Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?

Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?

Konferencen afholdes fra kl. 09.00-16.00 hos B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Der er stadig masser af genanvendelige værdier i det restaffald, der i dag sendes til forbrænding. Det vurderes således, at ca. to tredjedele af restaffaldet udgøres af fraktioner, der allerede findes sorteringsmuligheder for. Hvis de kommende, ambitiøse EU-mål for genanvendelse skal nås, skal vi være bedre til at lokalisere og udnytte de g(l)emte ressourcer.

Derfor vil DAKOFA på denne konference søge svaret på, hvad og hvor meget der egentlig er at komme efter i restaffaldet samt, hvad vi kan gøre for at få så meget som muligt opad i affaldshierarkiet.

De værdifulde ressourcer i restaffaldet fordeler sig umiddelbart i to kategorier, der kan beskrives som ”de gamle” og ”de nye” fraktioner.

De gamle fraktioner er de, der allerede er etableret husstandsindsamlingsordninger for. Konferencen kigger på årsagerne til, at affaldet ender i den forkerte spand, om borgerne er informeret tilstrækkeligt, eller om der er andre, mere systemiske grunde til den relativt høje fejlsortering? Vi ser også på, hvad kommunerne kan gøre for at få affaldet op af spanden. Skal der mere oplysning og kildesortering til, eller kan eftersortering af restaffaldet hjælpe os – og hvem skal gøre dette?

En netop udgivet rapport fra Miljøstyrelsen om eftersortering af plast og metal fra restaffaldet vil således blandt andet blive fremlagt og debatteret.

De ”nye” fraktioner er der, hvor de ekstra genanvendelsespotentialer skal findes. Det er fx pizzabakker, gavepapir og mælkekartoner, der teknologisk kan genanvendes, men hvor de danske teknologier og ordninger endnu ikke understøtter en genanvendelse. Konferencen ser på, hvordan vi sammen kan skabe bedre muligheder for at øge både indsamling og behandling af de ”nye” fraktioner.

Deltag i konferencen, og hør, hvordan du kan bidrage til øget genanvendelse af restaffaldet. 

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvorfor skal vi se på restaffaldet?

9:45-10:15
Statens arbejde med at nå genanvendelsesmålene

Hvor langt er vi EU-målene 2025, 2030 og 2035 som Danmark fremover skal leve op til? Hvad er statens planer for at nå dem? Kildesortering, ensartede indsamlings- og sorteringskriterier og eftersortering er blandt de undersøgte muligheder.

10:15-10:40
Hvad er potentialerne i restaffaldet?
Claus Petersen, Econet AS
Claus Petersen

I dette oplæg gives et overblik og hvad de empiriske undersøgelser viser om indholdet i restaffaldet i relation til øvrige ordninger. Det gives også et bud på, hvordan vi kan opnå en højere udsortering.

10:40-11:05
Hvad vil være i restaffaldet efter indførelsen af branchefællesstandarder?
DAKOFA
DAKOFA

Regeringen barsler med branchefælles indsamlings- og sorteringskriterier. I dette oplæg gives et bud på, hvor langt vi vil være fra EU-målene, hvis disse kriterier er rullet ud i hele landet.

11:05-11:25
Kaffepause

Session 2: Hvordan Kan vi mindske mængden af restaffald?

Forebyggelse og affaldsminimering er uundgåelige emner når vi taler om restaffald. Emnet er dog også så stort, at det på denne konference kun vil blive berørt kort. DAKOFA vil folde emnet yderligere ud i løbet af 2020.

11:25-11:55
Hvordan kan et affaldsselskab arbejde med affaldsforebyggelse og –minimering?
Claus Grøngård, Tankegang
Claus Grøngård

Tankegang har blandt andet gennem flere “Nulskrald”-projekter arbejdet med mange aspekter af affaldsforebyggelse. Her giver de deres oplæg til hvad der skal til, hvis der virkelig skal rykkes på området.

Session 3: ”De gamle fraktioner” - hvordan får vi øget udsorteringen?

Hvordan får vi øget genanvendelsen af de fraktioner der allerede findes sorteringsordninger for? Skal vi ændre borgernes adfærd, indføre (endnu) mere sortering eller sortere på restaffaldet? Eller måske alt på en gang? Og hvordan?

11:55-12:20
Adfærd og kommunikation
Lina Katan, Dansk affaldsforening
Lina Katan

Hvordan kan man anskue udfordringen som vedrører borgernes affaldsadfærd og hvilke samfundstendenser vi er oppe imod når vi gerne vil øge og forbedre kildesorteringen? Dansk Affaldsforening har igangsat et ph.d.-projekt for at undersøge emnet.

12:20-13:20
Frokost
13:20-13:45
Kan vi styre borgernes adfærd?
Anders Branth Pedersen, Aarhus Universitet - Institut for Miljøvidenskab
Anders Branth Pedersen
Anders Branth Pedersen
Aarhus Universitet - Institut for Miljøvidenskab
Anders er seniorforsker ved Aarhus Universitet med baggrund i statskundskab. Han har via 21 års ansættelse ved miljøforskningsinstitutioner, og deltagelse i >30 nationale og internationale forskningsprojekter, en bred erfaring med samfundsvidenskabelige policyanalyser på miljøområdet. Det gælder både analyser af specifikke politiske virkemidler, bredere analyser af reguleringen inden for forskellige områder samt analyser af hvordan virkemidler påvirker målgruppers adfærd.

Hvordan er effekten af fx ”pay as you throw” og lignende økonomiske styringsværktøjer? Hvilke politiske og økonomiske styringsinstrumenter vil det være mest hensigtsmæssigt at benytte med henblik på at skabe incitamenter til en større grad af genanvendelse?

13:45-14:10
Hvor meget regner vi med central eftersortering kan tage ud?
Linda Rebien, ARC - Amager Ressourcecenter
Linda Rebien

ARC planlægger at opføre et anlæg til central eftersortering af restaffaldet. Hvor meget kan et sådan anlæg udsortere, hvad er kvaliteten, og hvad koster det?

14:10-14:35
Kaffepause

Session 4: De “nye” fraktioner – hvordan får vi gang i genanvendelsen?

Der er dele af restaffaldet som kan genanvendes i andre lande, og som vi på nuværende tidspunkt ikke engang prøver at udsortere. Hvorfor er det egentlig sådan? Hvad skal der til før vi også kan genanvende fx pizzabakker, bleer og drikkevarekartoner – og giver det overhovedet mening?

14:35-15:05
Hvorfor har vi ikke en ordning allerede?

v/ nn, Københavns Kommune

Pizzabakker, bleer og drikkevarekartoner er noget af det der måske står på listen over restaffald i de kommende ensartede sorteringskriterier. Københavns Kommune har set på mulighederne og barriere for at etablere indsamlings- og behandlingsløsninger

15:05-15:30
Hvad er de udenlandske erfaringer med det vi ikke kan genanvende i Danmark?
15:30-15:55
Debat: Hvad skal der til, før vi kan indsamle og genanvende de “nye” fraktioner?
Henning Jørgensen, Affaldskontoret ApS
Henning Jørgensen

Affaldskontoret har af flere omgange undersøgt mulighederne for indsamling og afsætning af de ”nye ” fraktioner og vil kickstarte debatten. 

15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag

Hvornår

25. februar 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS Konferencesal
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side