Online-kursus: Affaldsjura Modul II

Affaldsjura Modul II
DAKOFA afholder i samarbejde med Codex Advokater, Bech-Bruun, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kursus i affaldsjura. Kurset er rettet mod alle i såvel den kommunale/fælleskommunale som i den private del af sektoren. Kurset er for dig, som er ny i sektoren eller dig, som blot ønsker at blive skarp på nye regler og få de gamle genopfrisket. Det er ikke en forudsætning for Modul II at have deltaget i Modul I.

OBS: Grundet den nuværende coronasituation er det besluttet, at jurakursets modul 2 afholdes online via Zoom.

Dag 1: 

 • Energistyrelsens ansvarsområder for affald, herunder aktørbekendtgørelsen
 • Gældende regler for aktører i relation til det konkurrenceudsatte affald
 • Regler om affaldsregisteret og registeret i praksis
 • Regulering af affaldsgebyrer
 • Affaldsregulativer, herunder database for regulativer (N-Star)
 • Regler og anvendelsen af affaldsdatasystemet
 • Import/eksport - klassificering af affald under transportforordningen
 • Reglerne inden for særlige ordninger som producentansvarsordningerne for WEEE, batterier, biler, dæk og emballage

Dag 2:

 • Virksomhedstilsynet – MBL kap. 5
 • Affaldstilsynet – MBL kap. 6 (herunder kommende ændringer)
 • Den forvaltningsretlige ramme 
 • Lovliggørelsen
 • Affaldsproducentens ansvar, overdragelse af ansvar samt overvejelser om ansvar ifm. konkurser
 • Samspillet mellem konkurrerende regler, herunder betydningen af klassificering i forhold til kravet om tilladelse.

Samarbejdspartner

Program

Dag 1:

Undervisere: 

Fuldmægtig cand. Jur., Signe Grandt Adsersen, Energistyrelsen

Specialkonsulent, cand. jur, Johan Vestergaard Paulsen, Miljøstyrelsen

Anne Nielsen, Miljø- og Fødevareministeriet

9:15-10:45
Energistyrelsens ansvarsområder for affald, ny politisk aftale og regulering af ansvarsfordelingen mellem private og kommunale aktører

Energistyrelsen har ansvarsområder for den organisatoriske og økonomiske regulering af affaldsområdet, herunder ansvar for regler om de kommunale og private affaldsaktører, affaldsgebyrer, brug af genbrugspladser, vurdering af affaldsgrundlag til forbrænding og forsyningssikkerhedskapacitet for behandling af farligt affald. Energistyrelsen har også ansvaret for Affaldsregistret og den nationale regulativdatabase (NSTAR), ligesom benchmarking af affaldssektoren hører til Energistyrelsens opgaver.

Den nuværende regulering af forbrænding og genanvendelse på Energistyrelsens område gennemgås, og der redegøres for, hvordan den nye politiske aftale om organiseringen af affaldssektoren vil ændre gældende ret. 

Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse er konkurrenceudsat i dag. Dette indebærer, at kommunerne ikke har ansvaret for håndteringen af denne fraktion. Kommunerne har imidlertid stadig ansvaret for forbrændings- og deponeringsegnet affald. Reglerne om ansvaret for affaldshåndteringen, herunder mulighederne for i juridisk forstand at overdrage ansvaret, gennemgås.

10:45-11:00
Pause
11:00-12:15
Regler om Affaldsregistret og registeret i praksis.

Affaldsregisteret er en oversigt over de virksomheder, som indsamler og behandler genanvendeligt erhvervsaffald, samt over transportører, forhandlere og mæglere af affald.  Affaldsregisterets formål er toleddet: Dels at facilitere konkurrenceudsættelsen af det genanvendelige erhvervsaffald fra 2010 ved at være platform for virksomheder, der skal finde godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg, dels at sikre efterlevelse af affaldsdirektivets krav om godkendelse og registrering af indsamlere, behandlere, transportører, forhandlere og mæglere af affald. Reglerne for registret og praksis gennemgås.

12:15-13:15
Frokost
13:15-14:00
Regulering af affaldsgebyrer

De overordnede principper for gebyrfastsættelsen på affaldsområdet gennemgås med henblik på, at deltagerne tilegner sig en generel forståelse for de bagvedliggende principper for reguleringen af gebyrfastsættelsen.

Miljøbeskyttelseslovens § 48 og forarbejderne hertil vil sammen med affaldsaktørbekendtgørelsens regler blive gennemgået i lyset af den seneste praksis fra navnlig Ankestyrelsen. Dette gøres med henblik på, at deltagerne sikres en grundlæggende forståelse og indsigt, der gør det muligt at gennemføre en smidig administration af gebyrreglerne.

14:00-14:45
Affaldsregulativer og anvisning, herunder database for regulativer (NSTAR)

De kommunale affaldsregulativer spiller en særdeles central rolle for den kommunale administration af affaldsområdet. 

Lovgrundlaget, herunder forarbejderne, vil blive gennemgået sammen med navnlig reglerne i affaldsaktørbekendtgørelsens kapitel 3 og 4 og bilag 3 og 4.

 

14:45-15:00
Pause
15:00-15:30
Regler og anvendelsen af affaldsdatasystemet

Affaldsdatasystemet indeholder oplysninger om produktion og import og eksport af affald og stiller oplysningerne til rådighed for myndighederne og for de virksomheder, som har indberettet. Systemet indeholder detaljerede oplysninger med en fortsat stigende grad af datatroværdighed.

Indeholder oplysninger om type, mængder, behandling og producent/modtager.

