Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Dispensationsmuligheder for etablering af nye indsamlingsordninger

18. december 2020
Dispensationsmuligheder for etablering af nye indsamlingsordninger
Der vil blive en begrænset dispensationsadgang i affaldsbekendtgørelsen for implementeringsfristen for henteordninger for de 10 affaldsfraktioner. Det vil også blive muligt at anmode om en ny undtagelsesmulighed fra særskilt indsamling på baggrund af ny teknologiudvikling (f.eks. restaffaldssortering).

Miljøministeriet har offentliggjort et kommenteret høringsnotat for høringssvarene til affaldsbekendtgørelsen. Høringsnotatet giver en indsigt i, hvad der må forventes af justeringer i den endelige udgave af bekendtgørelsen. En ny vejledning fra Miljøstyrelsen beskriver nærmere, hvornår der evt. kan gives dispensation mht. tidsfristen for implementering af henteordninger og med mulig forlængelse fra 1. juli 2021 til 31. december 2022.

Uddrag fra høringsnotatet vedrørende tidsfrister:
Den nationale strømlining af indsamling og sortering af husholdningsaffald er et centralt virkemiddel i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det er afgørende både for genanvendelsen og CO2-effekten, at der sker en national strømlining. Dog skal der også sikres fleksibilitet til kommunerne.

Aftalen tillader derfor, at eksisterende aftaler om henteordninger kan udløbe dvs. at kommunerne ikke skal ændre i igangværende husstandsnære indsamlingsordninger af de 10 affaldstyper før de indgåede aftaler om indsamling af husholdningsaffald ophører. Kombineret indsamling af metal, glas og hård plastik (MGP) skal dog udfases senest 1. januar 2025.

Miljøstyrelsen vurderer, at flere af kommunerne allerede har mulighed for at køre eksisterende ordninger færdige, samtidig med at de kan udarbejde deludbud for nye fraktioner, så de kan etablere henteordninger for alle 10 fraktioner. Ud fra høringssvarene noteres det, at der dog også vil være kommuner, som skal gennemføre udbud for de fraktioner, som de mangler, hvor det vil være vanskeligt at udarbejde nye affaldsregulativer, gennemføre udbud og skaffe nyt materiel i form af spande og biler inden fristen 1. juli 2021.

For at afhjælpe denne udfordring vil der for det første blive foretaget mindre justeringer og præciseringer i vejledningerne fra Miljøstyrelsen i forhold til at tydeliggøre det lokale råderum for indretning af henteordninger i forhold til forskellige boligtyper, herunder i landområder, tætte bykerner og i sommerhusområder.

For det andet vurderes det nødvendigt at udvide fleksibiliteten for kommunerne, så der indarbejdes en dispensationsadgang i affaldsbekendtgørelsen (ny § 28). Dispensationsadgangen skal give Miljøstyrelsen hjemmel til, under særlige omstændigheder og i begrænset omfang, at kunne dispensere fra implementeringsfristen for henteordninger for de 10 affaldsfraktioner. Særlige omstændigheder kan fx være, at eksisterende udbud ikke kan opsiges uden væsentlige merudgifter, at der ikke kan findes leverandører, der kan levere det nødvendige materiel inden fristen eller at det vil være forbundet med væsentlige udgifter, at indgå korte kontrakter. Dispensationerne vil være individuelt fastsatte og senest løbe til udgangen af 2022.

En forudsætning for en dispensation er, at kommunen etablerer en anden særskilt indsamlingsordning, indtil henteordningen etableres, fx ved at fraktionerne indsamles på genbrugspladserne, så borgere har mulighed for at aflevere deres affald der. Det gælder dog ikke for madaffald, da der ikke har været krav om at indsamle den fraktion før. Kommunen vil således først være forpligtet til at indsamle madaffald fra den dag deres dispensation udløber. Dispensationsadgangen komplimenteres af en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori det specificeres i hvilke tilfælde, at dispensation kan gives.  

