Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald
DAKOFA afholder kursus om håndtering af bygge- og anlægsaffald d. 5 og 6. februar 2018. Vi begynder kl. 9.00 d. 5 og slutter kl. 15.00 d. 6 februar. Kurset afholdes på Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia. Overnatning inkl. aftensmad foregår samme sted (indeholdt i prisen).

Udsolgt

Bygge- og anlægsaffald udgør omkring en tredjedel af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Ikke alene i mængde er bygge- og anlægsaffaldet en betydelig affaldsstrøm men også i forhold til indhold af ressourcer i form af byggematerialer til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse. Desværre er udnyttelsen af ressourcerne i affaldet ikke uden udfordringer.  Vi har gennem de seneste år opnået en betydelig viden om brugen af skadelige og miljøfarlige stoffer/materialer i det eksisterende byggeri og anlæg. Identificering og udsortering af de farlige stoffer og materialer er en nødvendighed for at opnå ressourcer til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, der ikke udgør en risiko for sundhed og miljø. Kommunerne har her en særlig vigtig rolle som myndighed.

Formål:
Formålet med kurset er gennem oplæg, diskussioner og konkrete øvelser at give deltagerne en solid viden om de lovgivningsmæssige rammer samt tekniske discipliner i relation til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod alle, som ønsker en grundlæggende viden om regler, rammer og teknikker eller som blot ønsker at få genopfrisket viden. Der vil i kurset blive lagt vægt på de kommunale opgaver.

Kursusindhold
Kurset vil blandt andet omfatte

  • Gennemgang af lovgivning for bygge- og anlægsaffald, herunder også den nye restproduktbekendtgørelse og grænseværdien for PCB
  • Metoder og teknikker til miljøkortlægning og afrapportering samt kortlægning af ressourcer inden nedrivning
  • Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald
  • Disponering af materialer til genanvendelse, nyttiggørelse, forbrændingsanlæg eller deponeringsanlæg, herunder også aflevering til modtageanlæg 

Ud over gældende lovgivning vil Miljøstyrelsens udkast til vejledning for håndtering af bygge- og anlægsaffald sammen med igangværende initiativer under EU og initiativer fra Miljøstyrelsen blive adresseret.

Undervisere:
Henriette Soja, Horten,
Niels Trap, Golder Associates,
Erik K. Lauritzen, Lauritzen Advising
Finn Rasmussen, Københavns Kommune og
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

Yderligere information om kurset fås ved henvendelse til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk)

 

Opfølgning fra kurset:

"Viden om - ark" fra DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald

Miljøprojekt om metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer

VHGB - materialeatlas

Om farligt affald:

Miljøstyrelsens vejledning i klassificering af farligt affald

EU-kommissionens vejledning om farligt affald

DAKOFAs klassificering af farligt affald på 5 min

DAKOFAs liste over farlige stoffer

DAKOFAs vidensbank om farligt affald

Program

PROGRAM d. 5. februar: Miljøscreening, - kortlægning, anmeldelse, klassificering og kildesortering

9:00-9:15
Velkomst og introduktion til programmet
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Jette Bjerre Hansen
Jette Bjerre Hansen
DAKOFA
9:15-10:00
De lovgivningsmæssige rammer - Introduktion og overblik over de centrale regler på området
Henriette Soja, Horten
Henriette Soja
Horten

De centrale love, som vedrører håndtering af bygge- og anlægsaffald introduceres, og der stilles skarpt på de dele af lovgivningen, som bliver omdrejningspunktet for dette kursus. 

Screening, - kortlægning og anmeldelse

10:00-10:45
Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer
Niels Trap, TRE Rådgivende ingeniører og biologer
Niels Trap
TRE Rådgivende ingeniører og biologer

I Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at affald fra nedrivning og renovering af byggeri og anlæg skal anmeldes. Farligt affald skal udsorteres og byggeri opført eller renoveret i perioden 1950-1977 skal screenes og evt. kortlægges for indhold af PCB. De nærmere retningslinjer for, hvorledes arbejdet gennemføres, er imidlertid ikke nærmere defineret. Typiske krav og forventninger til screening og kortlægning af bygninger gennemgås. 

10:45-11:00
PAUSE
11:00-12:00
Øvelse – udarbejdelse af en plan for miljøkortlægning
12:00-12:30
Hvad kan kommunen egentlig bede om at få kortlagt og oplyst?
Henriette Soja, Horten
Henriette Soja
Horten

Det fremgår jo tydeligt af affaldsbekendtgørelsen, at miljøscreening og –kortlægning omfatter PCB, men der er usikkerhed om, hvorvidt kommunen kan efterspørge oplysninger om andre miljøfarlige stoffer, hvornår og med hvilken begrundelse. Under dette indlæg ser vi på, hvad man som kommune er i sin gode ret til at efterspørge, og hvordan man griber det an. 

12:30-13:15
FROKOST
13:15-14:00
Hvad er en god miljøkortlægningsrapport – og hvordan læses og forstås indholdet?
Niels Trap, TRE Rådgivende ingeniører og biologer
Niels Trap
TRE Rådgivende ingeniører og biologer

På baggrund af anmeldelsen af bygge- og anlægsaffaldet samt eventuelt miljøkortlægningsrapporter skal kommunerne sikre kildesortering, herunder at miljøskadelige stoffer udsorteres, klassificere affaldet og anvise ikke genanvendeligt affald. Vi ser på hvilket grundlag kommunerne har til rådighed for denne opgave, og diskuterer, hvordan kommunerne gennemskuer de oplysninger, som de modtager. Hvad skal man som myndighed specielt være opmærksom på, og hvor er de potentielle faldgruber?

