Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Minister forsvarer ny organisering af affaldsforbrændingssektoren

24. april 2023
Minister forsvarer ny organisering af affaldsforbrændingssektoren
Det fastholdes, at den samlede affaldsforbrænding vil blive reduceret med 0,6 mio. ton i 2030, det importerede affald reduceres med ca. 80 pct. og de danske udledninger med 0,6 mio. ton CO2 i 2030.

Theresa Scavenius fra Alternativet har i brev af 9. marts stillet Klima-, energi- og forsyningsministeren et spørgsmål, der lyder som følger:

”Vurderer ministeren, at konkurrence i affaldsforbrændingssektoren vil føre til CO2- reduktioner? Og hvis ja, vil ministeren så nærmere redegøre for de faglige argumenter, der ligger til grund for denne opfattelse?”


Hertil svarer ministeren:

”Lovforslaget ny organisering af affaldsforbrændingssektoren implementerer afsnit V i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 om mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding.

Med udbudsmodellen skal forbrændingsanlæggene fremover konkurrere om behandlingen af det forbrændingsegnede affald. Det indebærer konkret, at det forbrændingsegnede affald fra husholdninger skal sendes i udbud og anvisningsretten for forbrændingsegnet erhvervsaffald ophæves. Dertil skal anlæggene selskabsgøres i aktie- eller anpartsselskaber, og fremover omfattes af markedsmæssige vilkår for eventuelt låneoptag.

For at skønne over effekterne af konkurrenceudsættelsen har det været nødvendigt at foretage en række antagelser om udviklingen i bl.a. de danske markedsforhold, udenlandske priser, effektiviseringsmuligheder og fremtidige investeringer. Hertil skønnes datagrundlaget for de nuværende affaldsanlæg mangelfuld, hvorfor beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed. Endelig er der besluttet en række gennemgribende ændringer af affaldssektoren, der ligger uden for erfaringsområde, ligesom konkurrenceudsættelsen i sig selv er en gennemgribende ændring.

Konkurrenceudsættelsen antages i beregningerne at medføre fuldkommen konkurrence for affaldsforbrænding i Danmark, hvormed der antages at ske en prissætning i markedet på det forbrændingsegnede affald i samspil mellem udbud og efterspørgsel, hvor dansk affald er i konkurrence med udenlandsk affald. Den samlede affaldsforbrændingskapacitet i Danmark skønnes derfor også i høj grad at afhænge af det danske konkurrenceforhold til udlandet, samt de nuværende anlægs fremtidige omkostninger ved affaldsforbrænding. Disse skøn er behæftet med betydelig usikkerhed.

Konkurrenceudsættelse skønnes at bidrage til, at det fremover er de bedste og billigste anlæg, der behandler affaldet i Danmark. Når anlæggene skal konkurrere om affaldet, forventes det at medføre, at anlæg der ikke er konkurrencedygtige og dermed ikke rentable, vil udkonkurreres. Det vil dels øge incitamentet til effektiv affaldsforbrænding for at være konkurrencedygtig, og desuden at effektive anlæg potentielt kan udkonkurrere mindre effektive anlæg, fx gennem lavere affaldstakster.

Nedlukning af anlæg kan ske umiddelbart i forlængelse af konkurrenceudsættelsen eller løbende, hvis det er muligt for anlægget at reducere det samlede tab ved at opretholde driften. Når disse anlæg på et tidspunkt vil skulle udskiftes, og der skal tages en ny investeringsbeslutning, vil de forventeligt træde ud af markedet. Der vil derfor gradvist ske en kapacitetstilpasningen i takt med, at anlæggene nedslides. Der er ikke muligt at skønne over en eventuel åbning af nye anlæg.

Det er desuden antaget, at dansk affald har konkurrencefordel over for udenlandsk affald som følgere af lavere transportomkostninger. Det betyder, at forbrændingsanlæggene vil behandle dansk affald, før der importeres. Der kan dog være lokale forhold, der betyder, at det ikke vil være tilfældet.

Samlet set skønnes lovforslaget med betydelig usikkerhed at medføre, at den samlede affaldsforbrænding reduceres med 0,6 mio. ton i 2030. Samlet set skønnes det at reducere det importerede affalds med ca. 80 pct. og reducere de danske udledninger med 0,6 mio. ton CO2 i 2030, jf. lovforslag om ny organisering af affaldsforbrænding sektoren.”


Du kan læse det fulde spørgsmål og svar ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.