Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Destruktion af POP-stoffer, også en vigtig del af CØ

16. marts 2020
Destruktion af POP-stoffer, også en vigtig del af CØ
Destruktionsgraden af Persistent Organic Polluters i almindelige affaldsforbrændingsanlæg bør måske undersøges nærmere

Miljøstyrelsen har udgivet miljøprojekt nr. 2085, 2019, ”Belysning af destruktion af visse POP-stoffer på konventionelle affaldsforbrændingsanlæg til forbrænding af hovedsageligt ikke-farligt og forbrændingsegnet affald”.

Projektet har til formål, på grundlag af foreliggende undersøgelser beskrevet i litteraturen, at belyse og afklare, hvorvidt og i hvilket omfang et indhold af de 4 POPstoffer; PFOS, PBDE’s, SCCP og HBCDD, på danske konventionelle affaldsforbrændingsanlæg:

  • Bliver destrueret tilstrækkeligt ved forbrændingsprocessen på konventionelle danske ristefyrede affaldsforbrændingsanlæg, der opretholder en minimumstemperatur i efterforbrændingskammeret på 850 °C i minimum 2 sekunder.
  • Medfører en forøget dannelse og/eller emission til luften af dioxiner, furaner og/eller andre POPstoffer.
  • Medfører et øget indhold af betydende persistente omdannelsesprodukter, dioxiner eller furaner i slagge, i restprodukter fra røggasrensningen og/eller i spildevand fra forbrændingsanlægget.

Rapporten giver desuden læserne en god baggrundsviden om bl.a. de 4 POPstoffer, destruktion og opbygning af affaldsforbrændingsanlæg, der har betydning for destruktionseffektivitet.

Stofferne kan findes i lavere koncentrationer i en lang række affaldsprodukter, som det vil være vanskeligt at gennemføre en særskilt behandling af.

  1. PFOS har bl.a. været anvendt til imprægnering af papir, tekstiler og læder samt i brandslukningsskum.
  2. SCCP har bl.a. været anvendt som blødgører og flammehæmmer i kabler, køle-smøremidler, maling, fuger og lim.
  3. HBCDD, er en bromeret flammehæmmer, som især har været brugt i polystyrenskumplast til isolering i høj-styrke polystyren til PC-kabinetter og i tekstiler.
  4. PBDE er bromerede flammehæmmere, som anvendes i mange polymere. De mindre chlorholdige er forbudte, mens f.eks. decaBDE fortsat må bruges nogle år endnu.

De undersøgte fuldskala- og laboratorieforsøg giver en indikation af, at der sker en tilstrækkelig destruktion, når stofferne findes i lavere koncentrationer i affaldet. At det kun er en indikation skyldes, at forsøgsbetingelserne ofte er utilstrækkelige eller utilstrækkelig beskrevet, fx for høje detektionsgrænser på analyser, ingen oplysninger om driftsforhold, kun oplysninger om koncentrationer i røggassen, men ikke faktiske udledte mængder.

DAKOFA vil følge op, hvis det besluttes lokalt, nationalt eller i EU, at der skal skaffes bredere dokumentation for destruktionsgraden af POP-stoffer i affaldsforbrænding.

Link til rapporten findes her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.