14:00-14:45
Kortlægning af ressourcer og selektiv nedrivning
Erik Lauritzen, Lauritzen Advising
Erik Lauritzen
Erik Lauritzen
Lauritzen Advising
Erik er uddannet bygningsingeniør og grundlagde i 1987 virksomheden DEMEX, med speciale i bl.a. nedrivning, hvor han var direktør frem til 2004. Efter en årrække som afdelingsleder og rådgiver hos NIRAS fortsatte Erik som selvstændig rådgivende ingeniør, hvor han har haft ansvar for en lang række større forsøgs- og udviklingsprojekter med fokus på bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

I disse år tales der i stigende grad om kortlægning af ressourcer inden nedrivning og selektiv nedrivning. Både EU og Miljøstyrelsen arbejder på at sætte nogle rammer for, hvordan det kan ske. Med dette oplæg tager vi hul på at diskutere, hvordan man med en forholdsvis simpel og praktisk tilgang kan ”gøre det lidt bedre og få mere værdi ud af materialerne”.

14:45-15:00
PAUSE
15:00-15:45
Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen
Københavns Kommune

Det kommunens opgave dels at sikre udsortering af miljøskadelige stoffer og kildesortering, dels at klassificere og anvise forbrændings- og deponeringsegnet affald. Ofte kan det ud fra papiret alene være svært at gennemskue, hvad de anmeldte affaldsfraktioner egentlig indeholder og om/hvordan man sikrer sig, at kun de uforurenede fraktioner kører videre ud til fri genanvendelse. Hvad man skal være særligt opmærksom på og hvordan det er muligt at kontrollere, at affaldet ender de rigtige steder? Oplægget vil være baseret på mange års erfaringer med kommunal håndtering af bygge- og anlægsaffald. 

15:45-16:30
Øvelse – klassificering og anvisning
16:30-17:00
Opsamling og diskussion af øvelser
18:30-22:00
Middag i restauranten

PROGRAM d. 6. februar: Anvendelse af materialerne, tilsyn og opfølgning

9:00-10:00
Kort om klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Jette Bjerre Hansen
Jette Bjerre Hansen
DAKOFA

Klassificering af bygge- og anlægsaffald giver i visse tilfælde nogle særlige udfordringer, som vi her bringer til debat. Vi ser blandt andet på konsekvenserne ved anvendelsen af miljøfarekriterierne, og diskuterer betydningen af grundlaget for klassificeringen, herunder hvordan prøverne er udtaget og analyseret.

10:00-11:15
Muligheder og rammer for genanvendelse og nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald
Henriette Soja, Horten
Henriette Soja
Horten
Niels Trap, TRE Rådgivende ingeniører og biologer
Niels Trap
TRE Rådgivende ingeniører og biologer

Store dele af det bygge- og anlægsaffald, der genereres i Danmark genanvendes eller nyttiggøres enten ved, at det disponeres direkte fra nedrivningsstedet til anvendelsesstedet eller via et modtageanlæg. I slutningen af 2016 udgav Miljøstyrelsen en ny Restproduktbekendtgørelse og introducerede en grænseværdi for PCB. Det betyder, at det i praksis nu er muligt at nyttiggøre en fraktion af lettere forurenede materialer uden tilladelse, men det kan kun ske på visse betingelser. 

11:15-12:00
Bygge- og anlægsaffald til behandling eller deponering
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen
Københavns Kommune
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Jette Bjerre Hansen
Jette Bjerre Hansen
DAKOFA

Når affaldet er klassificeret vil noget af det skulle anvises af kommunen. Men hvordan finder man du af, hvem der kan modtage affald af en særlig karakter, og kan man nu også være sikker på at de kan håndtere det korrekt, når der for eksempel er tale om farligt affald. Hvilke regler gælder? Hvad står der i miljøgodkendelserne og på positivlisterne. 

12:00-13:00
FROKOST

Tilsyn og opfølgning

13:00-14:30
Anmeldelse, tilsyn og opfølgning - Hvad kan myndigheden gøre, hvis den udførende ikke gør som forudsat, eller sagen teknisk set er mangelfuld?
Henriette Soja, Horten
Henriette Soja
Horten

Der gives et overblik over de juridiske rammer, som myndigheden skal operere indenfor, og hvor der findes hjemmel til opfølgning for manglende kortlægning eller anmeldelse. Oplægget vil give et overblik over sagsgangen i påbudssager og sætter fokus på, hvordan man sikrer sig, at der er tilstrækkelig dokumentation for de mangelfulde forhold.

14:30-15:00
Opsamling, evaluering og afslutning
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Jette Bjerre Hansen
Jette Bjerre Hansen
DAKOFA

Hvornår

Start: 05. februar 2018 - kl. 09.00
Slut: 06. februar 2018 - kl. 15.00

Hvor

Trinity
Gl. Færgevej 307000 Fredericia

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 6.790,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 8.790,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 6.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 8.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. januar 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.