Online-kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald
Formålet med onlinekurset er gennem oplæg, diskussioner og konkrete øvelser at give deltagerne en solid viden om de nye lovgivningsmæssige rammer samt tekniske discipliner i relation til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Udsolgt

Bygge- og anlægsaffald udgør omkring en tredjedel af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Ikke alene i mængde er bygge- og anlægsaffaldet en betydelig affaldsstrøm, men også i forhold til indhold af ressourcer i form af byggematerialer til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse.
Desværre er udnyttelsen af ressourcerne i affaldet ikke uden problemer. Vi har gennem de seneste år opnået en betydelig viden om brugen af skadelige og miljøfarlige stoffer/materialer i det eksisterende byggeri. Identificering og udsortering af de farlige stoffer og materialer er en nødvendighed for at opnå ressourcer til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, der ikke udgør en risiko for sundhed og miljø. Kommunerne har her en særlig vigtig rolle som myndighed.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod alle, som ønsker en grundlæggende viden om regler, rammer og teknikker eller som blot ønsker at få genopfrisket viden på området. Der vil på kurset blive lagt vægt på de kommunale opgaver. 

Det anbefales, at deltagerne har et vist kendskab til arbejdet med bygge- og anlægsaffald.

Kursusindhold:
Kurset vil blandt andet omfatte

  • Gennemgang af lovgivning for bygge- og anlægsaffald, herunder også den nye affaldsbekendtgørelse
  • Metoder og principper miljøkortlægning og afrapportering samt kortlægning af ressourcer inden nedrivning
  • Juridisk og teknisk fremgangsmåde ved anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald
  • Disponering af materialer til genanvendelse, nyttiggørelse, forbrændingsanlæg eller deponeringsanlæg, herunder også aflevering til modtageanlæg
  • Konkrete sager og opgaver

Undervisere:

Henriette Soja, Horten
Niels Trap, Golder Associates
Inga Larsen, Køge Kommune
Sara Ane Zachhau, Miljøstyrelsen

OBS: BEMÆRK at kurset på grund af coronasituationen afholdes som et onlinekursus. 

Kurset vil blive afholdt, så alle deltagere som udgangspunkt vil kunne bruge deres computers mikrofon og kamera, hvorved man har mulighed for at se og høre hinanden. Vi vil således gøre vores ypperste for at gøre kurset så interaktivt og vedkommende som overhovedet muligt.

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til kursusansvarlig Anders Gideon på ag@dakofa.dk.

Program

25. januar: Miljøscreening, - kortlægning, anmeldelse, klassificering og kildesortering

9:00-9:15
Velkomst og introduktion til programmet
Anders Gideon, Københavns Kommune
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
9:15-9:45
Ny regulering af området – hvad er formålet, og hvilken betydning vil det have?
Sara Ane Zachhau, Miljøstyrelsen
Sara Ane Zachhau
9:45-10:30
De lovgivningsmæssige rammer - Introduktion og overblik over de centrale regler på området
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

De centrale love, som vedrører håndtering af bygge- og anlægsaffald introduceres, og der stilles skarpt på de dele af lovgivningen, som bliver omdrejningspunktet for dette kursus.

10:30-10:45
Pause
10:45-11:30
Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

I Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at affald fra nedrivning og renovering af byggeri og anlæg skal anmeldes. Farligt affald skal udsorteres og byggeri opført eller renoveret i perioden 1950-1977 skal screenes og evt. kortlægges for indhold af PCB. Fra årsskiftet introduceres nye krav i affaldsbekendtgørelsen.

De nærmere retningslinjer for, hvorledes arbejdet gennemføres, er imidlertid ikke nærmere defineret. Typiske krav og forventninger til screening og kortlægning af bygninger gennemgås.

11:30-12:30
Øvelse: Udarbejdelse af en plan for miljøkortlægning
12:30-13:15
Frokost
13:15-13:45
Hvad kan kommunen egentlig bede om at få kortlagt og oplyst?
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Det fremgår af det nye udkast til affaldsbekendtgørelsen, at miljøscreening og –kortlægning omfatter alle miljøfarlige stoffer, men der er usikkerhed om, hvordan kommunen kan efterspørge oplysninger, hvornår og med hvilken begrundelse. Under dette indlæg ser vi på, hvad man som kommune er i sin gode ret til at efterspørge, og hvordan man griber det an.

