Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring af register over udledning og overførsel af forurenende stoffer

04. november 2020
Høring af register over udledning og overførsel af forurenende stoffer
Fra EU’s side har man i mange år arbejdet på at lave en ny og bedre struktur for indberetning af miljøoplysninger, bl.a. emissioner fra IED-aktiviteter, end der er til stede i dag. En fælles indberetning for store fyringsanlæg og indberetning om udledning af forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) fra medlemsstaterne er første skridt og skal ske fra 2021.

Reglerne om et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (den såkaldte E-PRTR forordning (pollutant release and transfer register)) skal give offentligheden bedre adgang til virksomhederes miljøoplysninger via landsdækkende registre over udledning og overførsel af forurenede stoffer (PRTR- registre). Kravene udspringer af FN ́s PRTR-protokol og af EU ́s PRTR forordning. Reglerne betyder, at en række virksomhedstyper med væsentlige udledninger til luft, vand og jord samt frembringelse af betydelige affaldsmængder, skal indberette oplysninger om virksomheden og dens udledninger.

Oplysningerne, der skal indberettes, falder i to kategorier af data: Administrative data (oplysninger om virksomheden) og tematiske data (miljøoplysninger). De administrative data har karakter af stamdata, så som identifikationsnummer, navn på anlæg, status anlægsstørrelse og –type mv. Tematiske data er oplysninger om energiinput, brændselstype, emissioner og driftstimer mv. for de enkelte store fyringsanlæg.

EU anvender de indberettede oplysninger til bl.a. en samlet emissionsopgørelse for EU og til brug for EU ́s BAT-BREF arbejde m.m.

Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse
Med ændringer i EU ́s PRTR forordning (jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1741 af 23/9-2019), der får virkning pr. 1. januar 2021, er der behov for en række ændringer i den eksisterende PRTR bekendtgørelse.

De foreslåede ændringer til bekendtgørelsen sker for at sikre, at Miljøstyrelsen effektivt kan indberette de nationale PRTR-oplysninger til Kommissionen. Med de foreslåede ændringer i PRTR-bekendtgørelsen:

  1. ændres tidsfristen for virksomheders PRTR-indberetning af data fra 15. april til 1. marts og der fastsættes nye frister for kvalitetssikringen både for virksomheder og tilsynsmyndigheden. Det præciseres, at indberetningen skal ske digitalt på virk.dk.
  2. er der foretaget lovtekniske justeringer i bestemmelsen om anvendelsesområde, bestemmelsen om definitioner, bestemmelsen om det elektroniske indberetningssystem, der skal anvendes og bestemmelsen om de oplysninger virksomheder skal indberette i henhold til forordningens artikel 5 samt bestemmelsen om fortrolighed. Derudover er der flyttet rundt på flere bestemmelser i kapitlerne 1 – 5 for at gøre flowet i indberetningen mere klart
  3. introduceres nye bestemmelser i relation til visse større husdyrbrugs tilvejebringelse af PRTR data (typisk ammoniak), herunder særskilte frister herfor samt kvalitetssikringen heraf. Der er delvis tale om sagsgange, som i praksis allerede eksisterer i dag, og nødvendige tiltag til at sikre korrekt indberetning af emissioner i de tilfælde, hvor et husdyrbrug har indført teknologitiltag, og hvor der ikke allerede foreligger indberettede data i offentlige databaser.

Endvidere foreslås det, at adgangen for at ekstern akkrediteret auditor eller verifikator kan indtræde i tilsynsmyndighedens rolle vedr. udarbejdelse af udtalelse til PRTR indberetningen for certificerede virksomheder bortfalder.

Det forventes, at de ændrede regler i PRTR-bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Du kan læse hele høringsudkastet på Høringsportalen ved at trykke hér.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.