Hybrid-seminar: Affaldssortering hos virksomhederne – hvordan går det og hvordan udføres et godt tilsyn?

Affaldssortering hos virksomhederne – hvordan går det og hvordan udføres et godt tilsyn?
Dette seminar har til formål at sprede de gode erfaringer og give inspiration til, hvordan vi får virksomheder til at udsortere mere af deres genanvendelige affald samt hvordan der føres tilsyn med dem.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indeholder en skærpelse af reglerne for affaldssortering hos erhverv. Med det formål at øge genanvendelsen af husholdningslignende erhvervsaffald blev det besluttet, at alle virksomheder senest den 31. december 2022 skulle sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bilag 6, der indeholder sorteringskriterier og piktogrammer for de ti affaldsfraktioner. Fraktionerne er som bekendt: Mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad-/drikkekartoner, farligt affald, tekstil og restaffald.

Disse regler er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen, og Miljøstyrelsen har dertil udarbejdet en sorterings- og indsamlingsvejledning. Sorteringsvejledningen har til formål at skabe klare og forståelige retningslinjer for, hvordan sorteringskriterier for husholdningsaffald fra borgere og husholdningslignende affald fra erhverv (industri og servicesektor) samt offentlige institutioner skal udformes således, at de stemmer overens med affaldsbekendtgørelsens bilag 6. Vejledningen for indsamlingskriterier retter sig primært til kommuner og affaldsselskaber, men det fremgår af vejledningen, at denne kan anvendes som inspiration af erhvervsvirksomheder, der skal planlægge håndtering af virksomhedens husholdningslignende affald, samt transportører og indsamlere af husholdningslignende erhvervsaffald.

Ifølge Klimaaftalen (Opfølgende politisk aftale af 30. august 2022) skal der desuden implementeres et nyt og risikobaseret affaldstilsyn, men indtil dette er udmøntet er det stadig kommunerne, der både udvælger og fører affaldstilsyn med virksomhederne. Kommunerne vil fortsat være ansvarlige for de fysiske affaldstilsyn med hovedparten af virksomhederne efter implementeringen af det risikobaserede affaldstilsyn.

På dette hybrid-seminar zoomer vi ind på, hvordan det går med virksomhedernes affaldssortering, og de gode erfaringer med at føre tilsyn med disse.

Københavns Kommunes erhvervsaffaldsteam vil fortælle om deres omfattende erfaringer på området, og der vil være vægt på dialog med seminarets deltagere med udgangspunkt i oplæggene. Seminaret byder også på oplæg fra econet om virksomhedernes affaldssortering på tværs af landet og fra bro om kommunikation ud fra identificerede adfærdsbarrierer for affaldssortering hos virksomhederne.

Ud over oplæg fra Københavns Kommune, econet og bro, vil Miljøstyrelsen kort orientere om arbejdet med det kommende, risikobaserede affaldstilsyn.

Program

12:00-12:30
Frokost (sandwich for de fysisk fremmødte)
12:30-12:40
Indledning

v. Annette Braunstein og Morten Carlsbæk, Dakofa

12:40-13:10
Erfaringer på tværs af landet: status og anbefalinger til at styrke virksomhedernes affaldssortering

De seneste 2 år har econet hjulpet en række kommuner med at få deres lokale virksomheder i gang med at sortere i de 10 fraktioner – ud over at arbejde direkte for virksomheder på tværs af brancher og værdikæder med de 10 fraktioner. Virksomhederne har generelt meget travlt med alt muligt andet, og hvad gør man så?

v. Dan Boding-Jensen, econet

13:10-14:10
Tilsyn med erhvervsaffald

Gennemgang af udvikling og erfaringer fra Københavns Kommunes tilsynsindsats med det husholdningslignende erhvervsaffald. Fokus på udvælgelse af virksomheder, den overordnede tilsynstilgang, branchespecifikke erfaringer og barrierer. Der tages ud-gangspunkt i brancher, som er repræsentative på tværs af alle kommuner. Der opfordres til input fra seminarets deltagere.

v. Anna Sarauw Rasmussen og Anna-Tinka Kirstine Olsen, Københavns Kommune

14:10-14:30
Kaffepause
14:30-15:00
Opfølgning på affaldstilsyn, når der ikke er fremdrift

Fokus på de virksomheder, som ikke i første omgang etablerer lovpligtig sortering. Gen-nemgang af tilgang ift. tilsyn, stikprøver, lovliggørelse og renovatørdialog.

v. Jesper Skovby Jørgensen, Københavns Kommune

15:00-15:30
Hvordan kan virksomheder og medarbejderne motiveres til at sortere mere og bedre?

Identificering af adfærdsbarrierer og handlemuligheder i forskellige virksomheder og i sammenhæng med tidligere landsdækkende kampagner fra Miljøstyrelsen

v. Nathalie Søegaard, bro

15:30-15:50
Orientering om arbejdet med og tidsplanen for det kommende risikobaserede affaldstilsyn

Den opfølgende politisk aftale af 30. august 2022 fastsætter de overordnede rammer, og der har været afholdt en række følgegruppemøder. Den fortsatte proces beskrives.

v. Malte Hoffgaard, Miljøstyrelsen (online)

15:50-16:00
Opsamling og afrunding

v. Dakofa

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. april 2024
kl. 12.30 - 16.00

Hvor

Dakofas lokaler og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 800,00
Online pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 800,00
FYSISK pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.925,00
Online pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.925,00
FYSISK pris studerende, ekskl. moms
DKK 800,00
Online pris studerende, ekskl. moms
DKK 800,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.