Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Et mindre klimabelastende og mere ressourceeffektivt samfund i 2030

16. april 2021
Et mindre klimabelastende og mere ressourceeffektivt samfund i 2030
Miljøministeriet har sammen med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udarbejdet et roadmap for forskning, der blandt andet indeholder en række mål inden for affalds- og ressourcesektoren.

Det overordnede samfundsmæssige mål for Miljø- og Fødevareministeriets Roadmap for Forskning er: 

”Et mindre klimabelastende og mere ressourceeffektivt samfund i 2030.”

Mål for cirkulær økonomi

Under faglige målsætninger for cirkulær økonomi, øget genanvendelse, reduktion af affald og emballage nævnes først reduktion af den samlede affaldsmængde, herunder 70 pct. genanvendelse af al emballage, 60 pct. genanvendelse af husholdningsaffald (madaffald undtaget) samt udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.

Forskningsmålene frem mod 2025 er følgende:

 • Teknologiudvikling ift. bedre genanvendelse, herunder sortering, rensning, adskillelse af materialer.
 • Udvikling af teknologier og viden om bedre sortering og genanvendelse af tekstiler.
 • Hvornår og hvordan cirkulær økonomi kræver understøttelse af regulering.

Forskningsmålene frem mod 2030 er anført som følgende:

 • Samlede positive og negative miljø-og sundhedseffekter af øget genanvendelse [Dette mål, må siges at være lidt uklart, men måske er målet at opgøre disse..]
 • Værdisætning, incitamenter og adfærdsøkonomi mht. understøttelse af cirkulær økonomi med regulering.
 • Genbrug og reduktion af ressourceforbrug både fra fossile og biobaserede kilder.

Under faglige målsætninger for cirkulær økonomi, øget genanvendelse, reduktion af affald og emballage nævnes dernæst bæredygtigt forbrug og genanvendelse af træ, træprodukter og haveaffald.

Herunder er forskningsmålene frem mod 2030 følgende:

 • Skovenes rolle i den cirkulære bioøkonomi, herunder materialestrømme, træstrømme og affaldets sammensætning og egenskaber.
 • Genanvendelse af haveaffald og bioaske.
 • Danske træarters muligheder for anvendelse i moderne og bæredygtige træprodukter, herunder f.eks., holdbarhed

Øvrige mål

Under klimaområdet nævnes følgende, som er relevant fro affalds- og ressourcesektoren:

 • Madspild, herunder udnyttelse af restprodukter, cirkulær økonomi, nye produkter, incitamenter til kostvalg.
 • Skove og biomassens rolle i CO2-fangst, -lagring og -afgivelse
 • Klimapåvirkning fra affalds- og komposteringssektoren 

Under landbrugsområdet nævnes følgende, som er relevant for affalds- og ressourcesektoren:

 • Bæredygtig og ressourceeffektiv landbrugs- og fødevareproduktion, herunder reduktion af madspild med 50 pct. og optimeret udnyttelse af restprodukter.
 • Landbrugserhverv, der gennemfører grøn omstilling, bl.a. via øgede klimarelaterede investeringer, som leverandør af biogas og som medspiller i cirkulær bioøkonomi
 • Bæredygtige løsninger til emballering, herunder recirkulering af materialer og samspil mellem innovativ forpakning og fødevarekvalitet.

Baggrunden for udarbejdelsen af køreplanen

I november 2019 besluttede rektorerne fra AU, DTU og KU sammen med det daværende Miljø- og Fødevareministerium at udvirke et roadmap over forskningsindsatser for den forskningsbaserede myndighedsbetjening for at understøtte kerneopgaver på miljø- og fødevareområdet, herunder særligt klimaomstillingen nationalt og internationalt i perioden frem mod 2030.

Samlet set er det forventede output af Roadmap for Forskning et styrket og retningsgivende redskab i forhold til langsigtede prioriteter for forskningen inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på miljø- og fødevareområdet samt prioriteringer af de statslige forskningsmidler, herunder realisering af klimahandlingsplanen inden for ministeriernes ressort.

Læse mere her:

Du finder hele kørerplanen her på Miljøministeriets hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.