Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU taksonomi: Omstilling til en cirkulær økonomi

13. april 2023
EU taksonomi: Omstilling til en cirkulær økonomi
Kommissionen har netop sendt forslag til screeningskriterier i høring. Her præsenteres kriterierne for aktiviteten, Sortering og materialenyttiggørelse af ikke-farligt affald. EU taksonomien er et klassifikationssystem, der definerer miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

En aktivitet skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af seks miljømål og samtidig må aktiviteten ikke væsentlig skade de øvrige fem miljømål. For hvert miljømål skal aktiviteten opfylde tekniske screeningskriterier for hhv. væsentlige bidrag til miljømålet og "Do no significant harm" (DNSH). Endelig skal aktiviteten overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

De tekniske screeningskriterier for hhv. Modvirkning af klimaændringer Tilpasning til klimaændringer blev vedtaget i december 2021. Nu har Europa-Kommissionen sendt deres forslag til tekniske screeningskriterier for de fire andre miljømål i høring frem til den 3. maj 2023.

Her forsøger vi at gengive kriterierne for det fjerde miljømål, Omstilling til en cirkulær økonomi, for aktiviteten, Sortering og materialenyttiggørelse af ikke-farligt affald. 

Aktiviteten omfatter konstruktion, opgradering og drift af faciliteter til sortering og nyttiggørelse af ikke-farligt affald til sekundære råmaterialer af høj kvalitet ved hjælp af en mekanisk transformationsproces. Den økonomiske aktivitet omfatter ikke sortering og nyttiggørelse af brændbare fraktioner fra blandet restaffald til produktion af affaldsbrændsel (RDF), såsom i mekaniske og biologiske behandlingsanlæg.

Væsentlige bidrag til omstillingen til en cirkulær økonomi

1. Oprindelse af råmaterialet
Råmaterialet til ikke-farligt affald stammer fra en eller flere af følgende kilder:

 • separat indsamlet og transporteret affald, herunder kombineret indsamling
 • ikke-farlige affaldsfraktioner, der stammer fra demonterings- og forureningsaktiviteter fra udtjente produkter
 • bygge- og nedrivningsaffald fra selektiv nedrivning eller på anden måde udskilt ved kilden
 • ikke-farlige affaldsfraktioner, der stammer fra sortering af blandet affald beregnet til genanvendelse, hvor anlægget lever op til en defineret ydeevne, og affaldet kommer fra områder, der overholder særskilt indsamlingsforpligtelse fastsat i direktiv 2008/98/EF.

2. Materialegenvinding
Aktiviteten opfylder eller overstiger eksisterende anlægsspecifikke mål/krav til materialenyttiggørelse, der er fastsat af kompetente myndigheder i gældende affaldshåndteringsplaner, tilladelser eller kontrakter eller af udvidet producentansvars-ordninger. Anlægget implementerer internt definerede Key Performance Indicators (KPI'er) for at spore ydeevne eller opnåelse af gældende nyttiggørelsesrater.

For materialer, hvor særskilt indsamling er obligatorisk, omdanner (genanvender) aktiviteten mindst 50 vægtprocent af det behandlede, særskilt indsamlede ikke-farlige affald til sekundære råvarer, der er egnede til substitution af primære råvarer ved fremstilling af nye produkter. 

3. Korrekt håndtering af affald
Anlægget, der nyttiggør ikke-farligt affald, har implementeret bedste tilgængelige teknikker (BAT) baseret på BAT 2 om forbedring af anlæggets overordnede miljøpræstationer, som er beskrevet i de bedste tilgængelige teknikker (BAT) konklusioner for affaldsbehandling, herunder:

 • en procedure for karakterisering af affald og en streng procedure for affaldsmodtagelse vedrørende kvaliteten af indgående affald
 • et sporingssystem og en opgørelse, der har til formål at spore placeringen og mængden af affald i anlægget
 • et output-kvalitetsstyringssystem for at sikre, at outputtet fra affaldsbehandlingen er i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav eller -standarder, f.eks. ved hjælp af eksisterende EN- eller ISO-standarder
 • de relevante affaldssorterings-foranstaltninger eller -procedurer for at sikre, at affald efter sortering holdes adskilt afhængigt af dets egenskaber for at muliggøre lettere og miljømæssigt sikrere opbevaring og behandling
 • de relevante foranstaltninger for at sikre affaldskompatibilitet forud for blanding eller sammenblanding af affald
 • anlægget har installeret teknologi og -processer til sorterings- og materialenyttiggørelse for at opfylde relevante tekniske specifikationer, kvalitetsstandarder eller kriterier for ophør af affald. Aktiviteten anvender state-of-the-art teknologier, der er egnet til de affaldsfraktioner, der behandles, herunder optisk separation ved nær-infrarød spektroskopi eller røntgensystemer, densitetsadskillelse, magnetisk separation eller størrelsesseparering.

4. Kvalitet af sekundære råvarer
Aktiviteten omdanner eller tillader omdannelse af affald til sekundære råstoffer, herunder kritiske råvarer, der er egnede til substitution af primære råvarer i produktionsprocesser.

Do no significant harm (DNSH)

 • Modvirkning af klimaændringer: Ingen krav
 • Tilpasning til klimaændringer: Aktiviteten skal opfylde krav i Appendix A i Annex II
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer: Aktiviteten skal opfylde krav i Appendix B i Annex II
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening: aktiviteter, der falder ind under BAT for affaldsbehandling, gennemfører aktiviteten relevante teknikker til forurenings- og forebyggelseskontrol og opfylder de relevante tilknyttede emissionsgrænser (BAT-AEL'er).
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer: Aktiviteten skal opfylde krav i Appendix D i Annex II.

Læs mere
Kommissionens forslag til de tekniske screeningskriterier her (fuld tekst på engelsk): Implementing and delegated acts - Taxonomy Regulation

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.