Webinar: Implementering af ny dansk WEEE-bekendtgørelse og høring af WEEE-direktivet

Implementering af ny dansk WEEE-bekendtgørelse og høring af WEEE-direktivet
På webinaret vil Miljøstyrelsen gennemgå den nye WEEE-bekendtgørelse, herunder de nye krav om 20 % graduering af EEE-producenternes/-importørernes miljøbidrag til de kollektive ordninger. Miljøministeriet vil informere om EU-kommissionens kommende, større revidering af WEEE-direktivet. Det vil herunder blive vurderet om direktivet i dag understøtter en cirkulær økonomi og miljørigtig håndtering af affald til WEEE.

Webinarets deltagere har god mulighed for at stille spørgsmål og give input til det videre arbejde. Der vil også være input og kommentarer fra  importører, kollektiv ordning og indsamler på webinaret.Den 5. januar 2023 trådte den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse i kraft, og på dette webinar gennemgås de nye danske regler og vejledninger på området i forhold til elektronikaffald. På webinaret informeres også om EU-kommissionens kommende, større revidering af WEEE-direktivet.

Allerede nu viser kommissionens pressemeddelelse "Kritiske råstoffer: sikring af stabile og bæredygtige forsyningskæder til EU's grønne og digitale fremtid" og det tilhørende udkast til forordning hvordan råstofferne i elektronikaffald skal genanvendes mere og bedre (se DAKOFAs nyhed her).    

De kollektive ordninger skal fremover graduere producenters finansielle bidrag til dækning af operationelle omkostninger ved håndtering af WEEE i overensstemmelse med et nyt bilag til bekendtgørelsen. Der er opstillet ét kriterie for hver af de 7 kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, og hvis det ikke overholdes, så skal producenten betale 20 % mere end de øvrige producenter med WEEE i den givne kategori, som overholder kriteriet. Kriteriet ”Produktet markedsføres med en produktgaranti ud over en to-årig reklamationsret” gælder for alt WEEE undtagen for kategorien Lyskilder, hvor kriteriet er indhold af mindst 10 % genanvendt materiale, og for kategorien Fotovoltaiske paneler (solceller), hvor kriteriet er intet indhold af bly.

Desuden er der bl.a. indført krav om, at producenter eller kollektive ordninger fremover skal offentliggøre oplysninger på deres hjemmeside om gennemførelsen af minimumsmålene for genanvendelse eller forberedelse med henblik på genbrug og nyttiggørelse for hver WEEE-kategori.

De kollektive ordninger skal også offentliggøre oplysninger om deres ejerskab, om de deltagende producenter i ordningen, om deres vejledende økonomiske bidrag til ordningen fra producenter per ton markedsført produkt og om den kollektive ordnings udvælgelsesprocedure for affaldshåndteringsoperatører.

Den nye bekendtgørelse implementerer affaldsdirektivets administrative minimumskrav til den udvidede producentansvarsordning for elektronik, og samtidigt er bekendtgørelsen præciseret og opdateret.

Deltagere på webinaret har god mulighed for at stille spørgsmål og give input til miljøministeriets og miljøstyrelsens videre arbejde med elektronikaffald.  

Find "Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)" nr 1566 af 19. december 2022 på Retsinformation her

Find Miljøstyrelsens nye "Vejledning om fastsættelse og beregning af graduerede bidrag efter elektronikaffaldsbekendtgørelsen" af 21. december 2022 på styrelsens hjemmeside om elektronikaffald og producentansvar her 

Find Miljøministeriets høringsnotat af 13. december 2022, høringsbrevet og høringsudkastet til ny elektronikaffaldsbekendtgørelse på Høringsportalen her

Program

9:30-9:40
Indledning

v. Morten Carlsbæk og Annette Braunstein, DAKOFA

Session 1: De lovgivningsmæssige rammer

9:40-10:00
Hvad betyder de nye ændringer i elektronikaffaldsbekendtgørelsen?

v. Annette Jørgensen, Miljøstyrelsen

10:00-10:05
Spørgsmål
10:05-10:20
Kommende større revision af WEEE-direktivet og Kommissionens snarlige offentlige høring

v. Anne Gry Lund, Miljøministeriet

10:20-10:25
Spørgsmål
10:25-10:40
Pause

Session 2: Hvordan ser producenter, importør og indsamlere på de lovgivningsmæssige rammer?

10:40-10:50
Producenter og importører af elektronisk og elektrisk udstyr

v. Henrik Egede, APPLiA Danmark og Consumer Electronics Danmark

10:50-11:00
Kollektive ordning for elektronikaffald

v. Morten Harboe-Jepsen, elretur 

11:00-11:10
Indsamlingsvirksomhed med elektronikaffald

v. Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark

11:10-11:25
Spørgsmål og paneldebat

v. alle oplægsholdere

11:25-11:30
Afrunding

v. DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

21. april 2023
kl. 09.30 - 11.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 300,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
ONLINE Pris, studerende
DKK 300,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
13. april 2023

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.