Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: MUDP fører til øget investering og beskæftigelse

03. november 2017
MUDP fører til øget investering og beskæftigelse

Tilskud fra MUDP afleder flerdobling af privat investering på området, hjælper projektideerne fra udvikling til kommercialisering og giver øget beskæftigelse. Det fremgår af en evaluering af tilskudsprogrammet.

Effekten af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, i perioden 2007-2016 er blevet undersøgt gennem en omfattende spørgeskemaanalyse og uddybende interviews med udvalgte modtagere af tilskud. Der blev udsendt spørgeskema til alle 841 virksomheder, som havde modtaget tilskud under programmet (55 % svarede), og i alt 27 virksomheder fordelt på de forskellige områder indenfor MUPD blev interviewet. 

Evalueringen viste bl.a., at:

MUDP-projekterne har ført til betydelig erhvervsaktivitet hos de deltagervirksomheder, der har implementeret den udviklede teknologi. For hver mio. kr. i tilskud fra MUDP har disse virksomheder i gennemsnit en årlig omsætning på 2,9 mio. kr. i dag. Derudover forventer MUDP-deltagerne ét år efter projekternes afslutning i gennemsnit en øget omsætning på 6 mio. kr. for hver 1 mio. kr. i tilskud. 76 % af virksomhederne svarer, at projektideen ikke ville være gennemført i samme omfang, hvis projektet ikke havde modtaget støtte fra MUDP.

MUDP-virksomhederne har generelt oplevet en kraftigere beskæftigelsesudvikling siden 2006 end dansk erhvervsliv i øvrigt og industrien. MUDP deltagernes beskæftigelse steg således med 11 % fra 2006-2014, mens beskæftigelsen faldt med 4 % for det øvrige erhvervsliv.

MUDP deltagerne eksporterer miljøteknologiske løsninger til det globale marked, men Norden og Tyskland er de vigtigste eksportmarkeder. 41 % af MUDP-deltagerne eksporterer miljøteknologi til de nordiske lande og 33 % eksporterer til Tyskland. 20 % eksporterer til USA og kun 13 % til BRIC landene. Denne tendens understøttes også af de gennemførte interviews, hvor virksomhederne peger på nordiske og nordeuropæiske lande som de mest centrale markeder for deres teknologi. Det er de, dels fordi det er lande med en progressiv miljøregulering (ift. eksempelvis vandmiljø eller luftforurening), og dels fordi det er markeder, der i store træk fungerer som det danske. Her er der langt færre ukendte faktorer, end når virksomhederne forsøger at eksportere til eksempelvis Kina eller Vietnam.

85 % af MUDP-deltagerne vurderer, at der vil være en miljøeffekt af projekterne. Da mange projekter stadig er i gang, er effekten for de fleste projekter endnu ikke indtruffet. 30% har på nuværende tidspunkt en realiseret miljøeffekt. Den største miljøeffekt opnås ikke hos virksomheden selv. Knap to ud af tre adspurgte virksomheder svarer, at den største miljøeffekt opnås hos aktører, der ikke selv deltog i projektet. Dvs. at det meste af miljøgevinsten realiseres hos miljøteknologivirksomhedernes kunder i ind- og udland. Knap 60% af de virksomheder der vurderer, at deres projekt har en miljøeffekt, svarer at miljøeffekten er opnået gennem produktet, og godt 40 %, at den er opnået gennem ny viden udviklet i projektet. Særligt indenfor transport-sektoren (maritim, vej, bane og fly) og indenfor byggeriet er miljøeffekterne opnået gennem det produkt, der er udviklet i projektet.

Ud af de 18 udviklings-, test og demonstrationsprojekter, der er undersøgt nærmere, er de 5 nået så langt, at de er kommet på markedet og anvendes efter deres formål. 6 har ført til løsninger, som der fortsat arbejdes med at gøre klar til markedet, 4 projekter er afsluttet, uden at der er opnået resultater, som der arbejdes videre med, mens 3 projekter fortsat er under teknologiudvikling. De nye miljøteknologier, der ser ud til at have lettest ved at komme på markedet og blive brugt efter deres formål, er enten direkte koblet til gennemførelse af ny miljøregulering eller til de miljøteknologier, der er demonstreret i tilknytning til et af de grønne fyrtårnsprojekter, hvor løsningerne demonstreres og testes i fuldskala under realistiske forhold.

Interviewene pegede på, at projekter som virksomhederne vælger ikke at arbejde videre med efter MUDP-projektet, ofte er startet på initiativ af andre end de primære parter eller ramt af ændringer i interne eller eksterne faktorer. MUDP bør i endnu højere grad prioritere at understøtte ideer, som opstår hos virksomhederne selv. Der er indikationer på, at et tættere samarbejde mellem MUDP og Markedsmodningsfonden samt de regionale vækstfora og lignende kunne føre til markedsføringen af flere produkter. 

Rapporten med evalueringen kan findes via dette link her