Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Arrangement: Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering
ATV Jord & Grundvand, Byggesocietetet og DAKOFA afholder i samarbejde et arrangement om bæredygtig jordhåndtering. Arrangementet afholdes d. 9. april, kl. 10.00 - 16.00, Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte.

Gennem de senere år er der i såvel i befolkningen som i erhvervslivet kommet større fokus på samfundsansvar. Såvel private som offentlige bygherrer og aktører i øvrigt er udfordrede på, at lovgivningen er kompliceret samtidig med, at omgivelserne forventer, at bæredygtighed og verdensmål naturligt tænkes ind i ethvert projekt.

Mødet har til formål at komme et spadestik dybere på de mest centrale juridiske problemstillinger, og det forventes, at deltagerne bliver i stand til at træffe de rigtige beslutninger for fremadrettet at gennemføre bæredygtig (og lovlig) jordhåndtering.

Derudover har mødet til formål at bringe aktører på tværs af affalds- og jordsektoren sammen med bygge- og anlægssektoren med henblik på, at de kan bidrage til debatten fra deres respektive ståsteder. I dag opleves det jævnligt, at sager håndteres forskelligt alt efter, om en henvendelse går til kommunens affalds- eller jordafdeling. Der er forskellige tilgange til reglerne på tværs af kommunegrænserne, men alle står til ansvar overfor Miljø- og Fødevareklagenævnet. Retsopfattelsen bør ensartes.

Endelig sætter mødet fokus på, hvordan vi kan få tingene til at ske i den virkelige verden. Hvordan kan de praktiske udfordringer og processer som sådan tilrettelægges inden for de juridiske rammer – og på en måde så aktørernes økonomi tilgodeses samtidig med, at jorden anvendes til bæredygtige formål.

Tilmelding sker på ATV Jord & Grundvands hjemmeside.

Program

10:00-10:10
Velkomst, indledning

De juridiske omdrejningspunkter

10:10-10:30
Hvornår er jord affald, og hvordan spiller affalds- og jordlovgivningensammen?

God planlægning kan få overskudsjorden ud af affaldsbegrebet og de kommunale affaldsordninger. Oplægget præsenterer det retlige grundlag for at fastslå, hvornår jord, herunder uforurenet jord, er at anse som affald, samt betydningen heraf. Derudover kommer vi omkring, hvordan de kommunale affaldsordninger (ikke) spiller sammen med jordflytningsbekendtgørelsen

v/ partner og advokat (L), Jacob Brandt, Bech-Bruun

10:30-10:50
Godkendelsespligt for anlæg af jord

Oplægget fastslår på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis, hvornår der er tale om et godkendelsespligtigt anlæg, herunder navnlig hvornår eksempelvis en støjvold af uforurenet jord, som er affald, kan være godkendelsespligtig. Derudover vil oplægget svare på, om nævnets praksis må anses som udtryk for, at der efter miljøbeskyttelseslovens § 19 ikke kan gives tilladelse til anvendelse af jord, som ikke er affald, til anlæg af varig karakter.

v/ partner, advokat (H) Britta Moll Bown, Kammeradvokaten

10:50-11:10
Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Miljøstyrelsen arbejder på en anlægsbekendtgørelse, der bl.a. fastlægger direkte gældende regler for nyttiggørelse af affald i form af jordvolde, karteringsanlæg for jord, jordrenseanlæg, der ikke er godkendelsespligtige.

Oplægget vil præsentere bekendtgørelsen for så vidt angår den del, der har betydning for håndtering af jord

v/ jurist, Sandra Fisker og AC-tekniker, Mette Lumbye Sørensen, Miljøstyrelsen

11:10-11:25
Pause
11:25-11:45
Planloven – Landzonetilladelse og lokalplanpligt

Håndtering af jord i landzone kræver ofte landzonetilladelse. Oplægget sætter fokus på, hvornår der er tale om jordforbedring henholdsvis terrænændringer el.lign., der kræver landzonetilladelse, herunder hvilke vilkår der kan stilles i en landzonetilladelse. Derudover sætter oplægget fokus på, hvornår et anlæg kan være lokalplanpligtigt.

v/ stedfortrædende formand, Anja Bergman Thuesen, Planklagenævnet

11:45-12:05
Hvornår skal der laves miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering?