Uddrag fra miljøstyrelsens nye vejledning vedr. dispensation fra tidsfrister 

Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at følgende situationer vil kunne give anledning til en dispensation fra implementeringsfristen den 1. juli 2021 (det vil dog i hver enkelt ansøgning bero på en konkret vurdering):

  • Praktiske udfordringer med at få materiel i form af fx spande og biler tilvejebragt inden fristen.
  • Hvis udarbejdelse af miniudbud for manglende fraktioner vil medføre behov for at ændre i eksisterende udbud og således resultere i en væsentlig økonomisk byrde for kommunen.
  • Såfremt en kommunes nuværende udbud udløber inden for en relativ kort tidshorisont efter 1. juli 2021, og det derfor er økonomisk og praktisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udløber.

Kommunerne vil have mulighed for at søge frem til den 1. marts 2021, jf. affaldsbekendtgørelsens § 28, stk. 2. Såfremt Miljøstyrelsen giver dispensation til kommunen, vil det være fastsat i dispensationen, hvornår ordningen skal være implementeret. Dispensationen kan dog maksimalt gives til den 31. december 2022, jf. affaldsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Uddrag fra høringsnotatet om alternativer til særskilt indsamling/eftersortering på restaffald/yderligere ordninger

… Aftalen giver mulighed for at etablere teknologiske løsninger, hvis de kan sikre sammenlignelig kvalitet i genanvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører. På nuværende tidspunkt vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er fagligt grundlag for at indsamle genanvendelige fraktioner sammen med restaffald. Miljøstyrelsen følger løbende området, så det sikres, at den måde danskerne sorterer affald på, sker på en omkostningseffektiv måde, som sikrer høj kvalitet i genanvendelsen. For at tydeliggøre, at kommunerne har mulighed for at anmode om endnu en undtagelse fra særskilt indsamling, indsættes nu en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen kan anmode Miljøstyrelsen om en ny undtagelsesmulighed fra særskilt indsamling på baggrund af ny teknologiudvikling (ny § 44).

Miljøstyrelsen vurderer herefter, om det er muligt at give en undtagelse fra særskilt indsamling ud fra affaldsdirektivets undtagelsesbetingelser (jf. artikel 10, stk. 3) og forelægger deres vurdering for miljøministeren, der træffer beslutning om en evt. ny undtagelsesbestemmelse. En evt. ny undtagelse skal både indarbejdes i 1) affaldsbekendtgørelsen, 2) den nationale plan for affaldshåndtering, og 3) indrapporteres til EU-kommissionen. Det vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside, hvordan processen for anmodning om undtagelse kommer til at foregå. Såfremt der indføres en undtagelse fra særskilt indsamling, vil et eventuelt sorteringsanlæg være omfattet af rammerne for etablering af sorterings- og genanvendelsesanlæg i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

For så vidt angår muligheden for eftersortering af yderligere genanvendeligt affald fra restaffald, hvor der i øvrigt sorteres alle 10 affaldstyper særskilt ved husholdningerne, så begrænser affaldsbekendtgørelsen ikke mulighederne herfor. Strømliningen udelukker heller ikke, at affald, der ikke er omfattet af andre ordninger fx bleer og vådt papir, sorteres ud fra restaffald med henblik på genanvendelse, hvis materialet kan genanvendes og kommunerne økonomisk set vil prioritere dette. Affaldsbekendtgørelsen begrænser heller ikke mulighederne for at etablere hente- eller bringeordninger for andre fraktioner, der ikke er omfattet af sorteringskriterierne i bilag 6, fx storskrald, eller at lave forsøg eller etablere ordninger for affaldstyper, der jf. Miljøstyrelsens vejledning om sortering af husholdningsaffald skal sorteres til enten restaffald eller afleveres på genbrugspladsen, fx EPS (flamingo).

 

Miljøministeriets høringsnotat om affaldsbekendtgørelsen, dateret 9. december 2020, kan hentes på høringsportalen her

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om dispensation fra implementeringsfristen for henteordninger 1. juli 2021, dateret 24. november 2020, kan hentes på styrelsens hjemmeside her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.