Kursus: Bæredygtig jordhåndtering

Bæredygtig jordhåndtering
Hvert år håndteres store mængder overskudsjord i Danmark, og det kan være svært at gennemskue, hvordan den bedste økonomiske og miljømæssige håndtering opnås. Dertil kommer, at reglerne på området er komplicerede, og mange aktører (kommuner, rådgivere, entreprenører, modtageanlæg mv.) er involveret. På dette kursus lærer du om strategiske, tekniske og juridiske værktøjer til bæredygtig jordhåndtering. Du vil møde forskellige aktører og høre, hvordan en jordsag ser ud fra deres plads i håndteringskæden.

Dette kursus afholdes i samarbejde med ATV Jord & Grundvand.

Kurset tager udgangspunkt i nødvendigheden af rettidig planlægning af håndtering af overskudsjord som en ressource. De juridiske rammer for anvendelse af jord på stedet, klassificering af jord som affald, jordflytning og nyttiggørelse af jord gennemgås, og vi skal arbejde med alle de nødvendige tekniske redskaber, der bringes i spil, herunder f.eks. prøvetagning og klassificering.  

Det får du med hjem fra kurset:

 • Inspiration til at se jord som en værdifuld ressource
 • Øje for de økonomiske og miljømæssige fordele ved at planlægge jordhåndtering i god tid
 • Overblik over de juridiske rammer for jordhåndtering og samspillet mellem de relevante regelsæt
 • Forståelse for samspillet mellem de vigtigste regler, herunder navnlig affaldsreglernes betydning for håndtering af jord
 • Viden om de tekniske discipliner som f.eks. prøvetagning, analyse og klassificering af jord
 • Juridiske aspekter ved nyttiggørelse af jord, som er affald
 • Forståelse og indsigt i forskellige aktørgruppers opgaver med jordflytning 
 • Et netværk af kollegaer, som arbejder med jord

Målgruppe:

Kurset henvender sig til 

 • Kommuner, som gerne vil arbejde med strategisk planlægning af bæredygtig jordhåndtering
 • Rådgivere, som hver dag rådgiver kunder om økonomisk og miljømæssige gode løsninger for jordhåndtering
 • Entreprenører og modtageanlæg som i praksis ofte skal sikre, at overskudsjord klassificeres, håndteres og nyttiggøres efter reglerne
 • Folk, som arbejder med planlægning af jordhåndtering i forbindelse med byggesager

Særlige problemstillinger?

Da ”bæredygtig jordhåndtering” er et stort og komplekst område når vi ikke grundigt omkring alt. Hvis du er særlig interesseret i et emne eller sidder med en konkret problemstilling, som du gerne vil have at vi tager op på kurset, så ”sig til” ved at sende en mail til jbh@dakofa.dk. Vi vil så sørge for at din forespørgsel kommer med på kurset. 

Undervisere:

 • Jacob Brandt, Bech-Bruun 
 • Søren Helt Jessen, NIRAS
 • Jette Bjerre Hansen, DAKOFA 

Yderligere information:

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk)

Links til centrale love og bekendtgørelser:

Inspiration til bæredygtig jordhåndtering kan findes i forskellige rapporter mv., som er beskrevet og kan hentes via links på Region Midtjyllands hjemmeside her 

Samarbejdspartnere

Program

DAG 1: LOVGIVNING, STRATEGI OG PLANER FOR JORDHÅNDTERING

9:00-9:30
Velkomst og introduktion til programmet

Rammer for jordhåndtering

9:30-10:45
Den overordnede strategi og plan for jordhåndtering
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen

Al jordhåndtering begynder med en strategi for jordhåndtering, som i de konkrete situationer udmøntes i en plan. Jord er en ikke fornybar ressource, som skal håndteres derefter. Med udgangspunkt i et konkret eksempel gives en introduktion til, hvordan jordstrategier og -planer er grundlaget for, at jord håndteres miljømæssigt, ressourcemæssigt og økonomisk optimalt.

10:45-11:05
PAUSE
11:05-12:00
Regler for jordhåndtering
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt

Der gives et overblik over den vigtigste lovgivning, der kan komme i spil i forbindelse med de forskellige opgaver under jordhåndtering. Det drejer sig eksempelvis om landzonereglerne i planloven samt de vigtigste regler i miljøvurderingsloven, Natura2000, jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Der tilsigtes en introduktion til reglerne og deres betydning med henblik på, at de for det enkelte projekt relevante regler ikke overses.

12:00-13:00
FROKOST

Planlægning

13:00-13:45
Planlægning og indledende kortlægning
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen

-Planlægning af undersøgelsesprogram
-Indhentning af vigtige oplysninger
-Prøvetagningsstrategi ved indledende kortlægning
-Udarbejdelse af en jordhåndteringsplan
-Analyse af kritiske elementer i håndteringsplanen

13:45-14:45
Øvelse
14:45-15:00
Pause
15:00-17:00
Tur til Bakkelund

Her skal vi se hvordan Horsens Kommune gennem strategisk planlægning af overskudsjord er i fuld gang med at omdanne et område fra en tidligere losseplads til et rekreativt område, hvor store mængder overskudsjord fra nærområdet udnyttes. 

(HUSK passende fodtøj – f.eks. gummistøvler)

19:00-22:00
Middag i restauranten

DAG 2: PRØVETAGNING, KLASSIFICERING OG ANMELDELSE AF JORDFLYTNING

8:30-8:45
Dagens program

Klassificering af jord

8:45-9:45
Klassificering af jord som affald
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt

Kan jord være affald og dermed omfattet af affaldsreglerne, og hvad betyder det i praksis, hvis det er tilfældet?

9:45-10:45
Prøvetagning af opgravet jord
Søren Helt Jessen, NIRAS
Søren Helt Jessen

Om nødvendigheden af omhyggelig med prøvetagning, prøvetagningsusikkerheder og dokumentation.

Øvelse

10:45-11:00
PAUSE
11:00-12:00
Klassificering af jord efter forureningsgrad

-Vurdering af analyseresultater og klassificering (akkrediterede analyser, detektionsgrænser, usikkerheder, vurdering i forhold til grænseværdier)
-Klassificering af jord som farligt affald

12:00-12:45
FROKOST

Regler for anmeldelse af jordflytning og nyttiggørelse

12:45-13:45
Reglerne for anmeldelse af jordflytning og anvisning af jord som affald
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt

Når jord flyttes fra matriklen, skal man være opmærksom på, at det kan være anmeldepligtigt og/eller skal anvises som affald. Hvad siger reglerne, hvem må flytte jorden, og hvem må modtage det, hvilken dokumentation skal medfølge, og hvem har ansvaret for affaldets lovlige håndtering?

13:45-14:30
De juridiske rammer for nyttiggørelse af jord
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt

Når jord nyttiggøres som affald, skal projektet leve op til kravene indeholdt i nyttiggørelsesbegrebet. Dette indlæg giver et overblik over reglerne for nyttiggørelse af jord.

14:30-15:00
Opsamling, evaluering og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 02. september 2019 - kl. 09.00
Slut: 03. september 2019 - kl. 15.00

Hvor

Hotel OPUS Horsens
Egebjergvej 18700 Horsens

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.895,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 9.895,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 7.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 9.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
19. august 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere

Tags

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.