Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny rapport dykker ned i Nordens madspild

09. april 2021
Ny rapport dykker ned i Nordens madspild
En ny rapport fra Nordisk Ministerråd kigger nærmere på, hvordan de nordiske lande kan overvåge mængderne for både madspild og madaffald på en sammenlignelig og harmoniseret måde. Samtidig undersøges det også, hvilke tiltag landene har igangsat for at reducere mængderne i de forskellige nordiske lande samt, hvad man yderligere kan gøre for at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Arbejdet har resulteret i en ganske omfattende rapport, der bl.a. viser, hvordan landene hver især er gået til opgaven med at indsamle data for både madspild og madaffald. Her ses det bl.a., at man i Sverige og Danmark har valgt at knytte dataindsamling og rapportering tæt til affaldsrammedirektivet og dermed også arbejder på et relativt overordnet niveau. Til sammenligning har man i Finland og Norge i højere grad baseret dataindsamling på frivillig rapportering, men her indsamler man til gengæld også data på et højere detaljeringsniveau, hvilket betyder, at man i disse lande kan identificere, hvor i fødekæden og for hvilke typer produkter, potentialet for forebyggelse er højest.

Helt overordnet konkluderes det, at alle de nordiske lande umiddelbart ser ud til allerede nu at indsamle data på et tilfredsstillende detaljeringsniveau, set i forhold til hvad der kræves i henhold til EU-kravene. Det påpeges dog også, at data er spredte, særligt data fra primærproduktion.

Forebyggelse i husholdninger og detailled
Men det er ikke blot vigtigt, at landene har fokus på indsamling af data og rapportering. Mindst lige så vigtigt er det naturligvis, at der introduceres markante nye tiltag, hvis målet om at halvere mængden af madspild inden 2030 skal nås. Ifølge rapporten kan disse ændringer inddeles i fire forskellige ”temaer”: Politiske instrumenter, skiftende sociale normer, nudging og skiftende praksis samt intelligent teknologi og nye produkter og forretningsmodeller. Disse fire temaer er i rapporten igen opdelt i 16 undertemaer, som hjælper læseren med at identificere forskellige tiltag, der kan reducere madspild. For effektivt at reducere mængderne bør forskellige tiltag kombineres og målet er at identificere tiltag inden for alle fire hovedtemaer.

Generelle anbefalinger
I rapporten præsenteres endelig også et samlet sæt anbefalinger. Her står der, at de nordiske lande bør:

I. samarbejde om at udvikle en ramme for rapportering med fælles systemafgrænsninger, definitioner og metoder, der gør det muligt at dele og sammenligne data om madspild (total og per capita) på tværs af hele værdikæden.

II. indtage en førerposition i forhold til udvikling og implementering af overvågningssystemer, der er baseret på en bottom-up-tilgang, som sikrer mere detaljerede data om madspild end det kræves af EU-reglerne med henblik på at forhindre madspild.

III. videreudvikle, harmonisere og opstille retningslinjer for metoder til at kvantificere madspild ved produktionsstedet. Både med henblik på at gøre målinger så sammenlignelige som muligt og for at gøre målingerne valide og effektive.

IV. samarbejde om udvikling af fælles madspildsfaktorer som grundlag for udvikling af nationale statistikker samt sammenligning af ændringer i mængden af madspild over tid.

V. bevise effektiviteten af foranstaltninger til forebyggelse af madspild ved at føre en langsigtet systematisk overvågning af detaljerede madspildniveauer.

VI. oprette, dele og videreudvikle nationale køreplaner for reduktion af madspild, hvor alle lande løbende noterer nuværende og fremtidige initiativer til reduktion af madspild samt følge den samlede effekt af initiativerne

VII. oprette et nordisk netværk og system til vidensdeling og læring, med henblik på at udnytte styrkerne i det nationale arbejde med overvågning af madspild

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Monitoring Food Waste and Loss in the Nordic region: Definitions, methods and measures for prevention” her på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.