Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Handlingsplan for CØ i høring

08. december 2020
Handlingsplan for CØ i høring
Miljøministeriet har netop sendt "National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032" i høring.

Af høringsbrevet fremgår det, at planen indeholder en beskrivelse af EU’s samt danske mål for affaldsforebyggelse og for affaldshåndtering, en beskrivelse af den eksisterende situation og foranstaltninger samt de danske politikker og prioriteringer inden for både affaldsforebyggelse og affaldshåndtering. Desuden en vurdering og beskrivelse af de nye tiltag, der tages for at forebygge og håndtere affald, samt relevante indikatorer, og en beskrivelse af de nødvendige tiltag til at indfri målene på området, herunder behovet for nye indsamlingsordninger og for udbygning af den eksisterende affaldsanlægsinfrastruktur.

Derudover fremgår det, at planen indeholder en beskrivelse af kriterierne for placeringen af fremtidige anlæg til bortskaffelse af affald og en national kapacitetsplan for anlæg til bortskaffelse af affald og for anlæg, der nyttiggør blandet kommunalt affald indsamlet fra husholdninger.

Planen beskriver de nuværende forhold og den retning, som sættes for forebyggelse og håndtering af affald i Danmark frem mod 2032. Sammen med bl.a. affaldsbekendtgørelsen implementerer planen de mål og krav, der fremgår af særligt EU’s affaldsdirektiv fra 2018. Samtidig understøtter planen klimalovens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledning i 2030. Handlingsplan for cirkulær økonomi etablerer grundlaget for at sikre mindre affald og mere og bedre genanvendelse inden for alle sektorer. Derudover sættes der i planen ekstra fokus på, hvordan værdikæderne inden for biomasse, byggeri og plastik kan blive mere cirkulære.

Af høringsbrevet fremgår det ligeledes, at affaldsbekendtgørelsen har været i høring frem til den 1. oktober, og i det omfang, at høringen af affaldsbekendtgørelsen vil give anledning til ændringer, der påvirker indholdet af Handlingsplan for cirkulær økonomi, vil disse ændringer blive konsekvensrettet i den endelige udgave af planen.

Handlingsplanen udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelsesplan og affaldshåndteringsplan og skal derfor opfylde bestemmelserne i affaldsdirektivets artikel 28 og 29 om udarbejdelse af disse planer. Ifølge affaldsdirektivet skal både affaldsforebyggelsesplanen og affaldshåndteringsplanen have et 12-årigt sigte, men revideres mindst hvert 6. år, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Planen skal derfor erstatte "Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering" (2014) og "Danmark uden affald II, Strategi for affaldsforebyggelse" (2015).

Miljøministeriet anmoder om at modtage eventuelle høringssvar senest d. 9. februar 2021.

DAKOFA vil snarest følge op med nyheder og webinarer om de konkrete mål og tiltag i planen.

Baggrundsmateriale

Høringsmaterialet findes her på høringsportale

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.