Kursus: Affaldsjura - Modul I

Affaldsjura - Modul I
DAKOFA afholder i samarbejde med Bech-Bruun, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kursus i affaldsjura. Kurset er et grundkursus for dig, der arbejder med affald. Kurset er rettet mod alle i såvel den kommunale som i den private del af sektoren. På kurset vil du få en introduktion til EU-retten, den danske lovgivningsproces samt gældende lov på affaldsområdet i Danmark. Kurset er for dig, som er ny i sektoren eller dig, som blot ønsker at få genopfrisket reglerne fra A-Z.

Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; Modul I - d. 12.-13. december 2018 i Middelfart og Modul 2 - 4.-5. februar 2019 i København. Max 30 deltagere.

Modul 1: 12.-13. december på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Dag 1: 

 • Introduktion til EU’s institutioner og deres rolle i lovgivningsprocessen samt EU-retlige retskilder
 • Den danske lovgivningsproces - love og bekendtgørelser
 • Introduktion til den juridiske metode
 • Overblik over de centrale nationale og EU-retlige kilder på affaldsområdet
 • Klarificering af rollerne for de offentlige myndigheder på affaldsområdet
 • Affaldsdefinitionen og øvrige definitioner i affaldsbekendtgørelsen samt nye definitioner
 • Principielle domme på affaldsområdet 

Middagen efter dag 1 finder sted på Hindsgavl Slot

Undervisere på dag 1:
Advokat (H) Jacob Schall Holberg, Bech-Bruun
Funktionsleder, cand. jur., Mikkel Clausen, Miljøstyrelsen 

Dag 2:

 • Affaldsplanlægning, herunder ressourceplanen i et retligt perspektiv
 • Klassificering af affald - set i juridisk perspektiv 
 • Klassificeringsreglerne i relation til erhvervsaffald 
 • Klassificeringen i den virkelige verden, herunder sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse

Undervisere:
Funktionsleder, cand. jur., Mikkel Clausen, Miljøstyrelsen

Deltagerprisen er pr. modul og er med eller uden overnatning afhængig af den valgte deltagerpris.

OBS: husk at du skal tilmelde dig begge moduler enkeltvis. Det er muligt kun at deltage i et af modulerne. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen. Program og tilmelding til modul II kan ses her.

Samarbejdspartner

Program

Kursus i affaldsjura - modul I - Dag 1

Undervisere:
Advokat (H) Jacob Schall Holberg, Bech-Bruun
Funktionsleder, cand. jur., Mikkel Clausen, Miljøstyrelsen

9:00-9:30
Registrering og morgenkaffe
9:30-9:40
Velkomst og introduktion til modul 1
9:40-10:55
Introduktion til EU’s institutioner og deres rolle i lovgivningsprocessen samt EU-retlige retskilder

EU’s institutioner spiller en betydelig rolle i regeludviklingen, og det kan give anledning til forvirring, hvordan kommunerne skal orientere sig mod eksempelvis en fortolkningsmeddelelse fra EU-Kommissionen mv.

Der gives en kort introduktion til de forskellige EU-institutioners sammensætning og rolle i lovgivningsprocessen og håndhævelsen af EU-rettens korrekte implementering og anvendelse. Eksempelvis belyses processen omkring traktatbrudssøgsmål.

EU-retten har forrang for national ret. Kommunerne er ligesom Miljøstyrelsen EU-retligt forpligtet til at sikre, at EU’s direktiver og forordninger implementeres i overensstemmelse med deres formål ved reglernes anvendelse og håndhævelsen heraf. En række definitioner er af afgørende betydning for den praktiske anvendelse af de regler, som kommunerne administrerer, og kommunen er derfor forpligtet til at foretage en EU-konform fortolkning af reglerne samt iagttage EU-domstolens praksis.

Processen for EU-retsakters tilblivelse samt de almindelige EU- og miljøretlige principper i Traktaten og fra retspraksis gennemgås.

10:55-11:10
Pause11:10-11:40
Introduktion til EU-retlige principper og retskilder (fortsat)
11:40-12:10
Introduktion til den danske lovgivningsproces – love og bekendtgørelser

Grundloven fastlægger spillereglerne for Folketingets vedtagelse af lovgivning i Danmark, hvilke vil blive gennemgået. Derudover gennemgås, hvordan bekendtgørelser bliver til, herunder betydning af lovbemærkninger i forhold til rækkevidden af ministerens bemyndigelser.

Der gives desuden et overblik over reglerne om offentlighedens inddragelse i Århus-konventionen og miljøbeskyttelsesloven.

12:10-13:00
Introduktion til den juridiske metode

Affaldsområdet er karakteriseret ved høj kompleksitet, og det er reglerne, der regulerer området følgelig også. Kommunerne er tillagt størstedelen af kompetencen på affaldsområdet, og de skal navigere i en verden af direktiver, love, bekendtgørelser, retspraksis i løbende udvikling, vejledninger og en skov af vejledende udtalelser fra Miljøstyrelsen.

Behovet for kendskab til den juridiske metode og retskildernes hierarki er betydeligt. Der gives en kort indføring i den juridiske metode med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at anvende juridiske fortolkningsmetoder i forhold til de mange retskilder, der skal iagttages i den kommunale administration af affaldsområdet.

