Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Masser af genanvendelsespotentiale i erhvervsaffald

27. januar 2020
Masser af genanvendelsespotentiale i erhvervsaffald

Der er gode muligheder for at øge genanvendelsen fra servicebranchen. Potentialerne og mulige værktøjer blev beskrevet på DAKOFAs konference den 21. januar, herunder at ARGO i sin nye strategi vil mindske mængden af indenlandsk erhvervsaffald til forbrænding.

”Øget genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald – hvordan høster vi potentialerne?” var titlen på DAKOFAs konference den 21. januar 2020 i København. Mere vejledning og samarbejde mellem kommuner, virksomheder og affaldsselskaber giver gode muligheder for at øge genanvendelsen af erhvervsaffaldet, var en af konklusionerne af konkurrencen. Der var en positiv holdning fra alles side til at indgå i dette arbejde.

Kommuner og virksomheder kan således fokusere på udvalgte fraktioner afhængigt at typer af servicevirksomheder. Desuden giver øget modtagekontrol og vejledning hos affaldsforbrændingsanlæg muligheder for øget genanvendelse.

Potentialet er til stede
Det forbrændingsegnede erhvervsaffald er generelt ’husholdningslignende affald’, oplyste Erik Ro Ebbesen fra Econet i sit oplæg på konferencen. En større undersøgelse for Københavns kommune viste, at ca. 40 % af dette erhvervsaffald er organisk affald (inkl. emballage) og ca. 30 % er plastik-, papir-, pap-, træ-, glas- og metalaffald (prioriteret rækkefølge). Erhvervsaffaldets sammensætning varierer dog betydeligt afhængigt af de mere specifikke brancher, og det forbrændingsegnede erhvervsaffald varierer også mellem kommunerne.

Med udgangspunkt i Econets undersøgelse af ’Øvrigt erhvervsaffald’ for Københavns kommune i 2018-2019 blev det tydeligere, hvilke affaldsfraktioner de forskellige dele af servicebranchen hver især kunne gøre mere for at udsortere til genanvendelse:

  • Engroshandel, lager/omlastning og showroom - plastik, papir, pap, træpaller og evt. organisk affald
  • Kontorer og undervisning - organisk affald, papir og plastik
  • Dagligvarehandlen - organisk affald og plastik
  • Sundhedsvæsen - plastaffald og organisk affald
  • Hoteller og restauranter - organisk affald, plastik og glas

Tilsyn og forebyggelse
Affaldsbekendtgørelsen kræver, at de affaldsproducerende virksomheder kildesorterer deres affald og sikrer, at væsentlige dele af dette affald, som er eget til materialenyttiggørelse, bliver genanvendt eller materialenyttiggjort. Jacob Brandt fra Bech-Bruun fremhævede, at opfyldelsen af dette i stort omfang afhænger af kommunens skøn og tilsyn. Det er som udgangspunkt kommunen, der gennem sin klassificering afgør, om affald er egnet til nyttiggørelse, og dermed påvirker kommunen i høj grad omfanget af kildesortering hos virksomhederne.

Virksomhederne kan også selv være mere opmærksomme på generering af affald. I et oplæg af Freddy Fogh Sørensen fra Meldgaard blev det tydeligt, at virksomhederne i højere grad bør inddrage deres indkøbere for at minimere mængden af affald. Der opstår fx betydelige mængder af affald fra transport-plastpaller, som principielt burde kunne genbruges. Der er behov for rådgivning overfor indkøberne i virksomhederne, så de kan sætte krav overfor deres leverandører i forhold til produkternes affaldsgenerering.

Kommunerne har et uforløst potentiale for at hjælpe virksomhederne. Laust Boas fra Rudersdal kommune lagde vægt på, at virksomhederne er positive overfor at modtage vejledning fra kommunerne gennem helhedsorienterede møder og tilsyn. Virksomhederne får hjælp til at vurdere, om de overholder gældende lovgivning, gratis vejledning til konkrete løsninger, måske mulighed for at deltage i projekter med kommunen, og endelig kan kommunen hjælpe virksomhederne med at vurdere muligheden for at stille bedre krav til indsamlere og rådgivere. Kommunen selv får mere motiverede virksomheder samt erfaringer til at videreudvikle miljøtilsynet, så det bliver til et klart koncept med tydelige prioriteringer og ressourcer.

Der var opfordring til at gå i dialog med nabokommunerne, så man lærer af hinanden og måske tilbyder virksomhederne samme vejledning og kræver samme omfang af kildesortering. Det kan også hjælpe tætliggende virksomheder og butikskæder med at fokusere på fælles, standardiserede løsninger. Der er brug for mere data og viden om erhvervsvirksomhedernes genanvendelige affald, at denne viden i højere grad bliver delt med flere, og at kommunerne og virksomhederne prioriterer deres indsats på området. I Københavns kommune satsede man især på affaldsvejledning til kontorer med flere end 60 ansatte, supermarkeder og hoteller. Disse virksomheder havde de største potentialer for mere udsortering af genanvendelige materialer, de var nemmere at få til at ændre adfærd, og resultaterne havde stor synlighed.

ARGO vil gøre noget ved det
Det fælleskommunale affaldsselskab ARGO har vedtaget en ny strategi 2019-2022, som lægger vægt på at brænde mindre erhvervsaffald og hjælpe med at øge genanvendelse af dette affald. Denne del af strategien og de kommende tiltag blev uddybet i et oplæg af Klaus Hansen og Berit Nielsen fra ARGO. Det er ARGOs forventning, at mængden af dagrenovation falder frem mod 2022 med den gældende nationale affaldsplans fokus på genanvendelse af husholdningsaffald, men der er ikke meget, som tyder på, at de nationale politikker for øget genanvendelse får mængden af erhvervsaffald til at falde nævneværdigt. Samtidigt fremmer markedspriserne i mange tilfælde ikke genanvendelsen - det er billigere af bortskaffe og energiudnytte mange affaldsfraktioner i de effektive og konkurrencedygtige, danske affaldsforbrændingsanlæg.

ARGO vil, sammen med ejerkommunerne, invitere brancheforeninger, grupper af virksomheder, transportører, overordnede myndigheder, andre affaldsselskaber og forskningsinstitutioner til et samarbejde om at identificere og flytte genanvendelige materialer opad i affaldshierarkiet. På grundlag af flere stikprøvekontroller af erhvervsaffaldet vil der blive fastsat konkrete succeskriterier med fokus på fraktioner, som ikke må tilføres til forbrændingsanlægget pga. krav i miljøgodkendelsen. Det fremgår således af ARGOs strategi, at en fremtidig, overskydende kapacitet hos ARGO kan stilles til rådighed for energiudnyttelse af affald, som ellers ville blive deponeret et andet sted i Europa, og vil fremadrettet løbende tydeliggøre den miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske effekt af energiudnyttelse frem for deponering.

Konferencens program og alle oplæg kan hentes her

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.