Netværk: Netværk for bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri

Netværk for bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri
Dakofa etablerede i 2012 et netværk for bygge- og anlægsaffald. Netværket har siden været et samlende netværk og et fælles omdrejningspunkt for udvikling og deling af viden mellem alle aktørerne i værdikæden. På baggrund af faglige drøftelser i netværket, er det formålet at nå frem til en fælles forståelse af centrale emner. Fremtidens mål for netværket er fortsat at være samlingspunkt i både sektoren og på længere sigt det bæredygtige byggeri.

Idégrundlag
Bygninger skal i højere grad betragtes som en ressourcebank for fremtidens byggematerialer. Derfor skal bygge- og anlægsaffaldet (B&A-affaldet) fra beslutning om nedrivning til det genanvendes/ genbruges håndteres således, at kvalitet og værdi af materialerne om muligt bevares. I den proces har alle aktører i værdikæden et ansvar som ressourceforvaltere og spiller en væsentlig rolle i forhold til at udvikle og iværksætte de nødvendige tiltag for at genbrugte og genanvendte materialer kan bringes tilbage på markedet som byggematerialer. Det må sikres, at kvaliteten af de genbrugte og genanvendte byggematerialer (såvel teknisk som miljømæssigt) kan dokumenteres, og at der er gennemsigtighed i håndtering i forhold til at skabe tillid til, at genbrugs- og genanvendte materialer IKKE indeholder miljøfarlige stoffer. Bygherrer, entreprenører og arkitekter må sikre en større efterspørgsel på selektiv nedrivning samt at anvende flere genbrugte og genanvendte byggevarer i nyt byggeri og anlæg.

I de senere år er flere indsatser rettet mod det bæredygtige byggeri, blandt andet da det skal bidrage til at nå det danske mål om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 ift. 1990. Af Danmarks samlede CO2-udledning stammer ca. 20 % fra energiforbrug til drift af bygninger og ca. 10 % fra bygge- og anlægsprocesser samt produktion af byggematerialer. Det primære fokus er på ressourceforbrug, klima og øget genbrug/genanvendelse af byggevarer, men på sigt kan fokus skifte til at bevare mere af den eksisterende bygningsmasse (transformation) og til at bygge til adskillelse.

Netværkets arbejde tager udgangspunkt i nationale og europæiske visioner og strategier på området, herunder Handlingsplan for cirkulær økonomi (2021), National strategi for bæredygtigt byggeri (2021), Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020), Plastik uden spild – Regeringens plastikhandlingsplan (2018) og Advisory Boards anbefalinger til Regeringen fra 2017. Fra EU er det European Green Deal (2019), Circular economy action plan (2020) og Renovation Wave (2020).

Kommissorium for 2022-2024
Netværkets indsatsområder er:

Lovgivning: Netværket vil følge op på nuværende og kommende lovgivning, herunder forståelsen af reglerne og omsætning til anvendelse i praksis. Netværket skal bidrage til at sikre en fælles forståelse af rammer og regler samt samle ”best practice” på området. Netværket sætter endvidere fokus på konkrete og aktuelle problemstillinger, som giver udfordringer for kvalitet og øget genanvendelse.

Affald til ressource: Netværket skal bidrage til at sætte fokus på muligheder og forhindringer for, at byggeaffaldet kan transformeres fra affald til ressourcer. Der sættes fokus på sporbarhed, dokumentation (herunder anmeldelse), samspil med krav til byggematerialer og byggetekniske forskrifter samt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

Genbrug og genanvendelse af byggevarer i byggeriet: Netværket kan bidrage til at sætte fokus på, hvordan byggevarerne faktisk finder anvendelse i nybyggeri og renoveringer.  Der sættes fokus på ressourcekortlægning som et redskab til at fremme genbrug og genanvendelse, herunder hvordan, hvem og hvornår, den ”ufrivillige” bæredygtighedsklasse og implementering i bygningsreglementet, samt LCA for genbrugte og genanvendte byggevarer – som supplement til CO2-krav per m2.

Styregruppe for netværket
Niels Trap, TRE - Rådgivende ingeniører og biologer (Formand for netværket)
Jacob Arp Fallov, Roskilde Kommune,
Jens Arre Nord, RGS Nordic,
Jette Bjerre Hansen, Norrecco
Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S
Peter Madsen, RenoDjurs

"Viden om" ark fra netværket:
Netværket har på baggrund af diskussioner udarbejdet kortfattede "Viden om" ark.  

"Viden om" genbrug, september 2023 

"Viden om" begreber og definitioner

"Viden om" prioriterede stoffer og materialer

"Viden om" maling på materialer

"Viden om" bedre styring af strømme

"Viden om" håndtering af isoleringsskum 

"Viden om" den gode kortlægningsrapport 

"Viden om" antallet af prøver

"Viden om" prøvetagningsusikkerhed

"Viden om" Bygge- og anlægsaffald i Restproduktbekendtgørelsen

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.