13:00-14:00
Frokost
14:00-15:00
Overblik over de centrale, nationale og EU-retlige retskilder på affaldsområdet
15:00-15:30
Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, kommunerne og statsforvaltningerne

Klarificering af rollerne for de offentlige myndigheder på affaldsområdet.

Der redegøres for Miljøstyrelsens og Energistyrelsens roller som regeludarbejdende og regelfortolkende myndigheder samt, hvordan styrelserne ser sin opgave som sektortilsynsmyndighed.

Kommunernes kompetencer og roller på affaldsområdet beskrives. Derudover gennemgås samspillet mellem affaldsreglerne og kommunalfuldmagten med henblik på at beskrive kommunernes muligheder for at varetage opgaver, som ikke er udtrykkeligt reguleret i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Endelig beskrives statsforvaltningens kompetence og rolle på affaldsområdet. Statsforvaltningens muligheder for at sanktionere ulovlig kommunal opgave- varetagelse i medfør af kommunestyrelsesloven gennemgås.

15:30-15:45
Kaffe og kage
15:45-17:30
Affaldsbekendtgørelsens definition på affald og øvrige definitioner set i lyset af det nye affaldsdirektiv.

Affaldsdirektivets affaldsdefinition er direkte indskrevet i affaldsbekendtgørelsen. Der er tale om en dynamisk definition, som er vanskelig at håndtere i praksis, og dagen tager derfor sit afsæt i en gennemgang af affaldsdefinitionen og den dertilhørende omfangsrige retspraksis fra navnlig EU-domstolen om definitionens forståelse og betydning. Derudover vil der blive set på definitionen for biprodukter og affald, der ophører med at være affald gennem end-of-waste-kriterierne.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder herudover en lang række øvrige definitioner, hvoraf en del stammer fra affaldsdirektivet.

17:30-18:00
Gennemgang af cases og principielle domme på affaldsområdet

Affaldsområdet er karakteriseret ved detaljeret regulering, men der er en række domme fra EU-domstolen og de danske domstole, som bidrager afgørende til reglernes forståelse og anvendelse i praksis.

Med henblik på at illustrere, hvad der kan give anledning til tvister ved domstolene på affaldsområdet, gennemgås en række centrale domme fra EU-domstolen og de danske domstole. Det er desuden hensigten, at gennemgangen illustrerer, hvordan den juridiske metode anvendes i praksis.

19:00-22:00
Middag på hotellet

Kursus i affaldsjura - Modul I - Dag 2

Undervisere: 

Funktionsleder, cand. jur., Mikkel Clausen, Miljøstyrelsen

9:00-9:15
Registrering og morgenkaffe
9:15-10:45
Affaldsplanlægning, herunder ressourceplanen i et retligt perspektiv

Miljøbeskyttelseslovens § 46c og § 47 fastlægger det overordnede retlige grundlag for den nationale plan for håndtering af affald og den kommunale affaldsplan. Affaldsbekendtgørelsens kapitel 4 fastlægger de nærmere retlige rammer for den kommunale affaldsplanlægning.

Reglerne vil blive gennemgået og forholdet mellem den nationale affaldshåndteringsplan (ressourceplanen) og den kommunale affaldsplan vil blive nærmere belyst. Derudover vil det forventede indhold af den nationale affaldsplan blive introduceret.

10:45-11:05
Kaffepause
11:05-12:15
Klassificering af affald – set i et juridisk perspektiv

Det er kommunerne, som ifølge affaldsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, afgør, om et stof eller en genstand er affald, og det er kommunerne som skal træffe afgørelse om, hvorvidt noget ikke er affald efter kriterierne i affaldsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1-4, eller om der er tale om ”end-of-waste”, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 og 5. Klassificeringsreglerne vil blive gennemgået, så deltagerne bliver klædt på til at anvende reglerne i praksis, herunder med fokus på oplysning af sagen. Under dette punkt vil også kommunernes muligheder for at klassificere noget som end-of-waste blive berørt.

12:15-13:15
Frokost
13:15-14:00
Klassificeringsreglerne i relation til erhvervsaffald

Som udgangspunkt er det den affaldsproducerende virksomhed der klassificerer sit affald, men hvad er kommunens muligheder for at om-klassificere det og hvad siger reglerne herunder, hvad findes der af vejledende udtalelser. 

14:00-15:00
Klassificeringen i den virkelige verden, herunder sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse

I forhold til klassificeringsopgaven er det i høj grad affaldets karakteristika og egenskaber, som er afgørende. Deltagerne vil derfor få en gennemgang af nogle eksempler på klassificering af affald fra den virkelige verden med henblik på, at sammenhængen mellem reglerne og de tilfælde, som den kommunale medarbejder bliver stiller overfor i hverdagen. Herunder vil deltagernes egne erfaringer blive inddraget. 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 12. december 2018 - kl. 09.00
Slut: 13. december 2018 - kl. 15.00

Hvor

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Alle 75500 Middelfart

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms (inkl. overnatning)
DKK 7.550,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (inkl. overnatning)
DKK 9.550,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 6.750,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 8.750,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
28. november 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.