Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring af ny WEEE-bekendtgørelse - frist 15. august

05. juli 2022
Høring af ny WEEE-bekendtgørelse - frist 15. august

WEEE-bekendtgørelsen indfører bl.a. kriterier for og krav om 20 % graduering af miljøbidrag, krav om mere gennemsigtighed og krav om en årlig omfattende egenkontrol. Høringsfrist er den 15. august.

Miljøministeriet har sendt elektronikaffalds-/WEEE-bekendtgørelsen i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 5. januar 2023. Her fremhæves de vigtigste ændringer, som er af bredere interesse.

Mere end to års garanti skal udløse 20 % rabat for affaldshåndteringen

De kollektive ordninger skal fremover graduere producenters finansielle bidrag til dækning af operationelle omkostninger ved håndtering af WEEE, og det er beskrevet et nyt bilag til bekendtgørelsen ”Bilag 10. Kriterier, metode og størrelsesforhold for graduering af bidrag for elektrisk og elektronisk udstyr”. Bilaget skal revideres hvert 3. år.

Der er opstillet ét kriterie for hver af de 7 kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, og hvis det ikke overholdes, så skal producenten betale 20 % mere end de øvrige producenter med WEEE i den givne kategori, som overholder kriteriet. Merprisen skal være med til at finansiere lavere udgifter for producenter med WEEE i den givne kategori, som overholder kriteriet. Prisforskellen beregnes i forhold til de operationelle omkostninger til affaldshåndtering uden de rent administrative udgifter.

Kriteriet ”Produktet markedsføres med en produktgaranti ud over en to-årig reklamationsret” gælder for alt WEEE undtagen for kategorien Lyskilder, hvor kriteriet er indhold af mindst 10 % genanvendt materiale, og for kategorien Fotovoltaiske paneler, hvor kriteriet er intet indhold af bly.

Krav om mere offentlighed

Producenter eller kollektive ordninger skal fremover offentliggøre oplysninger på deres hjemmeside om gennemførelsen af minimumsmålene for genanvendelse eller forberedelse med henblik på genbrug og nyttiggørelse for hver WEEE-kategori.

De kollektive ordninger skal også offentliggøre oplysninger om deres ejerskab, om de deltagende producenter i ordningen, om deres vejledende økonomiske bidrag til ordningen fra producenter per ton markedsført produkt og om den kollektive ordnings udvælgelsesprocedure for affaldshåndteringsoperatører.

Krav om årlig egenkontrol

Der indføres krav om og dokumentation for en årlig egenkontrol for producenter og kollektive ordninger, som bl.a. skal sikre, at de finansierer tilbagetagning og håndtering WEEE som krævet i bekendtgørelsen, at kvaliteten af data om markedsførte produkter og WEEE er som krævet i bekendtgørelsen, og at EU’s transportforordning overholdes. De kollektive ordninger skal også dokumentere, at bidragene fra den kollektive ordnings producenter er gradueret jf. bekendtgørelsen.

Baggrund for revideringen

Den nye bekendtgørelse implementerer affaldsdirektivets administrative minimumskrav til den udvidede producentansvarsordning for elektronik. Samtidigt præciseres og opdateres bekendtgørelsen, og der er foretaget mindre indholdsmæssige og redaktionelle ændringer.

Miljøministeriet nævner i høringsbrevet, at de arbejder sideløbende med at udmønte et initiativ i den politiske aftale om Strategi for Cirkulær Økonomi fra 2018 om en ændring af reglerne for producentansvar for elektronikaffald. Hjemlerne hertil blev vedtaget i Folketinget i foråret 2020, og der vil være separat forløb med interessentinddragelse for denne ændring. (Red.: se evt. strategiens initiativ 11 her. Se evt. også den gældende Handlingsplan for CØ, dvs. den nationale affaldsstrategi, afsnit 4.7.3, her).

Høringsfristen er den mandag den 15. august 2022 (Red.: Miljøministeriet har bekræftet, at høringsfristen er til og med 15. august).

Hent Miljøministeriets udkast til ændring af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen/ WEEE-bekendtgørelsen) og høringsbrev af 4. juli 2022 på Høringsportalen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.