Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Problematiske stoffer i beton og tegl

03. april 2018
Problematiske stoffer i beton og tegl
Miljøstyrelsen har publiceret en ny undersøgelse om indhold og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl. Undersøgelsen har vist, at der udvaskes både uorganiske og organiske stoffer fra knust beton og tegl om end i forholdsvis lave koncentrationer. Der er igangsat en ny undersøgelse, som gennem modelberegninger skal vise, om udvaskningen af stofferne kan forventes at give anledning til en uacceptabel miljøpåvirkning.

Formål og kontekst for undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at frembringe mere viden om, hvorvidt beton og tegl kan indeholde stoffer, der i forbindelse med nyttiggørelse i bygge- og anlægsarbejder kan udvaskes. 

I et efterfølgende projekt (som endnu ikke er publiceret) anvendes resultaterne fra projektet her som input til modelberegninger. På baggrund af realistiske anvendelsesscenarier vurderes det, om udvaskningen af de problematiske stoffer kan forventes at give anledning til en miljøpåvirkning. 

Resultaterne af projekterne skal indgå i grundlaget for en eventuel revision af den gældende lovgivning om nyttiggørelse af beton og tegl i bygge- og anlægsarbejder. 

Datagrundlag

Der er udtaget i alt 41 prøver af knust beton og tegl fra private og kommunale behandlingsanlæg for bygge- og anlægsaffald fordelt over hele landet. Prøverne er udtaget fra bunker af materialer fra flere kilder. To af prøverne kunne spores tilbage til konkrete nedrivninger. Efter nedknusning og neddeling blev prøverne analyseret for indhold og udvaskning af uorganiske og organiske stoffer. Tilsvarende data fra DTU Miljø blev, hvor det var muligt, inddraget i vurderingerne. 

Indhold og udvaskning af problematiske stoffer

Resultaterne af analyse af indhold af problematiske stoffer viste, at nogle af prøverne indeholdt koncentrationer af Ba, kulbrinter og enkelte af PAH forbindelserne overskred jordkvalitetskriterierne. Indholdet af PCB i prøverne var generelt meget lave (mindre end 0,005 mg/kg). 

Ved vurdering af resultaterne af udvaskningstests sammenlignes koncentrationerne af problematiske stoffer i væskefasen (eluatet) med grænseværdier for nyttiggørelse af restprodukter som f.eks. slagger fra affaldsforbrænding. Der sammenlignes med de laveste grænseværdier, som er kategori 1+2 – grænseværdierne. 

For knust beton ses det, at stofferne Ba og Cr udvaskes fra mere end 50% af prøverne i koncentrationer, der overstiger grænseværdierne for kategori 1+2 i restproduktbekendtgørelsen. Også stofferne As, Cu, Na, Ni, Pb og Se kan måles i eluaterne fra mere end 10% af prøverne over grænseværdier for kategori 1+2. 

For fraktionen knust beton og tegl ses stofferne As, Cr, Cu, Ni, Se at udvaskes fra mere end 50% af prøverne i koncentrationer over grænseværdierne for kategori 1+2. Også stofferne Ba, Na, Pb, Zn og sulfat kan måles i mere end 10% af prøverne over grænseværdierne. 

For tegl er det kun Cr, som udvaskes i koncentrationer over grænseværdien. 

Grænseværdierne for stofudvaskning (kategori 1+2) overskrides således for flere af de uorganiske stoffer. Udvaskningen skyldes formentlig ikke alene, at de pågældende stoffer er blevet tilført under brugen af betonen. En del af forklaringen på udvaskning af netop de uorganiske stoffer kan være, at en række af stofferne findes i f.eks. kulflyveaske, som i mange år har været tilsat til cement og beton. Dertil kommer, at stofferne også forekommer naturligt i råstoffer (kalk, sand og ler), som indgår i cementproduktionen (Miljøprojekt 1806, 2015). 

De udvaskede koncentrationer af kulbrinter og PAH-forbindelser var forholdsvis lave, og udvaskningen af alle PCB-kongenerer var under detektionsgrænsen for analysemetoden. 

Først når opfølgningen på dette projekt er færdiggjort, vil det være muligt at vurdere, om indhold og udvaskning af problematiske stoffer kan give anledning til ændring af reglerne for nyttiggørelse af knust beton og tegl. 

Undersøgelsen er gennemført af Danish Waste Solutions, Golder Associates og Teknologisk Institut

Læs mere

Hent rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Miljøprojekt nr. 1991, marts 2018: Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl

Se også Miljøprojekt 1806, 2015 om forurenende stoffer i beton og tegl her 

Se "restproduktbekendtgørelsen", nr. 1672, 2016

 

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.