Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Forbrænding af imprægneret træ bliver nu muligt på danske anlæg

03. juli 2017
Forbrænding af imprægneret træ bliver nu muligt på danske anlæg

Miljøstyrelsen har offentliggjort resultaterne af en række miljøprojekter om håndtering af imprægneret træ. De nye undersøgelser peger på, at det både er miljømæssigt og samfundsøkonomisk bedre at bruge imprægneret træaffald i danske forbrændingsanlæg end at deponere eller eksportere det. Miljøstyrelsen har derfor opdateret den vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald.

Hovedparten af det metalimprægnerede træaffald sendes i dag til forbrænding i Tyskland, mens en mindre del deponeres. Det drejer sig især om træ imprægneret med kobber, krom eller arsen (CCA), som er de stoffer man gennem mange år anvendte, og som man med affaldsbekendtgørelsens regler har ønsket at undgå spredning i miljøet af. 

Det er nu undersøgt, om det fortsat er den miljømæssige og samfundsøkonomiske bedste måde at håndtere og behandle imprægneret træaffald på.  

Arbejdet, der i 2013 blev igangsat som opfølgning på Ressourcestrategi I ”Danmark uden affald”, har resulteret i fire miljøprojekter:

Resultaterne af projekterne har givet anledning til, at Miljøstyrelsen nu opdaterer den vejledende udtalelse vedr. håndtering af imprægneret træaffald, således at metalimprægneret træ nu også kan betragtes som forbrændingsegnet.   

Der skelnes mellem to typer af metalimprægneret træaffald:

  • Metalimprægneret træ behandlet med arsen klassificeres som udgangspunkt som farligt affald og må kun forbrændes på anlæg, der har en miljøgodkendelse til at forbrænde arsen-behandlet træ.  For anlæg, der ikke i forvejen har en miljøgodkendelse til at forbrænde denne type affald, er der VVM-pligt.
  • Øvrigt metalimprægneret træ er som udgangspunkt klassificeret som ikke-farligt affald. Affaldet kan forbrændes på konventionelle affaldsforbrændingsanlæg, dog kræver det en konkret miljøgodkendelse hertil. 

Miljøstyrelsen anbefaler, at hvis der er tvivl om træaffaldets sammensætning og karakter, så bør det hele betragtes som metalimprægneret farligt affald og håndteres som dette. Det vil ofte være tilfældet for blandet træaffald fra genbrugspladser og lignende indsamlingsordninger, hvor kilden er ukendt. 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.