Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale plan

Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale plan

DAKOFA afholder konference d. 28. august 2018, kl. 09.00-16.00 om "Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale affaldsplan". Konferencen afholdes i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.

Kommunale affaldsplaner udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og både den nationale og de kommunale planer udarbejdes for 12 år, men skal revideres hvert 6. år.

I en nyhed af 23. marts 2018 fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at den nye nationale affaldsplan ventes klar i 2020 og at kommunerne derfor kan vente med at udarbejde nye affaldsplaner. Den nationale plan forventes at være sendt i høring i 2019. 

Flere kommuner vil, grundet forsinkelsen af den nugældende affaldsplan ”Ressourceplan for affaldshåndtering”, fortsat være ude af trit med den nationale cyklus med mindre de blot forlænger deres nuværende affaldsplan.  

Udarbejdes der alligevel en ny kommunal affaldsplan inden 2020, skal kommunerne være klar til eventuelt at opdatere den, når den næste nationale affaldsplan kommer i høring. I samme nyhed gøres det klart, at Miljøstyrelsen er klar over, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og Miljø- og Fødevareministeriet stiller sig derfor gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

DAKOFA ønsker med denne konference at åbne dialogen med Miljø- og Fødevareministeriet samt styrke videndelingen blandt kommunerne og branchens aktører. Konferencen vil byde på oplæg og gruppede-batter, hvor bl.a. følgende vil blive præsenteret og debatteret:

1. Hvad er de formelle juridiske krav til de kommunale planer, herunder affaldshierarkiets retlige binding?

2. Forberedelse med henblik på genbrug – hvilke ordninger må kommunen planlægge, når det rimer på genbrug?

3. Hvad siger de seneste nationale/kommunale opgørelser vedrørende dagrenovationsmængder, hvad er potentialet for genanvendelsen af div. fraktioner?

4. Hvilke mål skal vi stile efter – ressourcestrategiens 2022 mål, EU’s 2025, 2030 eller 2035 – og hvad tæller med i de sidst nævnte?

5. Skal der planlægges for mere ensartede sorteringskriterier landet over?

6. I hvor høj grad kan cirkulær økonomi tænkes sammen med de nationale affaldsplaner?

7. Hvordan udarbejdes en dynamisk plan, som kan holde til kommende justeringer i 2020?

8. Og endelig – hvad kan vi bruge affaldsdatasystemet til, når der skal udarbejdes nye planer?

Disse og langt flere spørgsmål vil blive kulegravet ved præsentationer, men der vil på konferencen blive lagt vægt på tid til dialog. 

Deltag - og bliv klogere på reglerne for den kommende generation af kommunale affaldsplaner samt få et indblik i, hvad andre kommuner gør/vil gøre.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein

Session 1: De formelle krav og rammerne for de kommunale planer

9:40-10:05
Processen for den kommende nationale plan
Mette Marie Nielsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Mette Marie Nielsen
Mette Marie Nielsen
Mette Marie er projektleder på den næste nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald. Hun har siddet i sekretariatet for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, været en del af Miljøstyrelsens Ressourceteam samt arbejdet med forebyggelse og håndtering af plast under EU LIFE projektet Plastic Zero.
10:05-10:35
De juridiske rammer
Line Stigel, Miljø -og Fødevareministeriet
Line Stigel

De formelle krav til de kommunale planer, nye krav i affaldsdirektivet og affaldshierarkiets retlige binding samt muligheder for planlægning af ordninger for forberedelse med henblik på genbrug.

10:35-10:50
Debat i salen

Hvilke udfordringer og muligheder giver de nye krav og rammer?  

10:50-11:10
Kaffepause

Session 2: Mængder og potentialer

11:10-11:35
Dagrenovation i tal
Henrik Skriver, Vestforbrænding
Henrik Skriver
Henrik er forretningsudvikler hos Vestforbrænding og har haft særligt fokus på implementering af ressourcestrategien. Henrik har tidligere arbejdet hos KMD med kommunale it-opgavesystemer.

Er kildeopdeling eller kildesortering vejen frem? Vestforbrænding og Rambøll har set på tallene.

11:35-12:05
Hvad er potentialet ved en ordning?
Jacob Høg Nyborg, JHN Processor
Jacob Høg Nyborg

Har de kommuner, der har bestemte ordninger, en højere genanvendelsesprocent end de kommuner, der har andre ordninger? Og kan Big Data give svaret? 

12:05-12:30
De kommunale kortlægninger af mængder og potentialer
Karen Lübben, Middelfart Kommune
Karen Lübben

DAKOFAs netværk for kommunale anliggender har samlet de kommunale affaldsanalyser. Er det muligt at se tendenser i analyserne? 

12:30-13:30
Frokost
13:30-13:55
Debat i salen

Hvilke overvejelser giver potentialerne anledning til?

Session 3: Nye kommunale planer – hvordan håndterer vi fleksibiliteten og cirkulariteten?

13:55-14:20
Den cirkulære affaldsplan
Henning Jørgensen, Affaldskontoret ApS
Henning Jørgensen
14:20-14:45
Sønderborg Kommunes nye affaldsplan - Status og nye mål
Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune
Martin Frank Mogensen
Martin Frank Mogensen
Martin er miljøkyndig specialkonsulent med fokus på virksomhedsregulering og affaldsplanlægning. Han arbejder dagligt med håndtering af affaldsområdet og samarbejdet med Sønderborg Forsyning. Martin har økonomisk ansvar for budget- og takstfastsættelse på affaldsområdet og varetager Sønderborg Kommunes daglige forpligtigelse i forhold til ejerskabet af Skodsbøl Deponi og Sønderborg Kraftvarmeværk. Derudover varetager Martin også i mindre omfang opgaver indenfor miljøregulering af affaldssager hos private, regulering af skibe som affald, håndtering af affald i byggesager, klassificering og anvisning samt projektstyring af kommunale affaldsprojekter.
14:45-15:05
Kaffepause
15:05-15:30
Københavns kommende affaldsplan – status og nye mål
Kathrine Overgaard Rasmussen, Københavns Kommune
Kathrine Overgaard Rasmussen
Bo Gottlieb, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Bo Gottlieb
15:30-15:55
Debat i salen

Hvad kan jeg som kommune gå hjem og gøre nu? 

15:55-16:00
Afrunding

Hvornår

28. august 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 149, st.1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. august 2018
Download program
Se deltagere
Del denne side