Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?

Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?
DAKOFA vil på denne konference søge svaret på, hvad og hvor meget der egentlig er at komme efter i restaffaldet, samt hvad vi kan gøre for at få så meget som muligt opad i affaldshierarkiet.

Der er stadig masser af genanvendelige værdier i det restaffald, der i dag sendes til forbrænding. Det vurderes således, at ca. to tredjedele af restaffaldet udgøres af fraktioner, der allerede findes sorteringsmuligheder for. Hvis de kommende, ambitiøse EU-mål for genanvendelse skal nås, skal vi være bedre til at lokalisere og udnytte de g(l)emte ressourcer.

De værdifulde ressourcer i restaffaldet fordeler sig umiddelbart i to kategorier, der kan beskrives som ”de gamle” og ”de nye” fraktioner.

De gamle fraktioner er de, der allerede er etableret husstandsindsamlingsordninger for. Konferencen kigger på årsagerne til, at affaldet ender i den forkerte spand, om borgerne er informeret tilstrækkeligt, eller om der er andre, mere systemiske grunde til den relativt høje fejlsortering. Vi ser også på, hvad kommunerne kan gøre for at få affaldet op af spanden. Skal der mere oplysning og kildesortering til, eller kan eftersortering af restaffaldet hjælpe os – og hvem skal gøre dette?

En netop udgivet rapport fra Miljøstyrelsen om eftersortering af plast og metal fra restaffaldet vil således blandt andet blive fremlagt og debatteret.

De ekstra genanvendelsespotentialer skal findes i de ”nye” fraktioner. Det er fx pizzabakker, gavepapir og mælkekartoner, der teknologisk kan genanvendes, men hvor de danske teknologier og ordninger endnu ikke understøtter en genanvendelse. Konferencen ser på, hvordan vi sammen kan skabe bedre muligheder for at øge både indsamling og behandling af de ”nye” fraktioner.

Deltag i konferencen, og hør, hvordan du kan bidrage til øget genanvendelse af restaffaldet. 

Konferencen afholdes hos B!NGS, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V, tirsdag den 25. februar 2020, kl. 09.00-16.00.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvorfor skal vi se på restaffaldet?

9:45-10:15
Hvad er potentialerne i restaffaldet?
Claus Petersen, Econet AS
Claus Petersen

I dette oplæg gives et overblik og hvad de empiriske undersøgelser viser om indholdet i restaffaldet i relation til øvrige ordninger. Der gives også et bud på, hvordan vi kan opnå en højere udsortering.

10:15-10:40
Hvordan vil genanvendelsesprocenter og restaffald se ud i fremtiden?
Nikolaj Møller, JHN Processor
Nikolaj Møller
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

I dette oplæg gives et bud på, hvor langt vi vil være fra EU-målene, hvis alle kommuner præsterer som de bedste, men vi samtidig forsøger at se på faktisk genanvendte mængder. 
Desuden barsler regeringen med branchefælles indsamlings- og sorteringskriterier, hvor langt når vi, hvis disse kriterier er rullet ud i hele landet?

10:40-11:00
Kaffepause

Session 2: Hvordan kan vi mindske mængden af restaffald?

11:00-11:30
Hvordan kan et affaldsselskab arbejde med affaldsforebyggelse og -minimering
Claus Grøngård, Tankegang
Claus Grøngård

Tankegang har blandt andet gennem flere “Nulskrald”-projekter arbejdet med mange aspekter af affaldsforebyggelse. Her giver de deres oplæg til hvad der skal til, hvis der virkelig skal rykkes på området.

Session 3: ”De gamle fraktioner” - hvordan får vi øget udsorteringen?

11:30-11:55
Adfærd og kommunikation
Lina Katan, Dansk Affaldsforening
Lina Katan
Lina Katan
Lina er specialkonsulent i Dansk Affaldsforening. Her har hun særligt fokus på borgerområdet og videnudvikling. I den sammenhæng udfører Lina i samarbejde med Aalborg Universitet et ph.d. projekt om affaldssortering i borgernes hjemlige hverdag. Projektet tilgår borgernes affaldsvaner som et nedslag i en bredere agenda vedrørende bæredygtigt forbrug og adfærd. Lina er bl.a. uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har stor erfaring med tvær-faglige projekter og indsatser.

Hvordan kan man anskue udfordringen, som vedrører borgernes affaldsadfærd og hvilke samfundstendenser vi er oppe imod, når vi gerne vil øge og forbedre kildesorteringen? Dansk Affaldsforening har igangsat et ph.d.-projekt for at undersøge emnet.

