Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kommunernes aktiviteter på genbrugsområdet – er det lovligt?

29. juni 2017
Kommunernes aktiviteter på genbrugsområdet – er det lovligt?

Ankestyrelsen har netop den 28. juni 2017 fremsendt sit svar til DI. DI henvendte sig den 28. januar 2015 til Statsforvaltningen vedr. lovligheden af kommunernes salg af genstande, som borgerne afleverer på genbrugspladser, herunder elektriske og elektronisk udstyr.

Ifølge det netop fremsendte svars resume vurderer ankestyrelsen, at det vil være i strid med lovgivningen, hvis kommuner og kommunale fællesskaber sælger elektronikaffald, som er modtaget fra borgere på kommunale genbrugspladser. Affaldet skal i stedet håndteres i overensstemmelse med WEEE-bekendtgørelsen.

Vedrørende andet affald er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan foretage rengøring og reparation af affald, hvis det efter kommunens opfattelse er nødvendigt for at sikre, at affaldet genbruges. Kommunen må i denne forbindelse alene forarbejde affaldet til det punkt, hvor affaldet kan afsættes.

Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner lovligt kan sælge affald, som efter kommunens vurdering kan genbruges, til private og erhvervsdrivende. Salget skal ske til markedspris.

Det er desuden Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner er berettigede til at tage imod genbrugsgenstande, herunder elektrisk og elektronisk udstyr, når det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald.

Kommunerne må i denne forbindelse ikke gå længere, end formålet tilsiger. Det betyder ifølge Ankestyrelsen blandt andet, at en kommune ikke må forsøge at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsvarer.

Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner kan sælge genstandene til private og erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal ske til markedspris.

Oplysningerne i sagen giver ikke Ankestyrelsen grundlag for at foretage en vurdering af, om der er kommuner, der har organiseret salget af genbrugsgenstande på en sådan måde, at der er anledning til at overveje, om kommunerne skal bortforpagte opgaven eller på anden måde kan reducere deres andel i opgaven.

Efter resumeet opridses sagens baggrund, Ankestyrelsens Kompetencer, Ankestyrelsen udtalelse etc.

Ankestyrelsens svar vil blive drøftet på DAKOFAs juranetværksmøde den 7. september 2017.

Se hele ankestyrelsens svar her

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.