Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Hvordan undgås plastproblemer ved events?

17. september 2020
Hvordan undgås plastproblemer ved events?
Miljø- og fødevareministeriet har bedt KL om at udarbejde et inspirationskatalog til kommuner og arrangører, der indeholder konkrete eksempler på, hvordan man mindsker forbruget- og fremmer genanvendelsen af plast i forbindelse med afholdelse af fx festivaller, fodboldtuneringer og folkemøder.

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort inspirationskataloget, der kan bruges både i udviklingen af kommunale plastikstrategier og i planlægningen af tiltag. Kataloget udspringer af den tidligere regerings plastikhandlingsplanen "Plastik uden spild", der indeholder 27 initiativer, der skal bevæge Danmark mod et mere cirkulært plastikforbrug.

Projektet blev startet op på DAKOFA’s temadag ”Sortering og genanvendelse af affald på events – hvad virker?” afholdt d. 1. oktober 2019. På temadagen blev deltagernes ønsker og behov, i forhold til inspirationskataloget, kortlagt. Projektet er fulgt af en følgegruppe med deltagelse af Miljø- og fødevareministeriet, Dansk Live, PlasticChange, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Affaldsforening, Københavns kommune og Aarhus kommune.

På baggrund af 25 udvalgte cases og spørgeskemaundersøgelse, er der gode råd til arrangørerne både før, under og efter arrangementet. Idékataloget gennemgår også det lovmæssige grundlag, når kommunerne giver tilladelser - og stiller vilkår - til arrangementer.

Samlet set konkluderes, at der er en betydelig usikkerhed om det reguleringsmæssige grundlag for forbud mod plast ved events og arrangementer, hvilket giver anledning til at overveje ny regulering, såfremt der skal kunne sættes krav til arrangementstilladelser, der forbyder eller begrænser brug af engangsplastik.

Implementering af engangsplastdirektivet forventes dog, at medføre en væsentlig reduktion af plastaffald i naturen igennem bl.a. produktforbud og oprydningsansvar for en række plastprodukter. Direktivet indeholder et krav om reduktion af forbruget af engangsplast fødevare- emballage, samt at der på EU-niveau fastsættes krav om brug af genanvendt plast i nye produkter (plastikflasker af PET).

Engangsplastdirektivet fra EU skal omsættes i national lovgivning senest den 3. juli 2021. Implementeringen af direktivet vil være centralt for at reducere forbruget af engangsplastik og forøge genbrug og genanvendelse.

Det vurderes, at mængden af engangsplastik ved arrangementer og events er øget de seneste mange år, selvom de eksakte mængder ikke kendes.

Afholdelse af arrangementer og events af forskellige typer genererer mange former for affald, hvor plastikaffald er kun er en delmængde. Plastaffaldet fremstår i en række forskellige former ifm. events og arrangementer – fra mikroplast i cigaretskod til telte og andet campingudstyr, fødevarer og drikkevareemballager som f.eks. ølkrus, engangsbestik og tallerkener. Det udgør et både ressourcemæssigt og miljømæssigt problem, da affald fra aktiviteterne kun i begrænset omfang søges forebygget eller sorteres fra til genanvendelse og derfor oftest ender som restaffald til energiudnyttelse.

De mange forskellige typer af events og arrangementer, der afholdes, har forskellige mulighedsrum for at begrænse forbrug og forurening med plastik, afhængig af om det sker i naturen, i byen, indendørs eller udendørs i parker og på veje.

Baggrundsmateriale
Du kan læse hele "Inspirationskatalog til events og arrangementer - Hvordan bruger vi plastik bedre?, Miljøprojekt nr. 2146" her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.