Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Gebyrfastsættelse på ikke-brofaste øer

12. maj 2021
Gebyrfastsættelse på ikke-brofaste øer
Lighedsprincippet gælder også for beboere på ikke-brofaste øer; dog med forbehold.

Udvalget for Landdistrikter og Øer har stillet Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen følgende spørgsmål:

”Kan ministeren oplyse, om beboere på små og mindre ikke-brofaste øer betaler det samme for kommunal håndtering af affald, som resten af kommunens indbyggere? Og er ministeren enig i, at det vil være rimeligt, hvis øboere kunne betale mindre for affaldshåndteringen, hvis de ikke får samme service og mulighed for at få afhentet affald som resten af kommunens indbyggere, men i stedet er omfattet af bringeordning for affald?”

Ministerens svar lyder som følger:

”Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for hvorvidt små og mindre ikke-brofaste øer betaler det samme for kommunal håndtering af affald, som resten af kommunens indbyggere. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der selv fastsætter affaldsgebyrerne for kommunens indsamlingsordninger. I medfør af Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) § 16, stk. 1, gælder det, at kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved de enkelte indsamlingsordninger, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene må dække kommunens omkostninger til ordningen.

Når kommunalbestyrelsen fordeler omkostningerne til indsamlingsordningerne ud på borgerne skal kommunen respektere lighedsprincippet. Dette princip indebærer, at borgere i samme situation skal behandles lige. Isoleret set medfører dette, at affaldsgebyrer ikke må fastsættes således, at nogle brugere betaler væsentligt mere end svarende til den ydelse, de modtager eller får stillet til rådighed, mens andre betaler væsentligt mindre end ydelsen. Dette har som konsekvens, at den enkelte borgers betaling for indsamling skal svare til de omkostninger, som brugeren eller en gruppe af brugere typisk belaster den pågældende affaldsordning med. Derudover skal kommunen respektere forureneren-betaler-princippet, der indebærer, at affaldsbortskaffelsen, som udgangspunkt, må betales af den pågældende affalds- producent selv og normalt ikke af andre affaldsproducenter eller af skatteyderne.

Det følger dog af affaldsaktørbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyret for indsamlingsordninger for affaldsfraktionerne papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, tekstil-, mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald som et gennemsnitsgebyr. Det kan derfor ikke udelukkes, at en konkret vurdering vil føre til, at nogle husholdninger, f.eks. husholdninger på små og mindre ikke-brofaste øer, reelt betaler et gebyr, der overstiger husholdningens reelle belastning af ordningen. Det bemærkes dog også, at selvom husholdninger på små og mindre ikke-brofaste øer kan have et umiddelbart lavere serviceniveau, kan transporten af affaldet væk fra øerne trække omkostningerne op.

Det følger af den nye bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), at kommunalbestyrelsen per 1. juli 2021 er forpligtet til at etablere henteordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, tekstil-, mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald (tekstil dog først fra 1. januar 2022). På ikke-brofaste øer med mindre end 200 indbyggere kan kommunalbestyrelsen dog vælge at etablere bringeordninger i stedet for henteordninger.

Henset til hensynet bag lighedsprincippet, kan det være hensigtsmæssigt at opkræve særskilte gebyrer for hhv. bringe- og henteordninger. Energistyrelsen vurderer dog, at sådanne særskilte gebyrer ikke nødvendigvis vil medføre et lavere gebyr for øboere. På trods af et umiddelbart lavere serviceniveau kan der være store omkostninger forbundet med transport af indsamlingsmateriel til og fra øen, og disse omkostninger vil skulle fordeles på øens beboere.

Jeg vil i forlængelse heraf bemærke, at jeg grundlæggende finder lighedsprincippet rimelig som grundlag for gebyrfastsættelsen, men samtidig også, at det bør påhvile den enkelte kommune at efterleve dette princip af hensyn til at undgå detailregulering af taksterne. Dertil kommer, at vi med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi netop har aftalt, at der skal sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Det forventer jeg vil kunne fremme en hensigtsmæssig gebyrfastsættelse, herunder eksempelvis efterlevelsen af lighedsprincippet.”


Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Indsamling & sortering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.