11:55-12:20
Kan vi styre borgernes adfærd?
Anders Branth Pedersen, Aarhus Universitet - Institut for Miljøvidenskab
Anders Branth Pedersen
Anders Branth Pedersen
Aarhus Universitet - Institut for Miljøvidenskab
Anders er seniorforsker ved Aarhus Universitet med baggrund i statskundskab. Han har via 21 års ansættelse ved miljøforskningsinstitutioner, og deltagelse i >30 nationale og internationale forskningsprojekter, en bred erfaring med samfundsvidenskabelige policyanalyser på miljøområdet. Det gælder både analyser af specifikke politiske virkemidler, bredere analyser af reguleringen inden for forskellige områder samt analyser af hvordan virkemidler påvirker målgruppers adfærd.

Hvordan er effekten af fx ”pay as you throw” og lignende økonomiske styringsværktøjer? Hvilke politiske og økonomiske styringsinstrumenter vil det være mest hensigtsmæssigt at benytte med henblik på at skabe incitamenter til en større grad af genanvendelse?

12:20-13:20
Frokost
13:20-13:40
Hvor effektive er sorteringsanlæg til at udsortere hård plast, blød plast og metal fra restaffaldet?

En workshop med deltagelse af forskere fra SDU, DTU og AAU gav indblik i divergerende opfattelser af teknologiens status, viden og mulighederne ved central sortering af restaffald. Denne diskussion er sammen med en litteraturgennemgang og nogle anlægsbeskrivelser blevet afrapporteret i Miljøprojekt 2109. Projektets opsamling og konklusioner fremlægges.

13:40-14:10
Hvor meget kan central eftersortering tage ud?
Linda Rebien, Frederiksberg Kommune
Linda Rebien
Linda Rebien
Linda er ansat som Miljø- og udviklingskonsulent hos ARC, hvor hun hovedsagelig arbejder med analyse, planlægnings- og udviklingsopgaver. I samarbejde med ARCs ejerkommuner udvikler og implementerer hun især nye genanvendelsesaktiviteter på genbrugspladserne og planlægger ARCs kommende sorteringsanlæg til restaffald. Linda er uddannet civilingeniør fra DTU.

ARC planlægger at opføre et anlæg til central eftersortering af restaffaldet. Hvor meget kan et sådant anlæg udsortere, hvad er kvaliteten, og hvad koster det?

14:10-14:35
Kaffepause

Session 4: De “nye” fraktioner – hvordan får vi gang i genanvendelsen?

14:35-14:55
Hvorfor har vi ikke en ordning allerede?
Jonas Åbo Mortensen, Københavns Kommune
Jonas Åbo Mortensen
Jonas Åbo Mortensen arbejder som projektleder i Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune, hvor han er ansvarlig for en række af kommunens udviklingsaktiviteter på plastområdet. Det gælder bl.a. de samarbejdsprojekter, der tager udgangspunkt i København Kommunes testanlæg til sortering af plastaffald, som til dagligt opereres af ARC.

Pizzabakker, bleer og drikkevarekartoner er noget af det, der måske står på listen over restaffald i de kommende ensartede sorteringskriterier. Københavns Kommune har set på muligheder og barrierer for at etablere indsamlings- og behandlingsløsninger for de tre nævnte affaldsfraktioner.

14:55-15:20
Hvad er de svenske erfaringer med det, vi ikke kan genanvende i Danmark?
Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige
Jon Nilsson-Djerf

Drikkevarekartoner og pizzabakker udsorteres i Sverige som papemballage men der er udfordringer med genanvendelsen. Bleer går til forbrænding sammen med restaffaldet - hidtidige undersøgelser har  ikke ændret på praksis. Der gives en indføring i overvejelser og begrundelser bag de svenske systemer.

15:20-15:55
Debat: Hvad skal der til, før vi kan indsamle og genanvende de “nye” fraktioner?
Henning Jørgensen, NIRAS
Henning Jørgensen

Kasserede tekstiler, bleer, kompositter/drikkevarekartoner og fødevarepap/pizzabakker. Hvad er modsætningerne i diskussionen om øget genanvendelse af disse fraktioner - hvorfor bør fraktionerne få opprioriteres og hvad taler imod? Affaldskontoret har af flere omgange undersøgt mulighederne for indsamling og afsætning af de ”nye” fraktioner og vil kickstarte debatten. 

15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

25. februar 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS Konferencesal
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.