Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Fritagelse af affaldsgebyr for velgørende organisationer

23. september 2022
Fritagelse af affaldsgebyr for velgørende organisationer
Minister henviser til forureneren betaler-princippet og manglende alternative løsningsmodeller som årsag til manglende fritagelse, men er åben for forslag.

På et spørgsmål af 19/8 2022 fra Mona Juul (KF), som lyder: ”Vil ministeren give en status på dialogen med EU-Kommissionen vedrørende velgørende organisationers fritagelse af affaldsgebyr, som det står beskrevet på side 14 i »Aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi«, den 16. juni 2020?”, har Klima-, Energi – og Forsyningsminister Dan Jørgensen svaret følgende:

”De frivillige velgørende organisationer gør et stort og vigtigt arbejde med at sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmængderne. Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 får de frivillige velgørende organisationer generelt bedre adgang til genstande fra genbrugspladser, når kommunerne skal etablere et genbrugsområde på genbrugspladsen. Dette blev vedtaget med L898 i juni 2022, og som udmøntes i bekendtgørelser med ikrafttrædelse 1. januar 2023. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale kommunale udmøntning af initiativet.

Aftalepartierne bag klimaplanen var desuden enige om:

”At de frivillige velgørende organisationer gør et stort og vigtigt arbejde med at sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmængderne. Aftalepartierne ønsker at fremme genbrug ved at fritage de frivillige velgørende organisationer for affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt det er i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og statsstøttereglerne. Der indledes i nødvendigt omfang dialog med EU-Kommissionen om løsningerne. Aftalepartierne orienteres om udviklingen i sagen.”

På den baggrund har Miljøministeriet og Energistyrelsen undersøgt, hvorvidt en gebyrfritagelse kan lade sig gøre inden for henholdsvis forureneren betaler-princippet og statsstøttereglerne.

Resultaterne blev præsenteret for aftalekredsen d. 14. september 2021, og de overordnede konklusioner er beskrevet nedenfor.

Fsva. forureneren betaler-princippet

Miljøministeriet har vurderet, at det vil være uforeneligt med forureneren betaler-princippet at fritage de frivillige velgørende organisationer for betaling af det gebyr, som følger af affaldsaktørbekendtgørelsen, når de gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser. Forureneren betaler-princippet er fastsat i affaldsdirektivet og traktatbestemt.

Der er i vurderingen lagt vægt på, at de frivillige velgørende organisationer er affaldsproducent og/eller nuværende affaldsindehaver, og derfor, som følge af forureneren betaler-princippet skal afholde omkostningerne forbundet med håndteringen af det materiale, som de afleverer til affaldshåndtering på genbrugspladserne.

Fsva. statsstøtteregler

Energistyrelsen har vurderet, at det ikke kan afvises, at en gebyrfritagelse af frivillige organisationer vil indebære statsstøtte, som ikke umiddelbart kan fritages fra anmeldelseskravet via gruppefritagelsesforordningen. Der blev endvidere vurderet at være en række udfordringer forbundet med at indlede en anmeldelsesprocedure, eller at tilrettelægge en sådan ordning efter de minimis-forordningen.

Det bemærkes desuden, at i og med det vurderes, at gebyrfritagelsen ville stride imod forureneren betaler-princippet, vurderes det ikke at være relevant at undersøge mulighederne for lovlig statsstøtte nærmere.

Alternative løsninger

På baggrund af dialog med interessenterne (ISOBRO, DI, DE, DAF m.fl.) har der været arbejdet med alternativer, hvilket dog ikke har ført til en løsning.

En aftalemodel er blevet vurderet i samarbejde med Justitsministeriet. Modellen indebærer, at borgere, der donerer genstande til en genbrugsbutik, indirekte accepterer at bære omkostningerne til affaldshåndtering gennem husholdningsaffaldsgebyret, hvis tøjet ikke kan sælges til genbrug. Det er imidlertid vurderet, at der ikke er tale om en aftale mellem butikken og den enkelte borger, når omkostningerne generelt overflyttes til husholdningsaffaldsgebyret.

Ligeledes har det været undersøgt, om frivillige organisationer kan blive registreret som affaldstransportør. Transportører betaler ikke gebyr ved aflevering af affald på genbrugspladsen, da transportøren alene afleverer affaldet på vegne af andre, herunder evt. en borger. Det har været undersøgt, om de danske regler kan ændres, så frivillige velgørende organisationer kunne kategoriseres som affaldstransportører. Det er dog vurderingen, at en sådan kategorisering ikke vil løse problemstillingerne med forureneren betaler-princippet og statsstøttereglerne.

Analyserne og dialogen med interessenter har således desværre ikke kunnet pege på løsninger, som der har været grundlag for at indlede dialog med EU-Kommissionen om. Jeg vil gerne understrege, at jeg fortsat er åben over for at finde løsninger, der fritager de frivillige organisationer fra at betale affaldsgebyr, når de bruger genbrugspladsen, såfremt der kan peges på andre alternative løsninger.”


Du kan læse både spørgsmål og svar ved at trykke hér.

Du kan desuden læse DAKOFAs nyhed fra 7/2 2020 om samme ministers svar af 3/2 2020 på et lignende spørgsmål ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.