Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald
Formålet med kurset er gennem oplæg, diskussioner og konkrete øvelser at give deltagerne en solid viden om de nye lovgivningsmæssige rammer samt tekniske discipliner i relation til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald udgør omkring en tredjedel af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Ikke alene i mængde er bygge- og anlægsaffaldet en betydelig affaldsstrøm, men også i forhold til indhold af ressourcer i form af byggematerialer til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse.

Desværre er udnyttelsen af ressourcerne i affaldet ikke uden problemer. Vi har gennem de seneste år opnået en betydelig viden om brugen af skadelige og miljøfarlige stoffer/materialer i det eksisterende byggeri. Identificering og udsortering af de farlige stoffer og materialer er en nødvendighed for at opnå ressourcer til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, der ikke udgør en risiko for sundhed og miljø. Kommunerne har her en særlig vigtig rolle som myndighed.

Målgruppe
Kurset retter sig mod alle, som ønsker en grundlæggende viden om regler, rammer og teknikker eller som blot ønsker at få genopfrisket viden på området. Der vil på kurset blive lagt vægt på de kommunale opgaver. 

Det anbefales, at deltagerne har et vist kendskab til arbejdet med bygge- og anlægsaffald.

Kursusindhold
Kurset vil bl.a. omfatte

  • Gennemgang af lovgivning for bygge- og anlægsaffald, herunder også affaldsbekendtgørelsen
  • Metoder, principper, miljøkortlægning og afrapportering samt kortlægning af ressourcer inden nedrivning
  • Juridisk og teknisk fremgangsmåde ved anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald
  • Disponering af materialer til genanvendelse, nyttiggørelse og forbrænding eller deponeringsanlæg, herunder også aflevering til modtageanlæg
  • Konkrete sager og opgaver

Undervisere
Henriette Soja, Horten
Niels Trap, TRE
Jette Bjerre Hansen, Norrecco
Christian Sandholdt, Københavns Kommune
Finn Rasmussen, Københavns Kommune

Der afholdes fælles middag på en nærliggende restaurant efter det faglige program på dag 1, den 24. oktober. Middagen er inkluderet i prisen. Giv besked såfremt du ikke har mulighed for at deltage i middagen. 

Kurset afholdes med min. 15 deltagere og max. ca. 25 deltagere.
Spørgsmål vedr. kurset kan henvendes til Mette Skovgaard, ms@dakofa.dk 

Hotel er ikke inkluderet i prisen. Aht. networking og evt. sparring anbefales det at deltagerne booker overnatning på samme hotel. Tjek evt. Guldsmeden, Vesterbrogade 66, 1620 København, 33 22 15 00 eller City Hub, 97B Vesterbrogade, Vesterbro, 1620 København, 26 20 36 36.

Program

Dag 1: Miljøscreening, kortlægning, anmeldelse, klassificering og kildesortering

9:00-9:15
Velkomst og introduktion til programmet

Mette Skovgaard, DAKOFA

9:15-10:15
De lovgivningsmæssige rammer - introduktion og overblik over de centrale regler på området

Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
De centrale love, som vedrører håndtering af bygge- og anlægsaffald introduceres, og der stilles skarpt på de dele af lovgivningen, som bliver omdrejningspunktet for dette kursus.

10:15-10:30
Pause
10:30-11:15
Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer

Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer

I Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at affald fra nedrivning og renovering af byggeri og anlæg skal anmeldes. Farligt affald skal udsorteres og byggeri opført eller renoveret i perioden 1950-1977 skal screenes og evt. kortlægges for indhold af PCB.

De nærmere retningslinjer for, hvorledes arbejdet gennemføres, er imidlertid ikke nærmere defineret. Typiske krav og forventninger til screening og kortlægning af bygninger gennemgås.

11:15-12:15
Øvelse: Udarbejdelse af en plan for miljøkortlægning
12:15-13:00
Frokost
13:00-13:45
Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald

Christian Sandholdt, Københavns Kommune

Det er kommunens opgave dels at sikre udsortering af miljøskadelige stoffer og kildesortering og dels at klassificere og anvise forbrændings- og deponeringsegnet affald. Ofte kan det ud fra papiret alene være svært at gennemskue, hvad de anmeldte affaldsfraktioner egentlig indeholder og om/hvordan man sikrer sig, at kun de uforurenede fraktioner kører videre ud til fri genanvendelse. Hvad skal man være særligt opmærksom på og hvordan er det muligt at kontrollere, at affaldet ender de rigtige steder? Oplægget vil være baseret på mange års erfaringer med kommunal håndtering af bygge- og anlægsaffald.