13:45-14:30
Hvad er en god miljøkortlægningsrapport – og hvordan læses og forstås indholdet?
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

På baggrund af anmeldelsen af bygge- og anlægsaffaldet samt eventuelt screening og kortlægning for miljøfremmede stoffer skal kommunerne sikre kildesortering, herunder at miljøskadelige stoffer udsorteres, klassificere affaldet og anvise ikke genanvendeligt affald. Vi ser på hvilket grundlag kommunerne har til rådighed for denne opgave, og diskuterer, hvordan kommunerne gennemskuer de oplysninger, som de modtager. Hvad skal man som myndighed specielt være opmærksom på, og hvor er de potentielle faldgruber?

14:30-15:00
Kortlægning af ressourcer og selektiv nedrivning
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

I disse år tales der i stigende grad om kortlægning af ressourcer inden nedrivning og selektiv nedrivning. Både EU og Miljøstyrelsen arbejder på at sætte nogle rammer for, hvordan det kan ske. Med dette oplæg tager vi hul på at diskutere, hvordan man med en forholdsvis simpel og praktisk tilgang kan ”gøre det lidt bedre og få mere værdi ud af materialerne”.

15:00-15:15
Pause
15:15-16:00
Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald
Inga Larsen, Frederikssund Kommune
Inga Larsen

Det er kommunens opgave dels at sikre udsortering af miljøskadelige stoffer og kildesortering, dels at klassificere og anvise forbrændings- og deponeringsegnet affald. Ofte kan det ud fra papiret alene være svært at gennemskue, hvad de anmeldte affaldsfraktioner egentlig indeholder og om/hvordan man sikrer sig, at kun de uforurenede fraktioner kører videre ud til fri genanvendelse. Hvad skal man være særligt opmærksom på og hvordan det er muligt at kontrollere, at affaldet ender de rigtige steder? Oplægget vil være baseret på mange års erfaringer med kommunal håndtering af bygge- og anlægsaffald.

16:00-16:40
Øvelser: Kortlægning af ressourcer, klassificering og anvisning
16:40-17:00
Opsamling og diskussion af øvelser

26. januar: Anvendelse af materialerne, tilsyn og opfølgning

9:00-10:00
Kort om klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald
Inga Larsen, Frederikssund Kommune
Inga Larsen
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Klassificering af bygge- og anlægsaffald giver i visse tilfælde nogle særlige udfordringer, som vi her bringer til debat. Vi ser blandt andet på konsekvenserne ved anvendelsen af miljøfarekriterierne, og diskuterer betydningen af grundlaget for klassificeringen, herunder hvordan prøverne er udtaget og analyseret.

10:00-11:15
Muligheder og rammer for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Der er i dag stor fokus på at fremme genbrug af byggematerialer. Reglerne omkring genbrug af materialer rejser erfaringsmæssigt en række spørgsmål. Reglerne gennemgås og de typiske spørgsmål søges belyst og besvaret.

11:15-12:15
Anmeldelse, tilsyn og opfølgning - Hvad kan myndigheden gøre, hvis den udførende ikke gør som forudsat, eller sagen teknisk set er mangelfuld?
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Der gives et overblik over de juridiske rammer, som myndigheden skal operere indenfor, og hvor der findes hjemmel til opfølgning for manglende kortlægning eller anmeldelse. Oplægget vil give et overblik over sagsgangen i påbudssager og sætter fokus på, hvordan man sikrer sig, at der er tilstrækkelig dokumentation for de mangelfulde forhold.

12:15-13:15
Frokost
13:15-13:45
Øvelse: Anmeldelse af ulovlige forhold
13:45-14:15
Bygge- og anlægsaffald til behandling eller deponering
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen

Når affaldet er klassificeret vil noget af det skulle anvises af kommunen. Men hvordan finder man du af, hvem der kan modtage affald af en særlig karakter, og kan man nu også være sikker på at de kan håndtere det korrekt, når der for eksempel er tale om farligt affald. Hvilke regler gælder? Hvad står der i miljøgodkendelserne og på positivlisterne.

14:15-15:00
Opsamling, evaluering og afslutning
Anders Gideon, Københavns Kommune
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Hvornår

Start: 25. januar 2021 - kl. 09.00
Slut: 26. januar 2021 - kl. 15.00

Hvor

Online via Zoom

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 6.200,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 8.200,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.