Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny EU-handlingsplan for kritiske råstoffer

14. september 2020
Ny EU-handlingsplan for kritiske råstoffer
En ny meddelelse fra EU-Kommissionen skal gøre EU mere modstandsdygtig ved at sikre unionens fremtidige forsyning af både primære og sekundære råstoffer på en bæredygtig måde.

Én af erfaringerne fra Covid-19- krisen har været behovet for at mindske afhængighed af andre lande samt at styrke forsyningssikkerheden af råstoffer. Med baggrund heri, såvel som de intentioner, der blev præsenteret i den europæiske Green Deal, har EU-Kommissionen netop præsenteret en ny meddelelse, der skal tegne retningen for EU’s arbejde med at blive mere modstandsdygtig i forbindelse med den grønne og digitale omstilling. 

Den nye meddelelse påpeger, at EU-institutionerne, de nationale og regionale myndigheder samt virksomhederne bør blive langt mere fleksible og effektive med hensyn til at sikre en bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer. Samtidig skal ressourceforbruget ned, idet det underliggende problem, som er den enorme efterspørgsel på klodens ressourcer (herunder især energi, fødevarer og råstoffer) lægger et voldsomt pres på planeten og tegner sig for halvdelen af drivhusgasemissionerne og mere end 90 % af tabet af biodiversitet og vandstress. I den forbindelse bliver en opskalering af den cirkulære økonomi afgørende for at kunne opnå klimaneutralitet senest i 2050, samtidig med at den økonomiske vækst afkobles fra ressourceforbruget, og ressourceforbruget holdes inden for planetens grænser.

I en konkret handlingsplan fremhæver meddelelsen derfor nu, hvad der fremover vil blive de vigtigst prioriteter og vigtigste arbejdsområder med henblik på, at EU kan styrke sin strategiske tilgang til råstoffer. Målet er at:

udvikle mere modstandsdygtige værdikæder for EU's industrielle økosystemer

reducere afhængigheden af primære kritiske råstoffer gennem cirkulær anvendelse af ressourcer, bæredygtige produkter og innovation

styrke indenlandsk indkøb af råstoffer i EU

diversificere indkøb fra tredjelande og fjerne markedsfejl i international handel, med fuld respekt for EU's internationale forpligtelser.

For at nå disse mål præsenterer den nye meddelelse ti konkrete handlinger. Èn er, at Kommissionen i de kommende uger vil oprette en europæisk råmaterialealliance, der skal bringe

alle relevante aktører sammen i en alliance, som skal fokusere på de mest presserende behov,

herunder at øge EU's modstandsdygtighed i forhold til sjældne jordarter og magneter, da dette er afgørende for de fleste industrielle økosystemer i EU såsom vedvarende energi, forsvar og rummet. Alliancen kan med tiden udvide sine aktiviteter til at omfatte andre kritiske råstoffer og uædle metaller.

Et andet tiltag i handlingsplanen bliver at iværksætte forskning og innovation i kritiske råstoffer i 2021 i forbindelse med affaldsbehandling, avancerede materialer og substitution ved hjælp af Horisont Europa, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de nationale F&I-programmer. Der skal også udarbejdes en kortlægning af den potentielle forsyning af sekundære råstoffer af kritisk betydning fra EU's beholdninger og affald og identificere realistiske nyttiggørelsesprojekter senest i 2022.

Ny liste over kritiske råstoffer

Den nye handlingsplan blev præsenteret sammen med en ny liste over kritiske råstoffer. Den nye liste indeholder 30 forskellige stoffer, heraf fire helt nye, hvilket kan sammenlignes med 14 stoffer i 2011, 20 stoffer i 2014 og 27 stoffer i 2017. Listen indikerer, at udbuddet af de kritiske råstoffer er højst centrerede idet 98% af EU’s forsyning af sjældne jordarter stammer fra Kina, idet 98% af EU’s forsyning af borat stammer fra Tyrkiet samt at 71% af EU’s forsyning af platin stammer fra Sydafrika.

Læs mere

Du kan finde hele meddelelsen COM(2020) 474 Final Meddelelse om ”Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed” her.

Du kan også finde den nye 2020-liste over kritiske råstoffer ”Study on the EU's list of critical raw materials (2020)” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.