13:45-15:00
Kort om klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald

Finn Rasmussen, Københavns Kommune

Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer

Klassificering af bygge- og anlægsaffald giver i visse tilfælde nogle særlige udfordringer, som vi her bringer til debat. Vi ser blandt andet på konsekvenserne ved anvendelsen af miljøfarekriterierne, og diskuterer betydningen af grundlaget for klassificeringen, herunder hvordan prøverne er udtaget og analyseret. Kort gennemgang af Restproduktbekendtgørelsen og hvad den kan bruges til. 

15:00-15:15
Pause
15:15-16:00
Hvad kan kommunen egentlig bede om at få kortlagt og oplyst?

Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, at miljøscreening og –kortlægning omfatter alle miljøfarlige stoffer, men der er usikkerhed om, hvordan kommunen kan efterspørge oplysninger, hvornår og med hvilken begrundelse. Under dette indlæg ser vi på, hvad man som kommune er i sin gode ret til at efterspørge, og hvordan man griber det an.

16:00-16:45
Hvad er en god miljøkortlægningsrapport – og hvordan læses og forstås indholdet?

Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer

På baggrund af anmeldelsen af bygge- og anlægsaffaldet samt eventuelt screening og kortlægning for miljøfremmede stoffer skal kommunerne sikre kildesortering, herunder at miljøskadelige stoffer udsorteres, klassificere affaldet og anvise ikke genanvendeligt affald. Vi ser på hvilket grundlag kommunerne har til rådighed for denne opgave, og diskuterer, hvordan kommunerne gennemskuer de oplysninger, som de modtager. Hvad skal man som myndighed specielt være opmærksom på, og hvor er de potentielle faldgruber?

16:45-17:00
Opsamling og diskussion af øvelser
17:30-20:00
Fælles middag - mere info følger

Dag 2: Anvendelse af materialerne, tilsyn og opfølgning

9:00-9:45
Bygge- og anlægsaffald til behandling eller deponering

Jette Bjerre Hansen, Norrecco

Når affaldet er klassificeret, vil noget af det skulle anvises af kommunen. Men hvordan finder man ud af, hvem der kan modtage affald af en særlig karakter, og kan man nu også være sikker på, at de kan håndtere det korrekt, når der for eksempel er tale om farligt affald? Hvilke regler gælder? Hvad står der i miljøgodkendelserne og på positivlisterne?

9:45-11:00
Muligheder og rammer for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab

Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer

Der er i dag et stort fokus på at fremme genbrug af byggematerialer. Reglerne omkring genbrug af byggematerialer rejser erfaringsmæssigt en række spørgsmål. Reglerne gennemgås og de typiske spørgsmål søges belyst og besvaret.

11:00-11:15
Pause
11:15-11:45
Kortlægning af ressourcer og selektiv nedrivning

Niels Trap, TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer

I disse år tales der i stigende grad om kortlægning af ressourcer inden nedrivning og selektiv nedrivning. Både EU og Miljøstyrelsen arbejder på at sætte nogle rammer for, hvordan det kan ske. Med dette oplæg tager vi hul på at diskutere, hvordan man med en forholdsvis simpel og praktisk tilgang kan ”gøre det lidt bedre og få mere værdi ud af materialerne”.

11:45-12:15
Regulering af området - hvad er formålet og hvilken betydning vil det have?

NN (afhænger muligvis af om der er kommet ny regulering om selektiv nedrivning)

12:15-13:00
Frokost
13:00-14:00
Anmeldelse, tilsyn og opfølgning - Hvad kan myndigheden gøre, hvis den udførende ikke gør som forudsat, eller sagen teknisk set er mangelfuld?

Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab

Der gives et overblik over de juridiske rammer, som myndigheden skal operere indenfor, og hvor der findes hjemmel til opfølgning for manglende kortlægning eller anmeldelse. Oplægget vil give et overblik over sagsgangen i påbudssager og sætter fokus på, hvordan man sikrer sig, at der er tilstrækkelig dokumentation for de mangelfulde forhold.

14:00-14:15
Pause
14:15-15:15
Øvelse: Anmeldelse af ulovlige forhold
15:15-15:30
Opsamling, evaluering og afslutning

Mette Skovgaard, DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 24. oktober 2023 - kl. 09.00
Slut: 25. oktober 2023 - kl. 15.30

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 10.500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.