Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Udvikling og succesfuld demonstration af MOPS-teknologien

20. august 2021
Udvikling og succesfuld demonstration af MOPS-teknologien

MOPS er ifølge et gennemført MUDP-projekt en nyskabende og konkurrencedygtig teknologi til fjernelse af kontamineringer fra forurenet jord, og har også potentialet for at genvinde værdifulde materialer fra affaldsfraktioner, der ellers ville ende på deponi.

Det gennemførte MUDP-projekt resulterer i udviklingen og en succesfuld demonstration af MOPS teknologien gennem konstruktion og drift af et pilotanlæg opført hos FMC Cheminovas Rønland lokation. MOPS er et engelsk akronym, der står for Multi-purpose Onsite Phase Separator, og kan løseligt oversættes til ”Fler-formåls, På-stedet Fase-Separator”

Ifølge projektet er teknologien nu klar til anvendelse inden for større oprensningsprojekter, hvor den kan udgøre et konkurrencedygtigt og miljøvenligt alternativ til høj-temperaturforbrændingen. Til genvinding af værdifulde salte og metaller fra andre affaldsfraktioner har teknologien vist sig lovende, men der er stadig behov for yderligere udvikling, hvilket skal ske inden for Fortum Recycling og Wastes aske-raffineringsprogram.

MUDP-projektet omfatter tre forskellige materialer. Det første undersøgte materiale var stærkt forurenet jord fra generationsforureningen på Høfde 42, der er et kemikaliedepot. Formålet med behandlingen her var at reducere indholdet af kviksølv og pesticider til niveauer, der ville tillade fri eller begrænset anvendelse/nyttiggørelse af sandet. Resultaterne fra disse tests viser, at koncentrationen af kviksølv kunne reduceres fra 600-800 mg/kg tørstof (TS) til <1 mg/kg TS. Samtidigt lykkedes det at reducere koncentrationen af de undersøgte pesticider til tæt på eller under detektionsgrænsen, hvilket muliggør fri eller begrænset nyttiggørelse af sandet. De frigivne forureningsstoffer blev med succes fjernet fra det producerede spildevand, og overført til en slamfraktion, der mængdemæssigt svarer til under 5% af den oprindelige mængde sand.

Behandling af spildevandet resulterede i en kvalitet, der muliggør genanvendelse af vandet i oprensningsprocessen. Når det kom til de mest forurenede fraktioner, viste det sig nødvendigt at benytte to MOPS vaske-processer i serie for at kunne imødekomme de opsatte krav.

De resterende to materialer, der er blev undersøgt på pilotanlægget, er aske fra højtemperaturforbrænding af affald, og slam fra FMC Cheminovas interne spildevandsanlæg. For disse fraktioner, som ellers i dag blot deponeres, var formålet at udvinde og efterfølgende oprense hhv. metaller og fosfor. Resultater fra denne serie af tests viser ifølge projektrapporten gode indikationer af, at den benyttede teknologi kan benyttes til at trække værdifulde materialer ud af disse fraktioner. Fjernelses-rater for de udvalgte metaller (kobber, nikkel, zink) lå på mellem 40-95% for asken, mens op mod 45% af fosfor-mængden kunne fjernes fra slammet. For at afdække i hvilken grad de opløste værdistoffer kunne oparbejdes, udførtes efterfølgende laboratorietests. Disse viste en udfældningsgrad på over 90% for både de udvalgte metaller, samt for fosfor.

Baggrundsmateriale 

Se hele rapporten om projektet her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.