat indsamlede affald er så rent som muligt. Der er i stigende grad bekymring omkring plast i det organiske affald. En del af udfordringen er fejlsortering, men en del kan også henføres til den stigende mængde produkter (især emballager) der mærkes som eksempelvis ”komposterbar” eller ”bionedbrydelig”. Forurening med denne type produkter nedbringer kvaliteten og øger omkostningerne til behandling. Det anbefales derfor også, at man får udarbejdet fælles retningslinjer og mærkninger.

Kompostering og i stigende grad bioforgasning er fortsat de mest almindelige metoder til at behandle affaldet. I den sammenhæng anbefales det, at der udvikles EU-fælles kvalitetsstandarder for kompost, digestat, gødning og jordforbedrende produkter, som kan skabe tillid til et velfungerende system. Sådanne standarder findes allerede i en del medlemsstater, men et fælles system forventes at kunne være gavnligt.

Madspild er fortsat et stort problem

Knap to tredjedele af de mængder organisk affald, som der genereres, er madspild. Mere end nogen andre fraktioner ses det ikke blot som et affaldsrelateret problem, men som et etisk problem, idet omkring 20% af de fødevarer, der produceres, aldrig når forbrugeren og i stedet ender som affald. Mange lande har forskellige aktiviteter i forhold til at forebygge madspild, hvor informations- og oplysningskampagner ofte bliver anvendt. Det ses imidlertid også i stigende grad, at forskellige platforme for distribution af usolgte fødevarer popper op, ligesom forskellige donationsprogrammer bliver mere og mere almindelige.

Som nævnt præsenterer rapporten løbende en række små cases, hvori man kan hente inspiration til mere forebyggelse samt bedre indsamling og behandling af det organiske affald.

Læs mere

Du kan læse hele rapporten ”Bio-waste in Europe – turning challenges into opportunities”, EEA Report No. 04/2020, her

 

 

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.