Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-beregningsmetoder for genanvendt affald offentliggjort

01. juli 2019
EU-beregningsmetoder for genanvendt affald offentliggjort
Der er hjælp fra kommissionen til at måle genanvendelsen i forhold til opfyldelse af de fremtidige mål fastsat i affaldsdirektivet for kommunalt affald og i emballagedirektivet for emballageaffald.

EU-kommissionen har nu offentliggjort to, endelige afgørelser med hjælp til måling og beregning af affaldsstrømme og genanvendelse jf. affaldsdirektivet og emballagedirektivet. Afgørelserne er forholdsvis tekniske, men de er en god hjælp til at fremme en ensartet og mere klar implementering af målene i direktiverne. Der er mange præciseringer, som omfatter adskillige affaldsfraktioner i de to afgørelser. Her følger et uddrag af de væsentligste punkter.

Hvornår starter den endelige genanvendelse?

Det defineres i et bilag, hvornår den endelige genanvendelse starter (dvs. de indledende behandlinger er færdige), og affaldsmængden fra dette punkt må medregnes i opnåelse af de fastsatte mål i direktiverne. Dette sted i affaldskæden kaldes ”beregningspunktet” og er defineret for glas, metaller, papir, pap, plast, træ, tekstiler, kompositmaterialer og affald bestående af flere materialer, for WEEE og for batterier.

Det er ikke altid muligt eller nødvendigt at veje affaldsmængden i beregningspunktet, men kan være mere hensigtsmæssigt at veje mængden på et tidligere tidspunkt i forløbet. Det kræver dog præcist kendskab til den senere frasortering af de ikke-omfattede affaldsmaterialer. Der er således defineret et ”målepunkt”, som kan være sammenfaldende med beregningspunktet, men ikke behøver at være det. De to tidspunkter i affaldsforløbet refererer til affaldsdirektivets artikel 11a (se stk. 1, punkt c, hvor ordet ”beregne” anvendes og stk. 2, hvor ordet ”måles” anvendes).

Beregningspunktet for træaffald er det tidpunkt, hvor det sorterede træ indgår i produktionen af spånplader uden yderligere forarbejdning/behandling/frasortering, eller hvor det sorterede træ bringes ind i en komposteringsproces. Afgørelsen vedr. emballagedirektivet nævnes også produktion af ”andre varer” end spånplade, men mærkværdigvis er denne mulighed med at anvende træaffald til ”andre varer” ikke nævnt i afgørelsen vedr. affaldsdirektivet.

Der er også planer om at fastsætte gennemsnitlige tabsandele ved indledende behandlinger for de mest almindelige affaldsfraktioner i kommunalt affald. Det er et vanskeligt arbejde, og der findes pt. intet udkast til en kommissionsafgørelse om dette, men en afgørelse forventes udarbejdet inden udgangen af 2019.

Udsorterede metaller fra forbrændingsslagge

Afgørelserne beskriver også, hvordan mængden af metaller udsorteret til genanvendelse af forbrændingsslagge eller -aske efter forbrænding af kommunalt affald og emballageaffald skal beregnes. Hvis det kommunale affald (som defineret i affaldsdirektivet, dvs. som udgangspunkt affald fra husholdninger og servicesektoren) udgør mindst 75 % af den samlede mængde affald, må alt metal betragtes som stammende fra kommunalt affald, og derfor må hele den udsorterede mængde medregnes.

Hjemme- og lokalkompostering af madaffald

Mad- og køkkenaffald kan kildesorteres og komposteres ved kilden i stedet for at indsamles til central, biologisk behandling. Det er normalt svært at opgøre den præcise mængde og effekt ved hjemmekompostering eller lokalkompostering af madaffald. Afgørelsen vedr. affaldsdirektivet hjælper med at beskrive, hvordan dette skal opgøres. Beregningsmetoden er omfattende med en del målinger og registreringer, og de indhentede data skal være statistisk signifikante. Udgør den samlede mængde af madaffald genanvendt på denne måde mindre end 5 % på nationalt niveau, så kan der dog anvendes en mere enkel beregningsmetode. Det er blevet præciseret ved møde i et udvalg, hvor EU-landene diskuterer kommissionens udarbejdelse af afgørelser vedrørende affaldsdirektivet, at kildesortering og genanvendelse ved kilden både betyder hjemmekompostering og lokalkompostering (også kaldet decentral kompostering).

Industriolier, smøreolier og olieaffald

Der ønskes fremover mere nuancerede indberetninger for diverse typer af olieaffald. Disse nye data skal være med til at give et grundlag for at vurdere, om det er muligt at vedtage foranstaltninger til behandling af olieaffald, herunder kvantitative mål for regenerering af olieaffald (jf. indledende betragtning 12 i afgørelsen vedr. affaldsdirektivet).

Link til afgørelserne mv.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med affaldsdirektivet, kan findes her 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/665 af 17. april 2019 om ændring af beslutning 2005/270 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til emballagedirektivet skal benyttes i forbindelse med databasesystemet, kan findes her 

Referat på engelsk fra møde den 2. maj 2019 i Udvalget for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af affaldsdirektivet, kan findes her 

Referat på engelsk fra møde den 19. februar 2019 i Udvalget for gennemførelse af direktivet om emballage og emballageaffald, kan findes her 

Bonusinformation: Foreløbig udgave af 3. maj 2019 til kommissionens afgørelse om supplerende regler til affaldsdirektivet om en fælles metode og kvalitetsmæssige minimumskrav til ensartet måling af omfanget af madaffald, kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.