Miljøvurderingsloven kræver miljøvurdering af planer og programmer, mens visse konkrete projekter skal miljøkonsekvensvurderes. Der kan desuden være projekter, der påvirker natura2000-områder med den konsekvens, at disse regler også skal iagttages. Oplægget sætter fokus på, hvornår reglerne er i spil, og hvad det betyder for projektering og gennemførelse.

v/ seniorjurist og ph.d., Ulf Kjellerup, COWI A/S

12:05-12:30
Jordens vej gennem juraen

Vi samler op på de juridiske oplæg for at give et overblik over, hvornår de enkelte regelsæt kommer i spil.

v/ partner, advokat (L), Jacob Brandt, Bech-Bruun

12:30-13:15
Frokost

Bæredygtig og økonomisk optimal jordhåndtering i praksis

13:15-13:35
Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering?

Når man står med en helt konkret mængde overskudsjord i et projekt, kan det være svært at løfte blikket nok til, at man får øje på noget så højtflyvende som 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Måske er det alligevel værd at gøre forsøget.

v/enhedsleder Bente Villumsen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

13:35-13:55
Hvordan kan vi undgå overskudsjord i bygge- og anlægsprojekter?

Og hvordan kan det disponeres bæredygtigt, hvis det ikke kan undgås?

Oplægget sætter fokus på, hvordan god planlægning kan føre til, at frembringelse af overskudsjord i forbindelse med byggeri og byudvikling kan undgås, og hvordan det kan disponeres på en bæredygtig måde, hvis det ikke er muligt at undgå overskudsjord.

v/ chefkonsulent, Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

13:55-14:15
Det gode projekt - benspænd fra den virkelige verden

Case, hvor bygherren har fokus på bæredygtighed. Har myndigheder redskaber til at kunne fremme bæredygtighed? – Er vores forvaltningsmæssige setup kontraproduktivt?

v/ senior chefkonsulent Hans Bengtsson, Rambøll

14:15-14:30
Pause
14:30-14:50
Bæredygtig jordhåndtering anno 2019

Hvad sker der med overskudsjorden i dag? Hvor er barriererne for bæredygtig jordhåndtering, og hvordan sikrer vi bæredygtighed jordhåndtering i fremtiden?

v/ enhedschef, Jens Nejrup, Københavns Kommune

14:50-15:10
Hvordan ser entreprenøren på mulighederne for at fremme bæredygtig jordhåndtering?

Store mængder af overskudsjord modtages og håndteres af dedikeret modtageanlæg. I dette oplæg hører vi fra en erfaren aktør, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi og bæredygtighed ved jordhåndtering – set i lyset af jordens råstofværdi og den økonomi, der knyttes til jordhåndtering.

v/ adm. dir., Karsten Ludvigsen, Norrecco A/S

15:10-15:45
Paneldebat: Hvordan kommer vi sammen frem til den bæredygtige jordhåndtering?

Projektudviklingschef, Carsten Plambech Pedersen, NPV A/S

Refleksioner på eftermiddagens oplæg med fokus på at udfordre oplægsholderne på, hvordan den bæredygtige jordhåndtering bliver hverdag for bygge- og ejendomsbranchen.

Paneldebat

- Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

- Karsten Ludvigsen, Norrecco A/S

- Jens Nejrup, Københavns Kommune

15:45-16:00
Opsamling og afrunding

Hvornår

09. april 2019
kl. 10.00 - 16.00

Hvor

Schæffergården
Jægersborg Allé 1662820 Gentofte

Deltagergebyr

Pris early bird” tilmelding senest 8. marts 2019, excl. moms
DKK 2.495,00
Pris efter 8. marts, excl. moms
DKK 2.995,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere

Tags

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.