Grundlæggende administrationsprincipper gennemgås, herunder hvem der er primær/sekundær producent, hvem der indberetter og betydningen af p-nummre. Endvidere særlige situationer omkring import/eksport og mægler/forhandler.

15:30-16:30
Import/eksport - klassificering af affald under transportforordningen

Kommunerne fører tilsyn med, at EU’s transportforordning overholdes. Forordningen fastsætter en række principper om ansvar og kontrol, med fokus på gennemsigtighed og gensidig respekt for medlemsstaters suverænitet. Klassificeringen af affald under transportforordningens koder som grøn, orange eller ulistet/blandet har afgørende betydning for valget af korrekt procedure under forordningen, og om eksporten kan ske uden tilladelse fra Miljøstyrelsen. 

Der gives en introduktion til reglerne i transportforordningen, herunder EU-domstolens praksis på området og de danske følgeregler, og der opstilles tommelfingerregler for at skelne affald fra eksportvarer til genbrug, med særlig vægt på elektronik (WEEE).

16:30-17:30
Reglerne inden for særlige ordninger som producentansvarsordningerne for WEEE, batterier, biler, dæk og emballage

Producentansvar er en form for affaldsregulering, hvor producenter gives ansvaret for at sikre indsamling og affaldshåndtering af deres produkter, når disse bliver til affald. I  EU er der indført producentansvar for 4 produkttyper: WEEE, batterier, udtjente biler og emballager. Der gives en gennemgang af den danske implementering af de 3 direktiver samt status for implementeringen af det nye krav om producentansvar for emballage. Desuden præsenteres hvilke opgaver kommunerne er blevet pålagt i relation til producentansvarsordningerne. Indsamlingsordningen for dæk vil desuden blive præsenteret kort.

 

Dag 2:

Underviser:

Associeret Partner, Advokat (L) Jacob Brandt, Codex Advokater

9:15-9:45
Virksomhedstilsynet – MBL kap. 5

Indholdet og reglerne for kommunens tilsyn med virksomhederne omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 vil blive gennemgået med særlig fokus på affaldsspørgsmål. Eksempelvis vil den særlige problemstilling omkring ophobning af skrotbiler blive drøftet.

9:45-10:45
Affaldstilsynet – MBL kap. 6

Tilsynsopgaven med en række centrale affaldsregler vil blive gennemgået, herunder navnlig de vigtigste bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og de kommunale regulativer. 

Derudover vil udfordringerne med det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse og kommunens tilsynsopgaver med import og eksport af affald blive gennemgået.

Under gennemgangen af affaldstilsynet vil der blive inddraget praktiske erfaringer fra kommunerne, herunder problematikken om objektivt grundejeransvar som grundlag for påbud i medfør at MBL §46, jf. §43.

En særlig problemstilling er tilsynet med bygge- og anlægsaffaldet, hvor restproduktbekendtgørelsens regler er vanskelige at fortolke. En gennemgang af disse regler samt affaldsbekendtgørelsens kap. 13 om screening og kortlægning af PCB samt anmeldelse af frembringelse af bygge- og anlægsaffald vil give grundlag for en diskussion af reglernes praktiske anvendelse.

Endelig vil gråzonen med det herreløse/henkastede affald og forholdet mellem affaldsreglerne, byggeloven og rottebekendtgørelsen blive diskuteret.

10:45-11:00
Pause
11:00-12:00
Affaldstilsynet – MBL kap. 6 (fortsat)
12:00-13:00
Frokost
13:00-13:30
Den forvaltningsretlige ramme

De forvaltningsretlige regler i forvaltningsloven og de almindelige retsgrundsætninger af relevans for tilsynet samt håndhævelsen vil blive gennemgået med kommunebrillerne på.

Det drejer sig navnlig om officialprincippet, notatpligten, partshøringsreglerne, lighedsprincippet, begrundelsespligten mv.

13:30-14:15
Lovliggørelsen

Indlægget forklarer og beskriver, hvordan kommunen skal gribe lovliggørelsesprocessen an.

Der vil blive fokuseret på lovliggørelsesformen og skønsafvejningen i denne forbindelse – fysisk eller retlig lovliggørelse. Lovliggørelsesmidlerne og –pligten vil ligeledes blive berørt.

Endelig vil lovliggørelsesprocessen i forhold til både den administrative (påbuddet) og strafferetlige (politisagen) blive gennemgået, ligesom betydningen af civile søgsmål vil blive inddraget.

14:30-15:15
Affaldsproducentens ansvar, overdragelse af ansvar samt overvejelser om ansvar ifm. konkurser

Hvor langt rækkker affaldsproducentens ansvar, i hvilke tilfælde kan ansvaret overdrages og hvem har kompetencen? 

Under dette punkt vil ansvaret i forbindelse med en konkurs også blive drøftet.

15:15-16:00
Samspillet mellem konkurrerende regler, herunder betydningen af klassificering i forhold til kravet om tilladelse

Klassificering af affald har ligeledes betydning for, hvorvidt en given anvendelse kan ske uden tilladelse efter eksempelvis restproduktbekendtgørelsen, eller om det kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Eksempelvis har dimensioneringen af en støjvold af typisk lettere forurenet jord betydning for, hvorvidt der er tale om deponering af jord, som er affald, eller nyttiggørelse. Dette har betydning for hvilken tilladelse, der er nødvendig. 

Der gives en gennemgang af reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33, som er af betydning for affaldsområdet, herunder den seneste udvikling i retspraksis.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 05. november 2020 - kl. 09.15
Slut: 06. november 2020 - kl. 16.00

Hvor

Online via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.200,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.200,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. oktober 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.