Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale plan

Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale plan
DAKOFA afholder konference d. 28. august 2018, kl. 09.00-16.00 om "Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale affaldsplan". Konferencen afholdes i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.

Kommunale affaldsplaner udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og både den nationale og de kommunale planer udarbejdes for 12 år, men skal revideres hvert 6. år.

I en nyhed af 23. marts 2018 fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at den nye nationale affaldsplan ventes klar i 2020 og at kommunerne derfor kan vente med at udarbejde nye affaldsplaner. Den nationale plan forventes at være sendt i høring i 2019. 

Flere kommuner vil, grundet forsinkelsen af den nugældende affaldsplan ”Ressourceplan for affaldshåndtering”, fortsat være ude af trit med den nationale cyklus med mindre de blot forlænger deres nuværende affaldsplan.  

Udarbejdes der alligevel en ny kommunal affaldsplan inden 2020, skal kommunerne være klar til eventuelt at opdatere den, når den næste nationale affaldsplan kommer i høring. I samme nyhed gøres det klart, at Miljøstyrelsen er klar over, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og Miljø- og Fødevareministeriet stiller sig derfor gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

DAKOFA ønsker med denne konference at åbne dialogen med Miljø- og Fødevareministeriet samt styrke videndelingen blandt kommunerne og branchens aktører. Konferencen vil byde på oplæg og gruppede-batter, hvor bl.a. følgende vil blive præsenteret og debatteret:

1. Hvad er de formelle juridiske krav til de kommunale planer, herunder affaldshierarkiets retlige binding?

2. Forberedelse med henblik på genbrug – hvilke ordninger må kommunen planlægge, når det rimer på genbrug?

3. Hvad siger de seneste nationale/kommunale opgørelser vedrørende dagrenovationsmængder, hvad er potentialet for genanvendelsen af div. fraktioner?

4. Hvilke mål skal vi stile efter – ressourcestrategiens 2022 mål, EU’s 2025, 2030 eller 2035 – og hvad tæller med i de sidst nævnte?

5. Skal der planlægges for mere ensartede sorteringskriterier landet over?

6. I hvor høj grad kan cirkulær økonomi tænkes sammen med de nationale affaldsplaner?

7. Hvordan udarbejdes en dynamisk plan, som kan holde til kommende justeringer i 2020?

8. Og endelig – hvad kan vi bruge affaldsdatasystemet til, når der skal udarbejdes nye planer?

Disse og langt flere spørgsmål vil blive kulegravet ved præsentationer, men der vil på konferencen blive lagt vægt på tid til dialog. 

Deltag - og bliv klogere på reglerne for den kommende generation af kommunale affaldsplaner samt få et indblik i, hvad andre kommuner gør/vil gøre.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.

Session 1: De formelle krav og rammerne for de kommunale planer

9:40-10:05
Processen for den kommende nationale plan
10:05-10:35
De juridiske rammer

De formelle krav til de kommunale planer, nye krav i affaldsdirektivet og affaldshierarkiets retlige binding samt muligheder for planlægning af ordninger for forberedelse med henblik på genbrug.

10:35-10:50
Debat i salen

Hvilke udfordringer og muligheder giver de nye krav og rammer?  

10:50-11:10
Kaffepause

Session 2: Mængder og potentialer

11:10-11:35
Dagrenovation i tal

Er kildeopdeling eller kildesortering vejen frem? Vestforbrænding og Rambøll har set på tallene.

11:35-12:05
Hvad er potentialet ved en ordning?
Jacob Høg Nyborg, JHN Processor
Jacob Høg Nyborg

Har de kommuner, der har bestemte ordninger, en højere genanvendelsesprocent end de kommuner, der har andre ordninger? Og kan Big Data give svaret? 

12:05-12:30
De kommunale kortlægninger af mængder og potentialer
Karen Lübben, Middelfart Kommune
Karen Lübben

DAKOFAs netværk for kommunale anliggender har samlet de kommunale affaldsanalyser. Er det muligt at se tendenser i analyserne? 

12:30-13:30
Frokost
13:30-13:55
Debat i salen

Hvilke overvejelser giver potentialerne anledning til?

Session 3: Nye kommunale planer – hvordan håndterer vi fleksibiliteten og cirkulariteten?

13:55-14:20
Den cirkulære affaldsplan
Henning Jørgensen, NIRAS
Henning Jørgensen
14:20-14:45
Sønderborg Kommunes nye affaldsplan - Status og nye mål
Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune
Martin Frank Mogensen
Martin Frank Mogensen
Martin er miljøkyndig specialkonsulent med fokus på virksomhedsregulering og affaldsplanlægning. Han arbejder dagligt med håndtering af affaldsområdet og samarbejdet med Sønderborg Forsyning. Martin har økonomisk ansvar for budget- og takstfastsættelse på affaldsområdet og varetager Sønderborg Kommunes daglige forpligtigelse i forhold til ejerskabet af Skodsbøl Deponi og Sønderborg Kraftvarmeværk. Derudover varetager Martin også i mindre omfang opgaver indenfor miljøregulering af affaldssager hos private, regulering af skibe som affald, håndtering af affald i byggesager, klassificering og anvisning samt projektstyring af kommunale affaldsprojekter.
14:45-15:05
Kaffepause
15:05-15:30
Københavns kommende affaldsplan – status og nye mål
Kathrine Overgaard Warberg, Københavns Kommune
Kathrine Overgaard Warberg
15:30-15:55
Debat i salen

Hvad kan jeg som kommune gå hjem og gøre nu? 

15:55-16:00
Afrunding

Hvornår

28. august 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 149, st.1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. august 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.