Netværk: Netværk for Klima

Netværk for Klima
Danmarks klimalov kræver en 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990 og har et langsigtet mål om klimaneutralitet senest i 2050. De danske klimamål skal ses i en global kontekst, hvor en fuldstændig overgang til vedvarende energikilder kan tackle 55% af de globale drivhusgasemissioner, mens realisering af de sidste 45 % for at følge FN’s klimamål vil kræve andre indsatser.

Her påpeger Ellen MacArthur Foundation et potentiale i cirkulær økonomi indenfor nøgleområder som stål, plast, aluminium, cement og fødevarer og indenfor brancher som mode, elektronik og emballering. Tilsvarende arbejdes der på danske klima-sektorstrategier indenfor eksempelvis landbrug, transport, energi, byggeri og industri. 

Klimanetværkets kommissorie
Dakofas Netværk for Klima skal være med til at fokusere på, hvordan den danske affaldssektor kan medvirke til at fremme de danske mål om lavere emission af drivhusgasser nationalt og internationalt. Affaldssektoren håndterer store mængder ressourcer, hvor såvel governance, teknologier som økonomiske rammer påvirker beslutninger og adfærd. Netværket vil diskutere disse instrumentelle rammer og gennem viden og dialog medvirke til at påpege veje til at opnå mere klimabevidst affaldshåndtering i en ressourcebegrænset verden.   

Væsentlige elementer i netværkets arbejde vil omfatte (ikke-prioriteret rækkefølge):  

  • Værktøjer til beregning af klimaeffekter og økonomi heraf på kort og lang sigt (herunder i forhold til andre mål-parametre som fx ressourcemængder, affaldshierarki, bæredygtighed og arealanvendelse).  
  • Muligheder for bedre sortering, indsamling og transport og forbehandling med henblik på genanvendelse i et klimaperspektiv.  
  • Synliggørelse af klimaeffekter ved forebyggelse og genbrug, herunder ændrede produktionsformer, nye teknologier, materialer og produkter.
  • Fremme af viden om materialer og nye teknologier, som har en betydning i klimadiskussionerne (fx plast, bionedbrydeligt affald, bygningsaffald, CCS&U).
  • Affald som en energikilde i samspil med anden energiproduktion i en strategisk energiplanlægning og i forhold til øvrige anvendelser.
  • Love, regler og målsætninger i EU og Danmark med klimarelevante aspekter til affaldshåndtering.
  • Udmøntning og implementering af danske klimahandlingsplaner i sektorstrategier med relevans for affald og ressourcer.
  • Økonomiske styringsmidler for affaldshåndtering i Danmark i et klima- og ressourceperspektiv. . 

Netværket er et af Dakofas tværgående netværk, som også trækker på viden og emner fra de øvrige netværk. Det skal samle kompetencer og viden på tværs og giver indspil til nyheder, seminarer, konferencer og baggrundsviden på Dakofas hjemmeside.   

Netværket ledes af en forperson valgt blandt netværkets medlemmer og godkendt af Dakofas bestyrelse jf. de til en hver tid gældende vedtægter. Netværkets kommissorium skal ligeledes godkendes af bestyrelsen. Desuden udpeger Dakofas sekretariat en netværksfacilitator blandt sekretariatets medarbejdere.  

Netværket kan vælge en styregruppe for så vidt muligt repræsenterende de forskellige aktørgrupper i netværket. Styregruppen har ingen formelle kompetencer overfor netværket men forventes at deltage i sparring og planlægning af netværkets årshjul og agendaer.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.